E-KOOLITUS (reaalajas): Tuletöö tegemise koolitus

20.05.2020 - 21.05.2020
10.00 - 16.00
E-ÕPE

94 €+km

Kalju Õunmann

tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 156150) tuleohutusvaldkonna konsultant. On omandanud kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis. Lisaks on ta läbinud mitmeid töö- ja tuleohutuse ning täiskasvanute koolitaja kursuseid, sh viimati Sisekaitseakadeemia täienduskoolituse "Õppimist toetav õpetamine". 2005. aastal anti talle Päästeteenistuse missioonimedal ja 2007. aastal Põhja-Eesti Päästekeskuse tänukiri projektis „Kodu tuleohutuks” osalemise eest. On spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste korraldamisele ning tal on koolitajakogemust üle 20 aasta.

PRAKTIKA toimub 21.05.2020 kell 14-16 Tallinnas (Laki 17/Laki 15), Tartus (Riia 35), Viljandis, Pärnus.
Registreerimisel palun teada anda, mis linnas Te praktikat teha soovite.
Kui ühest ettevõttes osaleb 5 või enam inimest, võib olla võimalik praktika läbi viia ka ettevõtte territooriumil. Küsige lisa!

Lähtuvalt eriolukorrast korraldatakse praktika nii, et osaleja ja juhendaja ei pea paiknema üksteisele lähemal
kui 2 m. Osalejad kutsutakse praktikale graafiku alusel, nii et korraga on kohal juhendaja ja 1 osaleja.

Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudusel saab küsida küsimusi kirjalikult.

Sihtrühm: kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega

Eesmärk: Antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010) "Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele". Määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Tunnistus kehtib Eestis ja kehtivusaeg on 5 aastat.

Tuletöödeks on erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Käsitletavad teemad:
1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
- Tuletöö olemus ja liigid.
- Tuletööga kaasnevad riskid.
- Tulekahju olemus ja selle levik.
- Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
2. Ohutus tuletöö tegemisel
- Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
- Nõuded tuletöö tegemiseks.
- Vajalikud tingimused tuletööks.
- Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
- Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
- Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
3. Tulekahju korral tegutsemine
- Käitumine tulekahju korral.
- Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
- Tulekustutusvahendite kasutamine.
4. Praktilise kustutusharjutuse korraldamine
5. Teadmiste kontroll (testi sooritamine)

Koolitusmeetodid: loeng, praktika. Viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus, mille käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppel osalejad peavad harjutuse läbima.

Koolitusmaterjal: loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.

Koolituse ja selle lõpus teadmiste kontrolli edukal läbimisel väljastatav dokument: tunnistus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus.

Koolituse maht: Koolituse teoreetiline osa kestab vähemalt 6 akd h, millele lisandub praktiline osa ja teadmiste kontroll

Koolituse hind sisaldab: reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti, praktiline tulekustustusharjutus, elektroonilised õppematerjalid ja tunnistus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
3. Tuletöö tegija koolitus (ka Põhjamaade tuletöö tegija koolitus)
4. Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus
5. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
6. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
7. Tööohutusalased juhendamised

Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.
Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.