Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t)

09.10.2019
10:00 - 17:00
Kuressaare, Tallinna 19 (Taltech Eesti Mereakadeemia meremajanduse keskus)

99 €+km
Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus" (uus redaktsioon alates 01.01.2019).
Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusega nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, keskastme juhid, tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, üksuses

Käsitletavad teemad:
• Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Õiguslikud nõuded – EL direktiivid, TTOS. Puutumus TLS ja ATS-ga, VÕS-ga. TTOS rakendusala.
• Riigi tegevus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas.
• Riiklik järelevalve (haldusmenetlus); väärteovastutuse kohaldamine tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas;
• Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuse korraldus ettevõttes. Tööandja ennetustegevus töökohal. Töötajate teavitamine ja kaasamine.
• Töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll määramine/valimine. Ülesanded;
• Esmaabi korraldus ettevõttes;
• Töötaja ja tööandja kohustused, õigused ning vastutus;
• Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine ning registreerimine;
• Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; Tööõnnetus. Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine.
• Tööga seotud haigestumise ja kutsehaigestumise uurimine ning teavitamine;
• Töökohale ja töövahenditele esitatavad nõuded.
• Füüsikalised (sealhulgas radoon töökeskkonnas), keemilised, bioloogilised, füsioloogilised, psühhosotsiaalsed ohutegurid. Ohutegurite mõju tervisele.;
• Riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
• Ohutegurite mõju tervisele. Ergonoomia. Töökoha kohandamine. Tervisekontrolli ja muu töötervishoiuteenuse korraldamine;
• Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas.
Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga.

Koolituse läbimisel osaleja:
1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) koostab ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
3) teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Koolituse maht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus
Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.
PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Õppekava rühm: Töötervishoid ja -kaitse

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.