Eesmärk

Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada neid teadmisi enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.Tutvustada osalejatele äriprotsesside juhtimise põhimõtteid ja meetodeid. Põhirõhk on äriprotsesside kaardistamisel, analüüsimisel ning parendusvõimaluste leidmisel.

Käsitletavad teemad

 • Sissejuhatus protsessijuhtimisse (Põhimõisted. Protsessijuhtimise eesmärgid ja kasud. Protsess – tunnused, definitsioonid, hierarhia ja kategooriad. Funktsioonid vs protsessid. Protsessi elutsükkel.)
 • Protsesside määratlemine (Juhtimis-, põhi- ja tugiprotsessid. Seosed protsesside vahel. Väärtusahel. Protsessi toimivuse mõõtmine. Protsesside prioriseerimine.)
 • Protsesside modelleerimine (Protsessimudel ja selle peamised koostisosad. Milline on asjakohane mudel? Business Process Model and Notation (BPMN). BPMN põhielemendid. Protsessi kirjeldamine ja struktureerimine. Protsessi esmane kirjeldamine. Lüüsid. Süntaks, semantika ja notatsioon. Struktuurne korrektsus. Kordused ja tsüklid. Väärtusahela sidumine protsessimudeliga. Modelleerimise tööriistad.)
 • Protsesside kvalitatiivne analüüs (Protsesside analüüsi eesmärgid. Lisandväärtuse analüüs. Väärtust lisavad toimingud. Ärilist väärtust lisavad toimingud. Väärtust mitte lisavad toimingud. Raiskamiste analüüs. Raiskamiste allikad. Sidusrühmade analüüs ja probleemide register. Pareto printsiip. Kahemõõtmeline
 • prioriseerimine. Juurpõhjuste analüüs. Viie miksi printsiip. Põhjus-tagajärg graafik.)

 • Protsesside kvantitatiivne analüüs (Protsessi võimekuse mõõtmine. Protsessi võimekuse mõõdikud. Ajaline kestvus. Tsükli ajaline efektiivsus. Tsükli aeg ja käivitunud protsesside arv. Ressursi kasutuse efektiivsus. Ooteaegade analüüs.)
 • Protsesside ümberkujundamine (Protsesside ümberkujundamise põhiprintsiibid. Parendusettepanekute hindamine. Protsesside dokumenteerimine)

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Tunneb protsesside juhtimise teoreetilisi aluseid ja oskab neid rakendada praktikas
 • Teab, kuidas on omavahel seotud ettevõtte strateegia ja protsessid
 • Oskab kavandada protsesside kaardistamise tegevust ettevõttes
 • Teab, kuidas kirjeldada protsesse
 • Oskab protsesse analüüsida ja leida protsesside parendusvõimalusi

Обратная связь