Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Hooldustöötaja koolitus (tase 3)

6.11.2019, 18.11.2019, 19.11.2019, 20.11.2019, 22.11.2019, 27.11.2019, 29.11.2019, 5.12.2019, 6.12.2019, 11.12.2019, 13.12.2019
10.00 - 17.00
Pärnu, Pärnu ( täpsem asukoht täpsustamisel)

850€+km
Sügisel plaanis olevad hooldustöötaja koolitused:

Korraldame hooldustöötaja koolitusi eesti ja vene keeles ka ettevõtetes kohapeal. Kui soovite hooldustöötaja koolitust enda ettevõttesse, siis palun võtke ühendust koolitus@juunika.ee.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Juba töötavad hooldustöötajad saavad taotleda Töötukassast toetust nende tööelus vajalike koolituste läbimiseks.

NB! Hooldustöötaja tase 3 saavutamiseks on vajalik esmaabi väljaõppe koolitus (16 akad t), mis praeguses koolituskavas ei sisaldu. Kuna enamasti osalevad meie hooldustöötaja koolitusel juba töötavad hooldustöötajad, kes on esmaabi koolituse läbinud, siis tuleks alustavatel hooldustöötajatel esmaabikoolitus juurde võtta. Kui teil on esmaabi 16-tunnine koolitus läbimata, siis saate sobiva esmaabi koolituse valida siin.

Sihtgrupp:  Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad taotleda hooldustöötaja tase 3 kutset, ennast täiendada hooldustöö alal või puutuvad kokku omastehooldusega.

Koolitus toimub: 06.11.2019 – 13.12.2019 (11 ÕPPEPÄEVA)

Käsitletavad teemad:
1. Ravimiõpetuse alused - 4 akadeemilist tundi
 • Mõisted. Ravimite kasutusjuhised, toimed, annustamine, manustamine, säilitamine;
 • Ravimvormid. Patsiendi/kliendi juhendamine ja abistamine ravimi manustamisel;
 • Koduapteek
2. Surija hooldus - 4 akadeemilist tundi
 • Suremine ja surm. Mõisted, liigid, põhjused. Surm erinevatel eluetappidel. Surm peres, pereliikmete reaktsioonid:
 • Kriisi etapid, hingehoid, surmaks valmistumine. Väärikas lahkumine. Surnu korrastamine.
3. Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine (praktiline) - 8 akadeemilist tundi
 • A-ja antiseptika;
 • Käte hügieen;
 • Kaitsevahendite kasutamine;
 • Patsiendi voodi korrastus;
  Patsiendi pesemine (sh. naise ja mehe intiimpesu), abistamine pesemisel;
 • Naha seisundi hindamine;
 • Küünte ja juuste hooldus.
4. Arengupsühholoogia, inimese elukulg - 6 akadeemilist tundi
 • Arengupsühholoogia alused;
 • Elukaare teooria;
 • Vanusega seotud füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse arengu etappide ja käitumuslike muutuste arvestamine hoolekandetöös.

5. Hooldustöötaja kutse-eetika ja kutse taotlemine - 4 akadeemilist tundi

 • Kutse-eetika põhiprintsiibid;
 • Väärtuste konflikt, konfidentsiaalsus nõuete järgimine;
 • Kutse taotlemise protsess, nõuded ja dokumentatsioon.

6. Suhtlemisoskused hoolekandetöös - 8 akadeemilist tundi

 • Olulisemad suhtlemisoskused ja sobiva suhtlemisviisi kasutamine;
 • Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine;
 • Aktiivse kuulamise võtted;
 • Positiivne enesekehtestamine;
 • Konfliktide ennetamine ja juhtimine;
 • Meeskonnatöös osalemine, koostööoskused.

7. Hoolduse alused. Hooldustoimingud. Hooldusplaani koostamine. – 6 akadeemilist tundi

 • Inimese elamise toimingud ja neid mõjutavad tegurid. Klientide/patsientide põhilised terviseprobleemid. Hooldustoimingud avahoolduses, hooldus- ja tervishoiuasutustes.
 • Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused, nende mõiste, sisu ja osutamise tingimused läbi eluetappide.

8. Haigused, häired ja puudused, nende põhjused, kliendi/patsiendi abivajaduse hinnang nende toimingute ja käitumise põhjal elus ja olustiku tingimustes - 8 akadeemilist tundi

 • Tervisenäitajate (nt kehatemperatuur, pulss ja hingamine, arteriaalne vererõhk ja veresuhkur) mõõtmine ja terviseseisundi jälgimine; naha seisundi jälgimine ja hooldus, õe abistamine õendustoimingute sooritamisel;
 • Hooldus erinevate haiguste korral: sise-, kirurgiliste-, neuroloogiliste-, nakkus-, naha-ja suguhaiguste-, nina – kõrva – kurgu – silma-, psüühika- ja käitumishäirete korral.

