Sihtgrupp

Esmatasandi ja keskastme juhid, kellel on juba olemas mõningane juhtimiskogemus ning kes soovivad saada teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks. Spetsialistid, kellel on oma töös vaja juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi.

Koolitajad

Veiko Värk
Veiko Värk

Eesmärk

Võimaldada juhtidel juurde saada praktilisi teadmisi, oskusi ja kogemusi õppekavas toodud valdkondades ning omavahel kogemusi vahetada ja seeläbi tõhusalt arendada enda juhtimisoskusi. Oluliseks eesmärgiks on arendada praktilisi inimeste juhtimise ja läbirääkimisoskusi ning neid täiustada.

Käsitletavad teemad

 • KONFLIKTIJUHTIMINE
 • Missugune juht on hea läbirääkija? Millised on võimalikud konflikti lahendamise strateegiad ja mille alusel kõige sobivam valida? Missugused on läbirääkimiste peamised etapid ning millele tasub iga etapi juures tähelepanu pöörata? Kuidas saab juht seista tulemuslikult enda huvide eest viisil, mis säilitab ka head suhted? Millel põhineb mõjuvõim ja kuidas on juhil võimalik enda mõjuvõimu suurendada? Praktilised harjutused juhtide eelistatud konfliktijuhtimise strateegiate välja selgitamiseks ja tundma õppimiseks.

 • VEENMINE JA MÕJUTAMINE
 • Kuidas juhina tulemuslikult kasutada taktikalist empaatiat teise poolega kiiresti hea kontakti ja usalduse saavutamiseks?

  Missugune on vastaspoole eitava vastuse võimalik varjatud tähendus ning kuidas selle positiivset mõju edukalt ära kasutada?

  Kuidas saavutada teise poole tõeline pühendumine kokkuleppe elluviimisele?

  Millega tasub juhil arvestada argumenteerimisel läbirääkimistel?

  Kuidas mõjutada teist poolt juhi enda eesmärgi saavutamisele pühendunult kaasa töötama?

  Praktilised harjutused juhtide veenmise ja mõjutamise alaste suhtlemistehnikate ja töövahendite ellurakendamiseks.

 • KEERULISTE VESTLUSTE ETTEVALMISTAMINE
 • Millega tuleb juhil arvestada keeruliste vestluste ettevalmistamisel? Kuidas on võimalik analüüsida enda ja vastaspoole vajadusi ja huvisid? Kuidas saab juht tuvastada vastaspoole huvigruppe ja kokkuleppe võimalikke varjatud takistajaid? Millega tasub arvestada alternatiivide hindamisel ja piiride määramisel? Praktilised harjutused selleks loodud spetsiaalsete töövahendite abil keeruliste juhtimisalaste vestluste põhjalikuks ettevalmistamiseks.

 • VÕITLUSLIK STRATEEGIA JA TAKTIKAD
 • Kuidas on juhil võimalik saada kohe kohtumise alguses enda kätte kontroll läbirääkimiste fookuse ja protsessi üle?

  Millele tasub tähelepanu pöörata sobiva avapakkumise valimisel ning kuidas otsustada, kes alustab?

  Kuidas on juhil võimalik kauplemisdünaamika enda kasuks pöörata taktikalisi järeleandmisi tehes?

  Millega tasub arvestada omapoolset viimast pakkumist tehes?

  Kuidas mõjutab aeg võitluslikke läbirääkimisi ning kuidas see enda kasuks tööle panna?

  Praktilised harjutused sobivate töövahendite ellurakendamiseks ning juhtide läbirääkimisoskuste arendamiseks ja täiustamiseks.

 • KOOSTÖÖ STRATEEGIA JA TAKTIKAD
 • Missugused on koostööle suunatud läbirääkimiste põhialused ja kuidas juhil on võimalik neid praktilistes juhtimissituatsioonides tulemuslikult ellu rakendada?

  Kuidas tasub koostööle suunatud läbirääkimiste protsess üles ehitada?

  Millised on läbirääkimiste osalejate võimalikud huvid ning kuidas need enda kasuks tööle panna?

  Missuguseid taktikaid saab juht kasutada, et saavutada võit-võit (win-win) lahendust, mis võimaldab kõigil osapooltel enda põhihuvid rahuldatud saada?

  Praktilised harjutused koostöö taktikate ellurakendamiseks ning juhtide läbirääkimisoskuste arendamiseks ja täiustamiseks.

 • SUHTLEMINE PINGELISTES OLUKORDADES
 • Kuidas ära tunda võimalikke manipulatiivseid võtteid ning kuidas juht saab ennast kaitsta karmi taktika vastu?

  Missuguseid suhtlemistehnikaid on võimalik kasutada lahmiva kriitika maandamiseks ilma sisulisi järeleandmisi tegemata?

  Kuidas on juhil võimalik pinget vähendada vastaspoole emotsioonide tuvastamise ja kinnitamise abil?

  Kuidas kasutada kalibreeritud küsimusi otsese vastasseisu vältimiseks ning vastaspoole rünnaku ümbersuunamiseks?

  Praktilised harjutused juhtide pingelistes olukordades suhtlemisoskuste arendamiseks ja täiustamiseks.

  Tegemist ei ole teoreetilise loenguga, vaid praktilise workshop´iga, milles keskendutakse kõige olulisematele teemadele ja probleemidele, millega juhid enda igapäevatöös kokku puutuvad, eesmärgiga süvendada juhtide oskusi nendega edukalt hakkama saada. Selleks tehakse iga teema juures praktilisi harjutusi uute teadmiste ja sobivate töövahendite efektiivseks rakendamiseks.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Orienteerub konfliktijuhtimise strateegiates ja selles, mille alusel valida sobivaim
 • Tunneb praktilisi veenmise ja mõjutamise tehnikaid ning kuidas neid kasutada
 • Teab, kuidas on võimalik keerulisteks vestlusteks põhjalikult ette valmistada
 • Tunneb võitluslike läbirääkimiste peamisi tähelepanu nõudvaid aspekte
 • Teab, kuidas koostööle suunatud läbirääkimisi tulemuslikult pidada
 • Oskab pingelistes suhtlussituatsioonides sobival viisil suhelda

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

16 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne teooriakoolitus põimituna praktiliste ülesannetega, õppematerjalid ja kohvipausid

NB! Osalejatele edastatakse aegsasti enne koolitust lühike ankeet. Eesmärgiks, et koolitajal oleks võimalik aegsasti arvestada osalejate olulisemate vajadustega ja võimalusel koolituse sisu vastavalt kohandada. Vastamine on vabatahtlik.

Vali sobiv koolituse aeg

11.-12. dets. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
405€ +km
2.-3. dets. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
405€ +km

Обратная связь