Sihtgrupp

Koolitus on suunatud juhtidele ja teistele kõrgema taseme töötajatele, kes vastutavad meeskonna või osakonna arengu eest.

Eesmärk

Koolituse eesmärkideks on teadvustada enese võimalusi ja rolli arenguvestluste õnnestumises, analüüsida eri vaatenurkadest lähtudes meeskonnaliikmeid ja nende valmisolekut muutusteks, saada praktilisi oskuseid arenguvestluse tulemuslikuks läbiviimiseks

Käsitletavad teemad

 • Sissejuhatus.
 • Arenguvestluste olemus, vajadus ja eesmärk

 • Milles saab juht aidata töötajal areneda?
 • Tulemused, mida inimene oma tööga saavutab.

  See, kuidas inimene maailma enda ümber näeb.

  See, millised suhted inimene teistega loob.

 • Kuidas analüüsida meeskonnaliikmete olemust?
 • Millise inimtüübiga on tegemist.

  Mida saab ise mõjutada ja mida mitte - lahenduste või vabandustekesksus.

 • Olukordade juhtimine
 • Töötaja erinevad valmisolekutasandid ja mis seda mõjutavad – motivatsioon ja kogemus.

  Juhi erinevad juhtimisvõimalused – delegeeriv vs käskiv

  Igale töötajale personaalselt sobiva juhtimisstiili valimine ja kohandamine juhi poolt.

  Mis on usaldus, kuidas see tekib ning kuidas mõjutab liikmete tulemuslikkust?

 • Olulised oskused arenguvestlusteks
 • Ideede müümine.

  Kuulamine ja küsimine.

  Tagasi- ja edasiside.

 • Kokkuvõtteks – mis hakkab minu tegevustes edaspidi muutuma. Miks?

Juht saab olla edukas vaid koos oma meeskonnaga. Juhid ootavad, et meeskonna liikmed mõistaks ettevõtte eesmärke, reegleid, temale pandud ootusi, oleks motiveeritud ja tulemuslik oma töös, arenev, vastutustundlik jne. On tore, kui juba on selline meeskond. Sageli tuleb juhil aga sellise meeskonna loomise, kujundamise ja hoidmisega pidevalt tegeleda. Edukas arenguvestlus eeldab hoiakute ja suhtumiste kujundamist juhis eneses ja alluvates s.t. juhtina tuleb olla eesmärkide saavutamisele suunatud ja inimestena olema valmis eelarvamuste vabalt suhtuma.

Обратная связь