Suhtlemine lapsevanemate ja lastega

04.06.2019
10:00 - 16:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Sihtrühm: kõik, kes puutuvad oma töös kokku nii laste kui ka lastevanematega, laste- ja noortelaagrite korraldajad ja läbiviijad, juristid, meditsiinitöötajad, noorsootöötajad, treenerid, laagrikasvatajad ning juhatajad ja teised noortega tegelevad inimesed.

Eesmärk: analüüsida lapsevanemate erinevaid käitumismustreid ja leida võimalusi positiivse kontakti loomiseks ja säilitamiseks; harjutada suhtlemistehnikaid eri vanuses ja muredega laste abistamiseks.

Käsitletavad teemad:

- laste arengulised eripärad ja nende väljendusviisid laagris. Sekkumist vajavad käitumuslikud ja emotsionaalsed olukorrad ja kriisireaktsioonid;
- kontakti saamine kinniste lastega psühholoogiliste nõustamisvõtete abil;
- laagrijuhtide võimalused keerukates ja/või konfidentsiaalsetes situatsioonides lapse abistamiseks;
- lapsevanemate erinevad käitumismustrid: mis on nende varajatud eesmärgid/ootused/motivatsioon ning kuidas sellega toime tulla;
- positiivse kontakti loomise põhimõtted nii verbaalsel kui mitteverbaalsel tasandil;
- lapsevanemate vastuoluliste nõudmiste, hoiakute ja eelarvamustega toimetulek erinevate suhtlemistehnikate abil;
- toimetulek keerukate lapsevanematega (nt agressorid, manipulaatorid, kaebajad, agitaatorid);
- emotsionaalsus: mis on tegelikult negatiivsete emotsioonide aluseks ja millistes olukordades sekkuda, millistes mitte;
- väärtus-, vajadus- ja suhtlemiskonfliktid - kas ja kuidas on võimalik neid lahendada;
- laagrikorraldajate toimetulek iseenda ambivalentsete tunnetega lapsevanemate suhtes.

Koolituse läbimisel osaleja:
  • teab lapse arengulisi eripärasid ja planeerib enda suhtlemisalaseid tegevusi vastavalt sellele;
  • teadvustab lapsevanemate erinevate käitumismustrite põhjuseid;
  • planeerib iseenda suhtlemisalaseid tegevusi positiivse kontakti loomiseks ja säilitamiseks;
  • teab keerukate lapsevanematega toimetuleku võimalusi ja erinevate konfliktitüüpide erinevusi ning sekkumisvõimalusi.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend

Õppemaht:
 7 akad tundi

Õppemeetod:

testid, grupitööd, rollimängud, praktiliste psühholoogiliste ja coaching'u meetodil kasutatavate tehnikate harjutamine individuaalselt ja grupis.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.