Sihtgrupp

Riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste (asutuste) töötajad, kellel on soov ja eeldused arendada ärianalüütiku oskusi, eesmärgiga pakkuda täiendavat tuge ja kompetentsi oma asutuses ja/või haldusalas digiteenuste arendamisega tegelevatele meeskondadele. Koolitusel osalemise eelduseks ei ole infotehnoloogia-alane haridus või töökogemus, pigem isegi eelistatakse osalejaid, kellele see puudub. Ja on soov arendada tarkvarapõhiste süsteemide ja projektide ärianalüüsi oskusi ja lähiajal selles valdkonnas ka töötada.

Koolitajad

Raul Ennus
Raul Ennus
Sandra Suviste
Sandra Suviste
Einar Koltšanov
Einar Koltšanov
Mihkel Lauk
Mihkel Lauk
Joanna Joa
Joanna Joa
Saale Truu
Saale Truu
Peale registreerimist saab osaleja kuni 14 kalendripäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 nädal enne koolitus algust kinnituse, kas osaleja registreerimine on kinnitatud või tagasi lükatud. Osaluse kinnitamine sõltub eelkõige huviliste arvu mahust. Seega, mida varem registreerida, seda suurem on tõenäosus, et osalus kinnitatakse.

Eesmärk

Paljudes organisatsioonides puudub praegu ärianalüütiku kompetents, mis on üks eeldustest inimkesksete digiteenuste arendamiseks. Tellitava koolitusprogrammi tulemina on soov jõuda olukorrani, kus suureneb nende organisatsioonide hulk, milles on olemas ärianalüütiku kompetentsiga töötajad.

Käsitletavad teemad

 • Sissejuhatus, kursuse ülevaade
 • Digiteenuste ja laiemalt tarkvaraprojektide algatamise ning läbiviimise kriitilised põhimõtted ja eeldused
 • Tarkvaraprojekt kui muudatus – sissejuhatus muudatuste juhtimisse ja tehnoloogia kasutuselevõttu (digitaliseerimine)
 • Ärianalüütiku rolli olemus ja vastutus ning positsioon tarkvaraprojektis
 • Intervjuude ja töötubade läbiviimine
 • Kasutuslood (use case, user story) ja nende koostamine
 • Töödehaldustarkvara abil töö tõhustamine
 • Nõuetele vastavuse kontrollimine
 • Analüütiku töö esitlemine
 • Äriprotsesside kaardistamine ja modelleerimine ning graafiline kujutamine
 • Äriprotsesside parendamine
 • Agiilse arenduse baaspõhimõtted
 • MVP ja kõndiva skeleti koostamine
 • Tootejuhtimise põhimõtted, tööde prioritiseerimine, ulatuse juhtimine
 • Äridisain ja teenusedisain
 • Lihtsad ärimudeli disainimise viisid
 • Mis on disainmõtlemine ja teenusedisain?
 • Prototüüpimine – teooria ja praktika
 • Ülevaade erinevatest digitaalse prototüübi loomise vahenditest
 • Prototüübi loomine
 • Kursuse kokkuvõtmine

Mida oskab koolituse läbinu?

 • mõistab ärianalüütiku tööks vajalikke eelduseid ja oskuseid;
 • mõistab probleemi kaardistamise etapi olemust ja selle erinevaid tahke;
 • teab ja mõistab erinevate kaardistamisoskuste (nt intervjueerimine, workshoppide läbiviimine jmt) eripärasid,
 • oskab vastavalt probleemi olemusele sobiva meetodi valida ning seda tulemuslikult rakendada;
 • mõistab protsesside ja info liikumise kaardistamise ning prototüüpimise olemust
 • oskab pakkuda probleemile lahenduse, sealjuures:
 • defineerida skoobi ja minimaalse töötava toote (minimal viable product);
 • kirjeldada kasutajalood (user stories) ja aktsepteerimiskriteeriumid (acceptance criteria);
 • luua prioriseerimise reeglid ja prioriseerida töid;
 • oskab töötulemusi esitleda.

Tõend

Programmi edukalt lõpetanud (vähemalt 80% ulatuses koolituspäevadel osalenud ning iseseisvad- ja/või rühmatöö ülesanded sooritanud) osalejatele on koolitus tasuta ja neile väljastatakse elektrooniline tõend koolitusprogrammi eduka läbimise kohta.

Koolituse kestus

48 ak t

Hind sisaldab

Koolitus on osalejale tasuta. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Struktuurifondide 2014+ perioodil meetmest „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine“, „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“.

Katkestamistasu Koolituse katkestamisel või osalemisel vähemal määral kuni 80% ulatuses, kaasneb osalejale katkestamistasu 1156 eurot. Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena, mille puhul arvestame Teie soove, vajadusi ja ettevõtte spetsiifikat. Viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside