Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad t)

10.06.2020
10.00 - 17.00
Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

99 €+km
lektor

Evelin Martin

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Evelini töökogemus tööohutuse valdkonnas on 10 aastat töökeskkonnaspetsialistina ja töökeskkonna nõukogu esimehena (Flexa ja Rakvere Lihakombinaat). Evelin oli Tööinspektsioonis inspektor aastatel 2010-2012. Lemeks AS-is on ta töökeskkonnaspetsialist alates 2012. aastast. 2007. aastal sai Evelin TTÜ Töötervishoiu- ja tööohutusalase akadeemilise koolituse. 2010. - 2012. aastal osales Tööinspektsiooni sisekoolitustel ja alates 2014. aastast on Evelin TTÜ keskkonnajuhtimise tudeng.
Meie töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus on saadaval ka e-õppena. VAATA LISAKS

Sihtrühm:
töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad,
kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus" (uus redaktsioon alates 01.01.2019), mis kohustab tööandjat võimaldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.
Meie töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusega nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.
Koolitus sobib ka alustavale töökeskkonnaspetsialistile esmaseks väljaõppeks.

Käsitletavad teemad:
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Õiguslikud nõuded – EL direktiivid, TTOS. Puutumus TLS ja ATS-ga, VÕS-ga. TTOS rakendusala.
 • Riigi tegevus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas.
 • Riiklik järelevalve (haldusmenetlus); väärteovastutuse kohaldamine tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuse korraldus ettevõttes. Tööandja ennetustegevus töökohal. Töötajate teavitamine ja kaasamine.
 • Töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll määramine/valimine. Ülesanded.
 • Esmaabi korraldus ettevõttes.
 • Töötaja ja tööandja kohustused, õigused ning vastutus.
 • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine ning registreerimine.
 • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; Tööõnnetus. Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine.
 • Tööga seotud haigestumise ja kutsehaigestumise uurimine ning teavitamine.
 • Töökohale ja töövahenditele esitatavad nõuded.
 • Füüsikalised (sealhulgas radoon töökeskkonnas), keemilised, bioloogilised, füsioloogilised, psühhosotsiaalsed ohutegurid. Ohutegurite mõju tervisele.
 • Riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks.
 • Ohutegurite mõju tervisele. Ergonoomia. Töökoha kohandamine. Tervisekontrolli ja muu töötervishoiuteenuse korraldamine.
 • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas.
 • Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga.

Koolituse läbimisel osaleja:
1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) koostab ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
3) teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Koolituse maht: loeng 24 akadeemilist tundi

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Koolituse hind sisaldab:
reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti, elektroonilised õppematerjalid ja tunnistus

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.