9. Ergonoomika ja hooldusabivahendid - 7 akadeemilist tundi

 • Ergonoomika üldised alused;
 • Patsiendi nihutamise võtted: nihutamine ilma abivahendita, nihutamine ristlinaga ja raamiga, pöördvõte, kangivõte;
 • Patsiendi ülesnihutamise võtted: ilma abivahendita ja abivahendiga (rätik, ristlina, rull, raam);
 • Patsiendi pööramine selili asendist külili ja tagasi selili, asendi korrektsioon ja toestus;
 • Patsiendi abistamine voodi servale istuma, püsti ja kõndima;
 • Patsiendi abistamine külg-ees ja selg-ees võttega ratastoolile.
10. Anatoomia -füsioloogia-patoloogia – 8 akadeemilist tundi
 • Sissejuhatus anatoomiasse. Erialane terminoloogia. Põhimõisted;
 • Tugi- ja liikumiselundid;
 • Süda. Vereringe;
 • Hingamiselundid. Hingamisteed;
 • Seedeelundid. Seedekanal;
 • Kuse- ja suguelundid;
 • Närvisüsteem;
 • Sisesekretsiooninäärmed;
 • Meeleelundid;
 • Katteelund.
11. Majapidamistööd - 8 akadeemilist tundi
 • Kodumajanduse olemus. Kodumajanduse üldised põhimõtted. Ressursse säästev tarbimine, majandamine.
 • Korrastustööde planeerimine, läbiviimise põhimõtted. Materjaliõpetus.
 • Olmehügieen. Korrastustööde tähtsus. Kaasaegsed korrastus- ja koduhooldusvahendid.
 • Eluruumide igapäevane hooldus, suurpuhastus. Plekkide eemaldamine. Olmeparasiidid ja nende hävitamine.
 • Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine. Olmetehnika kasutamine vastavalt instruktsioonidele.
 • Ohutusnõuete järgimine olmetehnika kasutamisel ja korrastustöödel. Riiete ja jalanõude korrashoid. Tekstiilide hooldamise üldised põhimõtted. Riiete ja pesu korrashoid.
12. Toitlustamise alused - 5 akadeemilist tundi
 • Tervisliku toitumise alused;
 • Toitumisprobleemid;
 • Toitumine erinevates kultuurides.
13. Eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta - 4 akadeemilist tundi
 • Nõuded tööalasele eneseanalüüsile;
 • Eneseanalüüsi struktuur ja sisu;
 • Praktilised nõuanded hooldustöötaja kutseeksami eneseanalüüsi koostamiseks.

Koolitajad:
Oma ala professionaalid ja kogenud koolitajad hooldustöö, meditsiini, psühholoogia ja esmaabi alal. Täpsemat infot küsi kris@juunika.ee.

Koolituse läbimisel osaleja:
Osaleja teab ja tunneb:
 • Hooldustöötajate tervisekontrolli nõudeid;
 • Hooldaja välimuse suhtes kehtivad reeglid;
 • Isikliku hügieeni nõudeid;
 • Hooldajate vastutusest klientide ohutuse ja turvalisuse eest;
 • Erinevaid mõisteid, mis on seotud hooldustööga
 • Kaasaegseid suhtlemisviise, erinevaid suhtlemisvorme ja –tasandeid;
 • Klienditeeninduse põhimõtteid, teenindushoiakuid ja nendel põhinevaid käitumisviise;
 • Eetiliste aluste ja väärtuste kujunemist;
 • Kliendi ja hooldaja õigused ja kohustused;
 • Kuidas toita patsienti või osutada toitumise abi;
 • Kuidas anda patsiendile rohtu;
 • Kuidas hooldaja saab teha patsiendi elu kergemaks ja vältida kahju tekkimist patsiendile ja tema tervisele,
 • Õigest patsiendi kehaasendi muutmisest, siirdamisest, mis on seotud tema haigusega;
 • Õigest hooldaja liikumisest, õiget asendi võtteid, et vältida enesevigastust;
 • Kuidas õigesti teostada patsiendi enesehooldust (pesemine, voodipesu vahetamine, riietumine, toitumine, mähkmete vahetamine)

Osaleja oskab:

 • Rakendada tervishoiu-, ohutus-, ja hügieeninõuded, tundma tervist- kahjustavaid tegurid oma töös;
 • Lahendada erinevaid probleemsituatsioone;
 • Toetada klienti kriiside läbimisel;
 • Luua kliendis positiivset esmamuljet;
 • Oma tegevusi eetilisest aspektist hinnata ja analüüsida;
 • Teadlikult arendada endas tolerantsust ja empaatiavõimet;
 • Analüüsida iseenda kujunemist mõjutavaid tegureid;
 • Märgata inimõiguste rikkumist igapäevases töös;
 • Mõista sotsiaalseid probleeme ja nende leevendamise võimalusi;
 • Konflikte ennetada ja konstruktiivselt lahendada;
 • Suhelda korrektselt ja efektiivselt klientidega, tema lähedastega, arstiga ja teiste töötajatega.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tunnistus

Õppemaht:  auditoorne loeng, arutelud, koolituse maht kokku 80 akadeemilist tundi

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid
NB! Kohvipausid ja lõuna ei sisaldu koolituse hinnas.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.