Koolitajad

Veiko Värk
Veiko Värk

Sihtgrupp

Alg- ja keskastme juhid. Alustavad juhid, kes soovivad saada teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks. Spetsialistid, kellel on oma töös vaja juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi. Samuti ka juba kogemustega juhid, et oma oskusi täiendada ja ühtlustada ning saada tagasisidet seniste praktikate tõhususe osas.

Eesmärk

Anda juurde praktilisi teadmisi, et juhi rollis edukalt hakkama saada.

Käsitletavad teemad

 • 1. JUHI ROLLID JA EESMÄRGID
 • Mille poolest erineb juhi töö spetsialisti tööst? Missugused on juhi peamised ülesanded protsesside ja inimeste juhtimisel? Millel põhineb juhi autoriteet ja kuidas seda suurendada? Kuidas seista juhina nii organisatsiooni eesmärkide kui töötajate vajaduste eest? Milles seisneb juhi roll probleemide lahendamisel? Missugune on otsustamise ja vastutamise tähendus juhi töös? Kuidas seada efektiivseid eesmärke ning missugustele kriteeriumitele need peavad vastama? Kuidas eesmärke efektiivselt töötajateni edasi viia? Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.

 • 2. TÕHUS SUHTLEMINE INIMESTE JUHTIMISEL
 • Missugused suhtlemisoskused aitavad juhina edu saavutada? Kuidas luua hästi toimivat meeskonnatööd ja positiivset õhkkonda? Missugused suhtlemistehnikad võivad usaldusele ja avatusele negatiivselt mõjuda? Kuidas kasutada efektiivselt aktiivse kuulamise tehnikaid erinevates juhtimissituatsioonides? Kuidas vestlusteks ette valmistada ja neid tõhusalt juhtida? Kuidas kasutada juhina efektiivselt küsimusi inimeste juhtimise töövahendina? Millele tasub inimeste juhtimisel tähelepanu pöörata kehakeele juures? Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.

 • 3. DELEGEERIMINE
 • Missugused märgid viitavad sellele, et tõenäoliselt peaksid senisest rohkem delegeerima? Mis on delegeerimisest tulenev kasu juhi enda, töötaja ja organisatsiooni jaoks? Missugused on praktikas enam levinud vead delegeerimise juures? Millele tuleb tähelepanu pöörata igas delegeerimise etapis – ülesande selgitamisel, ülesande täitmise jälgimisel ja täidetud ülesande läbivaatamisel? Mis on pöörddelegeerimine ning kuidas seda praktikas efektiivselt käsitleda? Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.

 • 4. TAGASISIDE
 • Milles seisneb tagasiside protsessi mitmepoolsus? Millist kasu annab tagasiside juhile endale, töötajale ja organisatsioonile? Millele tasub tähelepanu pöörata positiivset tagasisidet andes? Millega tuleb arvestada kriitilist tagasisidet andes? Kuidas tagasisidet efektiivselt vastu võtta? Kuidas tagasisidet küsida? Kuidas tagasisidevestluseks praktikas tõhusalt ette valmistada? Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.

 • 5. SUHTLEMINE KEERULISTES OLUKORDADES
 • Kuidas seista tulemuslikult enda vajaduste eest viisil, mis säilitab ka head suhted? Kuidas väljenduvad erinevad juhtimisstiilid pingelistes olukordades? Millel põhineb enesekindlus ja kuidas on võimalik seda suurendada? Missugused suhtlemistehnikad võimaldavad ennast tõhusalt ja sobival viisil kehtestada ning kuidas neid tehnikaid praktikas tulemuslikult rakendada? Kuidas öelda olukorrale vastavalt sobival viisil EI? Kuidas tõhusalt käsitleda ebakonstruktiivset kriitikat? Kuidas pidada edukaid läbirääkimisi? Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.

