Enese juhtimine ajas

01.01.2017
10:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Helle Kahro

Helle Kahro on 19 aastase staaziga koolitaja ja couch. Oma koolitaja töö kõrvalt on ta pidevalt töötanud erinevates müügi - ja teenindusvaldkondades. Koolitaja põhiteemad on ajajuhtimine, enesekehtestamine, probleemi- ja konfliktilahendus, eneseregulatsioon ja stressijuhtimine, professionaalne teenindus. Helle on lõpetanud Tallinna Ülikooli ja täiendanud ennast erinevatel aladel. Muuhulgas on ta ka Master Practitioner Coach ja NLP Master Practitioner.
TÄHELEPANU! Koolitus lükkub edasi! Huvi korral jääme ootama Teie kirja, et saaksime Teile teatada uue toimumisaja.

Sihtrühm
: Ettevõtete juhid, personalijuhid ja teised spetsialistid, kes sooviksid oma aega paremini juhtida.

Eesmärk: Teadvustada ajakasutusoskusi ja õppida paremini korraldama ja tasakaalustama oma isiklikku ja töö elu.

Koolitusel käsitletavad teemad:
1) Isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine.
- Sisemised tegurid, mis takistavad efektiivse ajajuhtimise kasutusele võtmist.
- Ümberlülitumise võime ühelt ülesandelt teisele - millest see sõltub.
- Vastuseis muutustele.
- Meie väärtused ja veendumused, kui meie edu soodustavad või takistavad tegurid.
- Väärtuste roll ajakasutuses.
2) Ajajuhtimise olemus ja põhieesmärgid.
- Ajakorraldamise psühholoogilised mõjurid.
- Ajataju.
- Eesmärkide püstitamise ja prioriteetide määramise tähtsus.
- Ajajuhtimise neli põlvkonda: nende puudused ja tugevused.
- Mille poole ma oma (töö) elus püüdlen?
3) Erinevad ajaplaneerimise meetodid.
- Nende lühitutvustus.
- Nende eelised ja miinused.
- Järgmise päeva tööaja reaalne planeerimine koolituse ajal kolmanda ajajuhtimise põlvkonna teooria põhjal.
- Miks ajaplaneerimine annab efekti kõige suurema ajasurve olukorras ja kuidas aja planeerimine vähendab unustamist.
4) Kuidas seada prioriteete elus ja tööl.
Oma töö organiseerimine: kohtumised ja kohtumiste kokkuleppimine, meilide lugemine, neile vastamine, koosolekud jne.
5) Ajakulutajad.
- Kuhu kulub minu aeg tööl ja kuidas ma raiskan ise teiste aega.
- Vahelesegamiste/töökatkestuste minimeerimise võimalused.
- Tegevuste edasi lükkamine.
6) Ajasäästjad
Delegeerimine (millal, kellele, kuidas), enesekehtestamine, “ei” ütlemine, tegevuste standardiseerimine ja konsolideerimine.
7) Ajataju.
- “ida” ja “lääne” aeg ning selle väljendumine igapäevaelus (alatised hilinejad versus täpsed inimesed).
- Tegevuste edasi lükkamine.

Koolituse tulemusena osaleja:

- oskab oma ajakasutust täpsemalt analüüsida.
- saab uusi ideid oma aja paremaks kasutamiseks.
- saavutab suurema tasakaalu erinevate eluvaldkondade vahel

Õppemaht:
  Suhtluspõhine loeng koos arutelude ja praktiliste ülesannete lahendamisega kokku 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.