Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Tuletöö koolitus

Tuletöö tegija koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit ja orienteerub seotud õigusaktides.

Tuletöö koolitusele on oodatud kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega. Tuletöödeks on erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Meie tuletööde koolituste toimumisajad:
Tuletöö koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral kirjutage palun koolitus@juunika.ee või täitke vorm meie kodulehel siin.
 

Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Tunnistus kehtib Eestis  ja kehtivusaeg on 5 aastat.

Tuletöö tegija koolitusel käsitletavad teemad:

1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
 • - Tuletöö olemus ja liigid.
 • - Tuletööga kaasnevad riskid
 • - Tulekahju olemus ja selle levik
 • - Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused
2. Ohutus tuletöö tegemisel
 • - Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded
 • - Nõuded tuletöö tegemiseks
 • - Vajalikud tingimused tuletööks
 • - Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine
 • - Tulekustutusvahendid tuletöö kohas
 • - Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine
3. Tulekahju korral tegutsemine
 • - Käitumine tulekahju korral
 • - Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
 • - Tulekustutusvahendite kasutamine
4. Praktilise kustutusharjutuse korraldamine
5. Teadmiste kontroll (testi sooritamine)

Tuletööde tegemise koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Tuletöö koolituse käigus viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus, mille käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppel osalejad peavad harjutuse läbima.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
3. Tuletöö tegija koolitus (ka Põhjamaade tuletöö tegija koolitus)
4. Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus
5. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
6. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
7. Tööohutusalased juhendamised

Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.
Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tuletöö tegemise koolitus, tuletöö tegija koolitus. Juunika Koolitus