Sihtgrupp

Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, kemikaaliohutuse eest vastutavad isikud, biotsiidikäitlejad, ettevõtte juhid

Koolitus on vajalik ja nõutav kõigile ettevõtetele, kus käideldakse ettevõttesiseselt kemikaale ja/või biotsiide.
Koolitus on sobilik ka biotsiidi kutselise kasutaja pädevuskoolitusena (alus Biotsiidiseaduse § 38)

Eesmärk

Anda osalejatele teadmised tagamaks õnnetuste vaba töökeskkond töötamisel kemikaalidega, biotsiididega

Käsitletavad teemad

  1. Ülevaade õiguslikust regulatsioonist (REACH, CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus). Riiklik järelevalve (Tööinspektsiooni, Terviseameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Päästeameti pädevus)

  2. Mõisted – KemS – kemikaal, segu, valmistis, ohutuskaart, piktogrammohu- ja hoiatuslaused; biotsiidimäärusest (BPR) tulenevad mõisted, nt mis on biotsiid, mikroorganism, kahjulik organism, toimeained, jäägid, load, jne, kasutusvaldkonnad (tooteliigid), mikroorganismid ning nende võimalik resistentsus biotsiidi suhtes (resistentsuse tekkimisel biotsiidi loa omaniku teavitamine - töötingimused, riskide hindamine, sh ohtliku ettevõtte erinõuded)

  3. Tööandja kohustused kemikaaliohutuse (sh biotsiidide käitlemise ohutuse) tagamisel. Riskianalüüsi (töökeskkonna riskianalüüs, hädaolukorra riskianalüüs, hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP)) alusel, ohutusjuhendid, ja isikukaitsevahendid

  4. Töötajate üldine kemikaaliohutusalane kompetentsus (ohutuskaardid, juhendamine ja väljaõpe, pädevustunnistused)

  5. Biotsiidikäitleja eriteadmised (4. taseme kahjuritõrjuja kutsestandard; Eestis lubatud biotsiidide nimekirjade leidmine ja kasutamine; heakskiidetud või hindamisel olevate toimeainete nimekirjade leidmine ja kasutamine)

  6. Töötaja kohustused kemikaalide, sh biotsiidide käitlemisel (juhenditest kinnipidamine, sh ohutuskaartide lugemine, ohutud töövõtted, kaitsevahendite kasutamine)

  7. Esmaabi kemikaaliõnnetuste korral – hädaolukorras tegutsemine; evakuatsioon, vahendid, esmaabiandja väljaõpe, tegutsemine (tööandja, töötaja kohustused)

  8. Teadmiste kontroll

Mida oskab koolituse läbinu?

 • - teab kemikaali- ja biotsiidiohutuse seadusandlikke aluseid
 • - teab põhimõtteid, kuidas kemikaale klassifitseeritakse, kuidas nad peavad olema korrektselt pakendatud ja märgistatud, et tagada ohutu töökeskkond
 • - teab kust leida ning kuidas lugeda kemikaalist tulenevate ohtude kohta
 • - oskab töötades kemikaalidega kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid
 • - teab oma kemikaali- ja biotsiidiohutusealaseid kohustusi ja õigusi
 • - teab milliseid biotsiide Eestis lubatakse kasutada.

Tunnistus

Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

Loeng 8 ak t

Hind sisaldab

Reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti, elektroonilised õppematerjalid ja tunnistus.

Vali sobiv koolituse aeg

27. sept. 2024
Online koolitus
143€ +km
20. sept. 2024
Online koolitus
143€ +km

Tagasiside