Sihtgrupp

Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, kemikaaliohutuse eest vastutavad isikud, ettevõtte juhid

Koolitus on vajalik ja nõutav kõigile ettevõtetele, kus käideldakse ettevõttesiseselt kemikaale ja/või biotsiide.

Eesmärk

Anda osalejatele teadmised tagamaks õnnetuste vaba töökeskkond töötamisel kemikaalidega

Käsitletavad teemad

  1. Ülevaade õiguslikust regulatsioonist (REACH; CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus). Riiklik järelevalve (Tööinspektsiooni, Terviseameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Päästeameti pädevus)

  2. Mõisted – KemS – kemikaal, segu, valmistis, ohutuskaart, piktogrammohu- ja hoiatuslaused

  3. Tööandja kohustused kemikaaliohutuse tagamisel, riskianalüüsi (töökeskkonna riskianalüüs, hädaolukorra riskianalüüs, hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP)) alusel, ohutusjuhendid, ja isikukaitsevahendid

  4. Töötajate üldine kemikaaliohutusalane kompetentsus (ohutuskaardid, juhendamine ja väljaõpe, pädevustunnistused)

  5. Töötaja kohustused kemikaalide (juhenditest kinnipidamine, sh ohutuskaartide lugemine; ohutud töövõtted, kaitsevahendite kasutamine)

  6. Esmaabi kemikaaliõnnetuste korral – hädaolukorras tegutsemine, evakuatsioon, vahendid, esmaabiandja väljaõpe, tegutsemine (tööandja, töötaja kohustused)

  7. Teadmiste kontroll

Mida oskab koolituse läbinu?

 • - teab kemikaalide seadusandlikke aluseid
 • - teab põhimõtteid, kuidas kemikaale klassifitseeritakse, kuidas nad peavad olema korrektselt pakendatud ja märgistatud, et tagada ohutu töökeskkond; - teab kust leida ning kuidas lugeda kemikaalist tulenevate ohtude kohta
 • - oskab töötades kemikaalidega kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid
 • - teab oma kemikaalide ohutusealaseid kohustusi ja õigusi

Tunnistus

Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

Loeng 6 ak t

Hind sisaldab

Reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti, elektroonilised õppematerjalid ja tunnistus.

Vali sobiv koolituse aeg

20. sept. 2024
Online koolitus
112€ +km
27. sept. 2024
Online koolitus
143€ +km
27. sept. 2024
Online koolitus
112€ +km
20. sept. 2024
Online koolitus
143€ +km

Tagasiside