Курсы для лиц, ответственных за написание самоотчета по пожарной безопасности и проведение общей эвакуации на объекте (Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus)

03.03.2017
10:00 - 16:30
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Lektor

Ahto Luhamäe

Tuleohutusspetsialist, kutse tase 5 (kutsetunnistus 099661). On lõpetanud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži ja on läbinud Soome Riikliku Tööohutuskeskuse tööohutusalase baas- ja juhendajakursuse ning omab täiendavalt Soome Riikliku Tööohutuskeskuse akrediteeringut läbi viia Soomes ja põhjamaades nõutud tööohutuskoolitust ning väljastada põhjamaade tööohutuskaarti (nn Roheline kaart). Koolitaja kogemus üle 13 aasta.
Целевая aудитория: Лица, ответственные за пожаробезопасность на предприятии

Цель: Обязанностью руководства предприятия и учреждения является ознакомление работников с требованиями по пожаробезопасности и контроль за их исполнением. Для лучшего проведения/применения контроля целесообразно назначить ответственное лицо за пожаробезопасность. То же самое действует в отношении арендованных помещений, где арендатор должен организовать надзор за пожаробезопасностью.

Рассматриваемые темы:
- Новый закон по пожаробезопасности, новые правовые акты и постановления;
- Изменения, связанные с новым законом по пожаробезопасности;
- Политика пожаробезопасноси учреждения/предприятия – анализ, разработка, планирование, внедрение;
- Действия, права и обязанности лица, ответственного за пожаробезопасность;
- Составление документов, регулирующих пожаробезопасность;
- Требования пожаробезопасности;
- Ответственность за нарушения требований пожаробезопасности и наиболее распространенные ошибки.

Лекции иллюстрированы интересными примерами и видеоматериалами из практики.

По окончанию курсов участникам будет выдан сертификат.

Программа обучения: лекция 8 академических часов.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
3. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
4. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
5. Tööohutusalased juhendamised
 
Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.

 Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.