Sihtgrupp

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Koolitajad

Kaire Parve
Kaire Parve
Ülle Sahk
Ülle Sahk

Eesmärk

Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus" (uus redaktsioon alates 01.07.2023), mis kohustab tööandjat võimaldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest. Meie töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusega nr 50 "Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses". Koolitus sobib ka alustavale töökeskkonnaspetsialistile esmaseks väljaõppeks.

Käsitletavad teemad

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Õiguslikud nõuded – EL direktiivid, TTOS. Puutumus TLS ja ATS-ga, VÕS-ga. TTOS rakendusala
 • Riigi tegevus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas
 • Riiklik järelevalve (haldusmenetlus); väärteovastutuse kohaldamine tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas
 • Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuse korraldus ettevõttes. Tööandja ennetustegevus töökohal. Töötajate teavitamine ja kaasamine
 • Töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll määramine/valimine. Ülesanded
 • Esmaabi korraldus ettevõttes
 • Töötaja ja tööandja kohustused, õigused ning vastutus
 • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine ning registreerimine
 • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; Tööõnnetus. Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine
 • Tööga seotud haigestumise ja kutsehaigestumise uurimine ning teavitamine
 • Töökohale ja töövahenditele esitatavad nõuded
 • Füüsikalised (sealhulgas radoon töökeskkonnas), keemilised, bioloogilised, füsioloogilised, psühhosotsiaalsed ohutegurid. Ohutegurite mõju tervisele
 • Riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
 • Ohutegurite mõju tervisele. Ergonoomia. Töökoha kohandamine. Tervisekontrolli ja muu töötervishoiuteenuse korraldamine
 • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas
 • Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust
 • Oskab koostada ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava
 • Oskab koostada riskianalüüsi
 • Teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida

Tunnistus

Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

Loeng 24 ak t

Hind sisaldab

koolitus, õppematerjalid, tunnistus.

Vali sobiv koolituse aeg

9.-11. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
194€ +km
2.-4. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
194€ +km
30. okt.-1. nov. 2024
Online koolitus
237€ +km
15.-17. okt. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
194€ +km
23.-25. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
194€ +km
21.-23. aug. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
194€ +km
21.-23. aug. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
194€ +km
26.-28. aug. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
194€ +km
2.-4. dets. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
194€ +km
17.-19. dets. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
194€ +km
11.-13. dets. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
194€ +km
11.-13. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
194€ +km
16.-18. sept. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
194€ +km
19.-21. nov. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
194€ +km
11.-14. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
194€ +km
27.-29. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
194€ +km

Tagasiside