Tuletöö tegemise koolitus

18.03.2020
10.00 - 16.00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

94 €+km
Lektor

Kalju Õunmann

konsultant - koolitaja, spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste läbiviimisele. Sisekaitseakadeemia Päästekolledzi lõpetanud erialase kõrgharidusega. Läbinud mitmed erinevad täiskasvanute koolitaja kursused. Koolitamise kogemus üle 20 aasta.
Meie tuletööde koolituste toimumisajad 2020. a I poolaastal:
04.03.2020, Rakvere Tuletöö tegemise koolitus
04.03.2020, Tallinn Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ
17.03.2020, Narva Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ
18.03.2020, Tartu Tuletöö tegemise koolitus
08.04.2020, Valga Tuletöö tegemise koolitus
08.04.2020, Jõhvi Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ
21.04.2020, Haapsalu Tuletöö tegemise koolitus
30.04.2020, Tallinn Tuletöö tegemise koolitus
06.05.2020, Tartu Tuletöö tegemise koolitus
11.05.2020, Tallinn Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ
19.05.2020, Kuressaare Tuletöö tegemise koolitus

Sihtrühm: kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega

Eesmärk: Antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010) "Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele". Määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Tunnistus kehtib Eestis  ja kehtivusaeg on 5 aastat.

Tuletöödeks on erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Käsitletavad teemad:
1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
- Tuletöö olemus ja liigid.
- Tuletööga kaasnevad riskid.
- Tulekahju olemus ja selle levik.
- Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
2. Ohutus tuletöö tegemisel
- Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
- Nõuded tuletöö tegemiseks.
- Vajalikud tingimused tuletööks.
- Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
- Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
- Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
3. Tulekahju korral tegutsemine
- Käitumine tulekahju korral.
- Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
- Tulekustutusvahendite kasutamine.
4. Praktilise kustutusharjutuse korraldamine
5. Teadmiste kontroll (testi sooritamine)

Koolitusmeetodid: loeng, praktika. Viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus, mille käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppel osalejad peavad harjutuse läbima.

Koolitusmaterjal: loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.

Koolituse maht: Koolituse teoreetiline osa kestab vähemalt 6 akd h, millele lisandub praktiline osa ja teadmiste kontroll

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, praktiline tulekustustusharjutus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
3. Tuletöö tegija koolitus (ka Põhjamaade tuletöö tegija koolitus)
4. Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus
5. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
6. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
7. Tööohutusalased juhendamised

Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.
Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.