Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Toiduhügieeni koolituse sihtrühmaks on toitlustus-, toidutootmis- ja toidukaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, müüjad, teenindajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid jt töötajad, kes puutuvad kokku toiduga.

Meie toiduhügieeni koolituste toimumisajad 2020. aasta I poolaastal:

Toiduhügieeni koolitusel käsitletavad teemad:

 • • toiduhügieeni põhimõtted
 • • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
 • • toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • • toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
 • • käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • • puhastamine ja desinfitseerimine
 • • kahjuritõrje
 • • isiklik hügieen
 • • HACCP põhimõtted
 • • toitu käsitlevad õigusaktid
 • • toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele

Toiduhügieeni koolituse läbimisel osaleja:

 • - mõistab toiduhügieenialaste teadmiste vajalikkust toidukäitlemisel,  arvestades sealjuures erinevaid riskitegureid
 • - tunneb mikroorganismide liike ja nende paljunemist mõjutavaid tegureid
 • - teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid haiguste, toidumürgistuste ja -infektsioonide vältimiseks
 • - arvestab isikliku ja üldhügieeni reegleid toidukäitlemisel lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast
 • - tunneb enesekontrolli põhimõtteid ja toitu käsitlevaid õigusakte ning arvestab oma töös nendega
 • - mõistab toidukäitleja vastutust ja kohustusi toidukäitlemisel ettevõttes

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale. Juunika Koolitus