Sihtgrupp

Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, keskastme juhid, tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, üksuses.

Koolitajad

Kaire Parve
Kaire Parve
Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (uus redaktsioon alates 01.07.2023). Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusega nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.

Eesmärk

Täienduskoolitus tuleb läbida, kui töökeskkonnas on uued ohutegurid või terviseriskid, kui töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi ja kui töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige, tööandja või Tööinspektsioon peab seda vajalikuks. Anda ülevaade peamistest seadusandluse muudatustest alates aastast 2019.

Käsitletavad teemad

  Töökeskkonna andmekogu, Tööandja ja Tööinspektsiooni suhtlusportaal TEIS ja selle kasutamise kohustus

  TTOS kohaldumine, riiklik järelevalve ja vastutus

  Tööandja ja Töötaja peamised kohustused töötervishoiu ja töökeskkonna osas ja infoallikad

  Mis on töötervishoiuteenus ja kes on töötervishoiu teenuse osutaja

  Kaugtöö regulatsioonid, kuidas koostada kaugtöö (kodukontori) riskianalüüsi

  Iseseisev otsustuspädevus ja valveaja muutunud regulatsioonid

  Töökeskkonna peamised ohutegurid, nende tuvastamine ja riskianalüüsi koostamine ja tegevuskava

  Muutused töökeskkonna spetsialisti määramises ja töökeskkonna voliniku valimises

  Sisekontrolli nõuded ja näited

  Tööõnnetused ja kutsehaigestumised

  Füüsiline töö, staatilised tööasendid ja nende mõju tervisele

  Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja nende mõju tervisele

  Töötajate väljaõppe ja juhendamise olulisus ja vormistamine

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust
 • Oskab koostada ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava
 • Oskab koostada riskianalüüsi
 • Teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida

Tunnistus

Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

Loeng 6 ak t

Hind sisaldab

koolitus, õppematerjalid, tunnistus

Vali sobiv koolituse aeg

23. aug. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km
4. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km
17. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km
4. dets. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km
5. dets. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km
5. sept. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
107€ +km
19. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km
21. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km
18. nov. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
107€ +km

Tagasiside