Sihtgrupp

Erinevate tasemete alustavad juhid, kes soovivad saada teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks. Spetsialistid, kellel on oma töös vaja juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi.

Koolitajad

Veiko Värk
Veiko Värk

Eesmärk

Võimaldada juhtidel juurde saada praktilisi teadmisi, oskusi ja kogemusi õppekavas toodud valdkondades. Vahetada omavahel kogemusi ja seeläbi tõhusalt arendada enda juhtimisoskusi.

Käsitletavad teemad

  1. JUHI ROLLID JA EESMÄRGID

  Mille poolest erineb juhi töö spetsialisti tööst? Millel põhineb juhi autoriteet ja kuidas seda suurendada? Kuidas seada efektiivseid eesmärke ning missugustele kriteeriumitele need peavad vastama? Kuidas eesmärke efektiivselt töötajateni edasi viia?

  2. TÕHUS SUHTLEMINE INIMESTE JUHTIMISEL

  Missugused suhtlemisoskused aitavad juhina edu saavutada? Kuidas luua hästi toimivat meeskonnatööd ja positiivset õhkkonda? Missugused suhtlemistehnikad võivad usaldusele ja avatusele negatiivselt mõjuda? Kuidas kasutada efektiivselt aktiivse kuulamise tehnikaid erinevates juhtimissituatsioonides? Kuidas vestlusteks ette valmistada ja neid tõhusalt juhtida?

  3. DELEGEERIMINE

  Mis on delegeerimisest tulenev kasu juhi enda, töötaja ja organisatsiooni jaoks? Missugused on praktikas enam levinud vead delegeerimise juures? Millele tuleb tähelepanu pöörata igas delegeerimise etapis – ülesande selgitamisel, ülesande täitmise jälgimisel ja täidetud ülesande läbivaatamisel?

  4. TAGASISIDE

  Millist kasu annab tagasiside juhile endale, töötajale ja organisatsioonile? Millele tasub tähelepanu pöörata positiivset tagasisidet andes? Millega tuleb arvestada kriitilist tagasisidet andes? Kuidas tagasisidet efektiivselt vastu võtta? Kuidas tagasisidet küsida? Kuidas tagasisidevestluseks praktikas tõhusalt ette valmistada?

  5. SUHTLEMINE KEERULISTES OLUKORDADES

  Kuidas seista tulemuslikult enda vajaduste eest viisil, mis säilitab ka head suhted? Millel põhineb enesekindlus ja kuidas on võimalik seda suurendada? Missugused suhtlemistehnikad võimaldavad ennast tõhusalt ja sobival viisil kehtestada ning kuidas neid tehnikaid praktikas tulemuslikult rakendada? Kuidas pidada edukaid läbirääkimisi?

  6. MOTIVEERIMINE

  Mis on motivatsioon, millest see koosneb ja kuidas see praktikas sobival viisil tööle panna? Kuidas praktikas välja selgitada need asjad, mis konkreetset töötajat töö juures motiveerivad? Missuguseid mitterahalise motiveerimise võimalusi on juhil võimalik kasutada?

  7. ENESEJUHTIMINE

  Kuidas tegevusi efektiivselt planeerida? Kuidas sobivate tehnikate abil välja selgitada õiged prioriteedid, mis aitavad saavutada maksimaalse võimaliku tulemuslikkuse? Kuidas edukalt toime tulla ajaraiskajatega?

  8. SISSEJUHATUS COACHINGUSSE

  Mis on coaching ja missugused on selle kasutamise võimalused erinevates juhtimissituatsioonides? Mis on juhi roll coachiva juhtimisstiili puhul?

 • Tegemist ei ole teoreetilise loenguga, vaid praktilise 2-päevase töötoa stiilis koolitusega, milles keskendutakse kõige olulisematele teemadele ja probleemidele, millega juhid enda igapäevatöös kokku puutuvad, eesmärgiga aidata juhtidel nendega edukalt hakkama saada. Koolituse käigus tehakse iga teema juures praktilisi harjutusi uute teadmiste rakendamiseks.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab sõnastada mõõdetavaid ja realistlikke eesmärke
 • Tunneb kasulikke töövõtteid, kuidas eesmärke töötajaga kokku leppida
 • Teab erinevaid suhtlemisviise, kuidas luua vestlustel positiivset õhkkonda
 • Tunneb delegeerimisprotsessi osasid ja erinevaid võimalusi, kuidas ülesandeid delegeerida
 • Omandanud teadmised, kuidas tagasisidevestlust ette valmistada ja läbi viia
 • Tunneb erinevaid enesekehtestamise tehnikaid
 • Oskab analüüsida meeskonna motivatsiooni tegureid
 • Teab erinevaid mitterahalise motiveerimise võimalusi
 • Tunneb ajajuhtimise põhimõtteid
 • Orienteerub juhtimise töövahendina coaching'u rakendamise võimalustes
 • Orienteerub juhi oskuste eneseanalüüsi tehnikates
 • Mõistab kuidas teha tegevusplaani enda juhi oskuste arendamiseks

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

16 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne teooriakoolitus põimituna praktiliste ülesannetega, õppematerjalid ja kohvipaus

NB! Osalejatele edastatakse aegsasti enne koolitust lühike ankeet. Eesmärgiks, et koolitajal oleks võimalik aegsasti arvestada osalejate olulisemate vajadustega ja võimalusel koolituse sisu vastavalt kohandada. Vastamine on vabatahtlik.

Vali sobiv koolituse aeg

20. märts 2023
Tartu
Tartu
Hübriid
299€ +km
28. märts 2023
Tallinn
Tallinn
Hübriid
299€ +km
10.-11. apr. 2023
Tartu
Tartu
Hübriid
407€ +km
18.-19. apr. 2023
Tallinn
Tallinn
Hübriid
407€ +km

Tagasiside