Koolitajad

Veiko Värk
Veiko Värk

Sihtgrupp

Esmatasandi ja keskastme juhid. Alustavad juhid, kes soovivad saada teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks. Spetsialistid, kellel on oma töös vaja juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi.

Eesmärk

Võimaldada juhtidel juurde saada praktilisi teadmisi, oskusi ja kogemusi õppekavas toodud valdkondades ning omavahel kogemusi vahetada ja seeläbi tõhusalt arendada enda juhtimisoskusi.

Käsitletavad teemad

  1. JUHI ROLLID JA EESMÄRGID

  Mille poolest erineb juhi töö spetsialisti tööst? Millel põhineb juhi autoriteet ja kuidas seda suurendada? Kuidas seada efektiivseid eesmärke ning missugustele kriteeriumitele need peavad vastama? Kuidas eesmärke efektiivselt töötajateni edasi viia?

  2. TÕHUS SUHTLEMINE INIMESTE JUHTIMISEL

  Missugused suhtlemisoskused aitavad juhina edu saavutada? Kuidas luua hästi toimivat meeskonnatööd ja positiivset õhkkonda? Missugused suhtlemistehnikad võivad usaldusele ja avatusele negatiivselt mõjuda? Kuidas kasutada efektiivselt aktiivse kuulamise tehnikaid erinevates juhtimissituatsioonides? Kuidas vestlusteks ette valmistada ja neid tõhusalt juhtida?

  3. DELEGEERIMINE

  Mis on delegeerimisest tulenev kasu juhi enda, töötaja ja organisatsiooni jaoks? Missugused on praktikas enam levinud vead delegeerimise juures? Millele tuleb tähelepanu pöörata igas delegeerimise etapis – ülesande selgitamisel, ülesande täitmise jälgimisel ja täidetud ülesande läbivaatamisel?

  4. TAGASISIDE

  Millist kasu annab tagasiside juhile endale, töötajale ja organisatsioonile? Millele tasub tähelepanu pöörata positiivset tagasisidet andes? Millega tuleb arvestada kriitilist tagasisidet andes? Kuidas tagasisidet efektiivselt vastu võtta? Kuidas tagasisidet küsida? Kuidas tagasisidevestluseks praktikas tõhusalt ette valmistada?

  5. SUHTLEMINE KEERULISTES OLUKORDADES

  Kuidas seista tulemuslikult enda vajaduste eest viisil, mis säilitab ka head suhted? Millel põhineb enesekindlus ja kuidas on võimalik seda suurendada? Missugused suhtlemistehnikad võimaldavad ennast tõhusalt ja sobival viisil kehtestada ning kuidas neid tehnikaid praktikas tulemuslikult rakendada? Kuidas pidada edukaid läbirääkimisi?

  6. MOTIVEERIMINE

  Mis on motivatsioon, millest see koosneb ja kuidas see praktikas sobival viisil tööle panna? Kuidas praktikas välja selgitada need asjad, mis konkreetset töötajat töö juures motiveerivad? Missuguseid mitterahalise motiveerimise võimalusi on juhil võimalik kasutada?

  7. ENESEJUHTIMINE

  Kuidas tegevusi efektiivselt planeerida? Kuidas sobivate tehnikate abil välja selgitada õiged prioriteedid, mis aitavad saavutada maksimaalse võimaliku tulemuslikkuse? Kuidas edukalt toime tulla ajaraiskajatega?

  8. SISSEJUHATUS COACHINGUSSE

  Mis on coaching ja missugused on selle kasutamise võimalused erinevates juhtimissituatsioonides? Mis on juhi roll coachiva juhtimisstiili puhul?

 • Tegemist ei ole teoreetilise loenguga, vaid praktilise 2-päevase workshop´iga, milles keskendutakse kõige olulisematele teemadele ja probleemidele, millega juhid enda igapäevatöös kokku puutuvad, eesmärgiga aidata juhtidel nendega edukalt hakkama saada. Selleks tehakse iga teema juures praktilisi harjutusi uute teadmiste rakendamiseks.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Seab efektiivseid eesmärk ja viib neid tulemuslikult töötajateni
 • Loob sobivaid suhtlemisoskuseid kasutades positiivse õhkkonna
 • Rakendab igas delegeerimise etapis sobivaid juhtimistegevusi ja saab seejuures edukalt hakkama võimalike takistustega
 • Teab kuidas läbi viia tagasisidevestlusi ja valmistub efektiivselt nendeks
 • Kehtestab ennast sobival viisil ning juhib vestlusi soovitud suunas
 • Selgitab välja erinevaid töötajaid motiveerivad asjad ning rakendab enda meeskonnas edukalt ka mitterahalise motiveerimise võimalusi
 • Planeerib tegevusi efektiivselt, seab õigeid prioriteete ja tuleb tõhusalt toime ajaraiskajatega
 • Orienteerub juhtimise töövahendina coaching'u rakendamise võimalustes
 • Praktiseerinud iga käsitletud teemaga seotud juhtimisolukordade lahendamist ja töövahendite kasutamist
 • Orienteerub varasemast paremini enda tugevustes ja arengukohtades juhina ning on loonud esmase tegevusplaani enda juhtimisoskuste edasiseks täiustamiseks

Tõend

Koolituse järgselt väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

16 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne teooriakoolitus põimituna praktiliste ülesannetega, õppematerjalid ja kohvipaus

NB! Osalejatele edastatakse aegsasti enne koolitust lühike ankeet. Eesmärgiks, et koolitajal oleks võimalik aegsasti arvestada osalejate olulisemate vajadustega ja võimalusel koolituse sisu vastavalt kohandada. Vastamine on vabatahtlik.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside