Sihtgrupp

Kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega.

Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010) "Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele". Määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Tunnistus kehtib Eestis ja kehtivusaeg on 5 aastat.

Tuletöödeks on erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Eesmärk

Antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

Käsitletavad teemad

  1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus

 • Tuletöö olemus ja liigid
 • Tuletööga kaasnevad riskid
 • Tulekahju olemus ja selle levik
 • Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused
 • 2. Ohutus tuletöö tegemisel

 • Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded
 • Nõuded tuletöö tegemiseks
 • Vajalikud tingimused tuletööks
 • Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine
 • Tulekustutusvahendid tuletöö kohas
 • Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine
 • 3. Tulekahju korral tegutsemine

 • Käitumine tulekahju korral
 • Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
 • Tulekustutusvahendite kasutamine
 • 4. Praktilise kustutusharjutuse korraldamine

  Tuletöö tegijale on antud teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Hinnata tule kasutamisega seotud riske
 • Tunneb erinevaid liike tulekustuteid
 • Oskab kasutada tulekustutit
 • Orienteerub seotud õigusaktides

Tunnistus

Koolitus lõppeb tulekustustusharjutuse ja teadmiste kontrolliga ning nende edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

E-koolitus ja elektroonilised materjalid koos praktilise harjutusega kokku 7 ak t.

Hind sisaldab

E-koolitus, praktika, elektroonilised õppematerjalid, elektrooniline tunnistus.

E-koolituse pakett

E-koolitus
Koolitajad: Kalju Õunmann
Tunnistus

Koolitus lõppeb tulekustustusharjutuse ja teadmiste kontrolliga ning nende edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

E-koolitus ja elektroonilised materjalid koos praktilise harjutusega kokku 7 ak t.

Hind sisaldab

E-koolitus, praktika, elektroonilised õppematerjalid, elektrooniline tunnistus.

Info osalejale

Peale arve tasumist saadame e-posti teel ligipääsu e-õppekeskkonda.
Juurdepääs e-koolituse õppematerjalidele on 30 kalendripäeva.
Peale e-koolituse läbimist tuleb sooritada ka lühike praktiline harjutus. Selleks lepime kokku eraldi aja ja koha. Praktika harjutusi viib Juunika Koolitus läbi üle Eesti, üldjuhul saab selle sooritada kuni u 1 kuu jooksul alates e-koolituse ostmisest. Registreerumisel palun täpsustage, mis linnas soovite praktikat sooritada.
Praktiline harjutus toimub välitingimustes.

Tagasiside