 • 6. MOTIVEERIMINE
 • Mis on motivatsioon, millest see koosneb ja kuidas see praktikas sobival viisil tööle panna? Missugused on praktikas enam levinud motivaatorid ja demotivaatorid? Kuidas on motivatsioon seotud vajadustega ja missugused vajadused võivad erinevaid töötajaid motiveerida? Mille poolest erineb väline motivatsioon sisemisest motivatsioonist ning kuidas on võimalik praktikas liikuda ühest teise? Kuidas praktikas välja selgitada need asjad, mis konkreetset töötajat töö juures motiveerivad? Missuguseid mitterahalise motiveerimise võimalusi on juhil võimalik kasutada? Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.

 • 7. ENESEJUHTIMINE
 • Kuidas tegevusi efektiivselt planeerida? Kuidas sobivate tehnikate abil välja selgitada õiged prioriteedid, mis aitavad saavutada maksimaalse võimaliku tulemuslikkuse? Kuidas edukalt toime tulla ajaraiskajatega? Kuidas juhina iseennast motiveerida? Kuidas ise enda emotsioone juhtida? Kuidas stressiga edukalt toime tulla ja vältida läbipõlemist? Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.

 • 8. COACHING JUHTIMISE TÖÖVAHENDINA
 • Mis on coaching ja missugused on selle kasutamise võimalused erinevates juhtimissituatsioonides? Mis on juhi roll coachiva juhtimisstiili puhul? Missugustest etappidest koosneb coachingu vestlus ja millele tuleb iga etapi juures tähelepanu pöörata?Missuguseid küsimusi tasub igas coachingu vestluse etapis kasutada? Kuidas kasutada coachingu tehnikaid meeskonnas grupiprotsesside juhtimisel? Praktilised harjutused uute teadmiste ellurakendamiseks.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab juhi ja spetsialisti töö erinevusi, tunneb juhi peamisi ülesandeid ja rolle, oskab seada efektiivseid eesmärke ja neid töötajateni viia
 • Oskab luua läbi sobivate suhtlemisoskuste kasutamise positiivse õhkkonna, suudab vestlusi juhtida soovitud suunas ning mõistab erinevate suhtlemistehnikate ja kehakeelega seonduvat
 • On teadlik erinevate juhtimisstiilide kasutamise eelistest ja puudustest pingelistes olukordades, oskab ennast sobival viisil kehtestada ning suudab ka keerulistes läbirääkimiste situatsioonides jääda enesekindlaks ja vestlusi soovitud suunas juhtida
 • Tunneb motivatsiooni psühholoogia olulisemaid põhimõtteid, oskab välja selgitada erinevaid töötajaid motiveerivad asjad ning suudab enda meeskonnas edukalt rakendada ka mitterahalise motiveerimise mitmesuguseid võimalusi
 • Oskab tegevusi efektiivselt planeerida, õigeid prioriteete seada ja ajaraiskajatega tõhusalt toime tulla, samuti tunneb iseenda motiveerimise, emotsioonide ja stressijuhtimisi praktilisi võimalusi
 • Mõistab juhtimise töövahendina coachingu rakendamise mitmekesiseid võimalusi, teab, millele tuleb coachingu vestluse igas aspektis tähelepanu pöörata ning oskab coachingu tehnikaid tulemuslikult ellu rakendada nii neljasilmavestlustes kui meeskonnas
 • On iga käsitletud teemaga seotud juhtimise praktiliste olukordade lahendamist põhjalikult harjutanud ning oskab läbi proovitud ja koolituselt kaasa saadud juhtimise töövahendeid enda igapäevastes juhtimistegevustes efektiivselt ellu rakendada
 • On tundma õppinud enda tugevusi ja arengukohti juhina ning loonud tegevusplaani enda juhtimisoskuste edasiseks täiustamiseks

Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi.

Koolituse kestus

16 ak t

Hind sisaldab

Koolitus ja elektroonsed õppematerjalid

Tagasiside