Eesmärk

Muuta ettevõtte eesmärkide täitmine efektiivsemaks andes töötajatele ligipääs suurele hulgale täiendavatele võimalustele ja töövahenditele, mis võimaldavad raskeid kõnelusi edukalt juhtida ning aidata saavutada parimad tulemused kõigi osapoolte jaoks. Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid uute teadmiste ja kogemuste ellu rakendamiseks nende tööalases kontekstis.

Käsitletavad teemad

  • Osalejad õpivad tundma erinevaid suhtlemiskanaleid (nt e-mail, telefon, vahetu suhtlus) ning millal on missuguse kanali kasutamine otstarbekas, samuti, mis on erinevate suhtlemiskanalite kasutamise eelised, puudused ja riskid.
  • Õpitakse tundma praktilisi kuulamise ja küsimuste esitamise tehnikaid, et efektiivselt vestluspartneri vajadusi ja ootusi tuvastada ning vestlust juhtida. Esmalt pööratakse tähelepanu võimalikele kuulamisbarjääridele, mis võivad takistada vestluspartneri efektiivset ära kuulamist, et nendest teadlik olla ja neid vältida.
  • Käsitletakse aktiivse kuulamise olulisi komponente: sõnalised julgustused, peegeldused, ümbersõnastamised, vahekokkuvõtted, kontrollküsimused, empaatia ja aktsepteerimine. Osalejatel on võimalik aktiivse kuulamise oskusi ka praktilises rollimängus ellu rakendada.
  • Osalejatele tutvustatakse mitmesuguseid küsimuste esitamise tehnikaid ning kuidas neid olenevalt situatsioonist praktikas efektiivselt ellu rakendada. Muuhulgas käsitletakse avatud ja suletud küsimusi, fakti- ja tundepõhiseid küsimusi, lubaküsimise küsimusi ning täiendamise küsimusi. Osalejatel on võimalik enda küsimuste esitamise alaseid oskusi ka praktilistes harjutustes ellu rakendada.
  • Arenguprogrammis käsitletakse, kuidas erineb enesekehtestamine agressiivsest ja alistuvast suhtlemisstiilist ning millal on selle suhtlemisoskuse kasutamine otstarbekas. Uuritakse ka seda, mille poolest erineb „sina“-sõnum enesekehtestamise aluseks olevast „mina“-sõnumist ja kuidas seda praktikas efektiivselt rakendada. Oluline on ka see, kuidas kasutada seoses enesekehtestamisega kuulamisoskusi – arenguprogrammis osalejad saavad seda praktiliste harjutuste käigus harjutada.
  • Osalejatele tutvustatakse koostööle suunatud võit-võit läbirääkimiste strateegiat ning selle taktikaid, mis võimaldab saavutada kõikide osapoolte jaoks soovitud tulemused ning säilitada ja arendada omavahelisi häid suhteid.
  • Koolitusel käsitletakse ka keerulisemaid olukordi läbirääkimistel – kuidas neid lahendada.

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Õpivad tundma nii vokaalse (nt hääletoon) kui ka visuaalse (nt žestid, naeratus, silmside) kehakeele olulisi osasid ning kuidas neid kasutada vestluspartneriga hea kontakti saavutamiseks. Visuaalsele kehakeelele on oluline tähelepanu pöörata ka telefonisuhtluses, sest vestluspartner suudab seda läbi hääletooni üsna hästi tajuda.

Tagasiside