Eesmärk

Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada neid teadmisi enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.Anda osalejatele süsteemne ülevaade erinevate projektide algatamisest, plaanimisest ja elluviimisest ning oskus valida vastavalt projektile õige projektijuhtimise metoodika.

Käsitletavad teemad

 • Projektijuhtimise üldpõhimõtted: Mis on ja millest saab alguse projekt (probleemi või vajaduse õige formuleerimine). Mida projektides juhitakse (projekti 6 muutujat). Projektijuhtimine kui koostöö korraldamine. Erinevad osapooled projektides. Projektijuhtimise meetodi eduka rakendamise eeldused. Arendus- ja teostusprojekti elutsükkel. Kus tehakse projekti kõige olulisemad otsused.
 • Lähteülesande koostamine ja projekti kavandamine: Projekti eesmärgistamine. Hea lähteülesande koostamise põhimõtted.
 • Projekti plaanimine: Projekti jagamine etappideks. Tööde plaanimine. Teostajate valik. Projekti tegevuste tähtajastamine. Vahendite plaanimine. Eelarve koostamine. Kontrolli plaanimine. Puhveraegade õige kasutamine. Kriitiline tee projektides. Näpunäiteid projektide plaanimiseks. Põhilised vead projektide plaanimisel.
 • Riskide käsitlemine projektides: Mis on projekti risk. Milline on riskijuhtimise protseduur. Riskide määratlemine. Riskide hindamine. Riskide maandamine.
 • Paindlikud projektijuhtimise meetodid: Paindliku projektijuhtimise väärtused, põhimõtted ja põhieeldused. Üldised paindliku projektijuhtimise tehnikad.
 • Hübriidne projektijuhtimine: Hübriidne projektijuhtimine – klassikalise ja paindliku projektijuhtimise sümbioos. Projekti planeerimine hübriidse projektijuhtimise korral. Kommunikatsioon ja juhtimine hübriidses projektijuhtimises. Kuidas valida ettevõtte jaoks õige projektijuhtimise meetod.
 • Projektide läbiviimine ja lõpetamine: Projekti algusnõupidamine. Kokkulepped projekti meeskonnaga. Projekti edenemise tagamine. Ajagraafikust kinnipidamise kontroll. Eelarvest kinnipidamise kontroll. Vahetulemuste kontroll. Tegeliku töömahu kontroll. Muutused projektis ja nendele reageerimine. Projekti järelhindamine. Projekti lõppnõupidamine

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teab, millised on projektijuhtimise erinevad meetodid
 • Teab, mille poolest erinevad arendus- ja teostusprojektid
 • Oskab valdida vastavalt projekti iseloomule õiget projektijuhtimise meetodit
 • Teab, milline on projektide kavandamise metoodiliselt õige järjekord
 • Oskab jälgida projekti edenemist ja teab, millised on tüüpilised probleemid ning nende võimalikud lahendused projektide elluviimisel.

Обратная связь