Koolitajad

Tatjana Jušinski
Tatjana Jušinski
Aet Olle
Aet Olle
Ülle Kivisild
Ülle Kivisild
Terje Paes
Terje Paes
Kaja Solom
Kaja Solom
Maiken Jaanisk
Maiken Jaanisk
Taisi Talviste
Taisi Talviste
Kaido Voogla
Kaido Voogla

Sihtgrupp

Isikud, kes soovivad hakata tööle hooldajana või puutuvad kokku omastehooldusega ning soovivad täiendada teadmisi hooldustöö vallas.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Juba töötavad hooldustöötajad saavad taotleda Töötukassast toetust nende tööelus vajalike koolituste läbimiseks.

Käsitletavad teemad

 • 1. RAVIMIÕPETUSE ALUSED - 4 ak t
 • Mõisted. Ravimite kasutusjuhised, toimed, annustamine, manustamine, säilitamine. Ravimvormid. Patsiendi/kliendi juhendamine ja abistamine ravimi manustamisel. Koduapteek.

 • 2. SURIJA HOOLDUS - 4 ak t
 • Suremine ja surm. Mõisted, liigid, põhjused. Surm erinevatel eluetappidel. Surm peres, pereliikmete reaktsioonid. Kriisi etapid, hingehoid, surmaks valmistumine. Väärikas lahkumine. Surnu korrastamine.

 • 3. HÜGIEENI JA ILUTOIMINGUTE JUHENDAMINE (praktiline) - 8 ak t
 • A-ja antiseptika. Käte hügieen. Patsiendi voodi korrastus. Patsiendi pesemine (sh. naise ja mehe intiimpesu), abistamine pesemisel. Naha seisundi hindamine. Küünte ja juuste hooldus.

 • 4. ARENGUPSÜHHOLOOGIA, INIMESE ELUKULG - 4 ak t
 • Arengupsühholoogia alused. Elukaare teooria. Vanusega seotud füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse arengu etappide ja käitumuslike muutuste arvestamine hoolekandetöös.

 • 5. HOOLDUSTÖÖTAJA KUTSE-EETIKA JA KUTSE TAOTLEMINE - 4 ak t
 • Kutse-eetika põhiprintsiibid. Väärtuste konflikt, konfidentsiaalsus nõuete järgimine. Kutse taotlemise protsess, nõuded ja dokumentatsioon.

 • 6. SUHTLEMISOSKUSED HOOLEKANDETÖÖS - 8 ak t
 • Olulisemad suhtlemisoskused ja sobiva suhtlemisviisi kasutamine. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Aktiivse kuulamise võtted. Positiivne enesekehtestamine. Konfliktide ennetamine ja juhtimine. Meeskonnatöös osalemine, koostööoskused.

 • 7. HOOLDUSE ALUSED. HOOLDUSTOIMINGUD – 8 ak t
 • Inimese elamise toimingud ja neid mõjutavad tegurid. Klientide/patsientide põhilised terviseprobleemid. Hooldustoimingud avahoolduses, hooldus- ja tervishoiuasutustes. Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused, nende mõiste, sisu ja osutamise tingimused läbi eluetappide.

 • 8. HAIGUSED, HÄIRED JA PUUDUSED, NENDE PÕHJUSED, KLIENDI/PATSIENDI ABIVAJADUSE HINNANG NENDE TOIMINGUTE JA KÄITUMISE PÕHJAL ELUS JA OLUSTIKU TINGIMUSTES - 8 ak t
 • Tervisenäitajate (nt kehatemperatuur, pulss ja hingamine, arteriaalne vererõhk ja veresuhkur) mõõtmine ja terviseseisundi jälgimine; naha seisundi jälgimine ja hooldus, õe abistamine õendustoimingute sooritamisel. Hooldus erinevate haiguste korral: sise-, kirurgiliste-, neuroloogiliste-, nakkus-, naha-ja suguhaiguste-, nina – kõrva – kurgu – silma-, psüühika- ja käitumishäirete korral.

 • 9. ERGONOOMIKA JA HOOLDUSABIVAHENDID - 6 ak t
 • Ergonoomika üldised alused. Patsiendi nihutamise võtted: nihutamine ilma abivahendita, nihutamine ristlinaga ja raamiga, pöördvõte, kangivõte. Patsiendi ülesnihutamise võtted: ilma abivahendita ja abivahendiga (rätik, ristlina, rull, raam). Patsiendi pööramine selili asendist külili ja tagasi selili, asendi korrektsioon ja toestus. Patsiendi abistamine voodi servale istuma, püsti ja kõndima. Patsiendi abistamine külg-ees ja selg-ees võttega ratastoolile.

 • 10. ANATOOMIA-FÜSIOLOOGIA-PATOLOOGIA – 14 ak t
 • Sissejuhatus anatoomiasse. Erialane terminoloogia. Põhimõisted. Tugi- ja liikumiselundid. Süda. Vereringe. Hingamiselundid. Hingamisteed. Seedeelundid. Seedekanal. Kuse- ja suguelundid. Närvisüsteem. Sisesekretsiooninäärmed. Meeleelundid. Katteelund.

 • 11. MAJAPIDAMISTÖÖD - 4 ak t
 • Kodumajanduse olemus. Kodumajanduse üldised põhimõtted. Ressursse säästev tarbimine, majandamine. Korrastustööde planeerimine, läbiviimise põhimõtted. Materjaliõpetus. Olmehügieen. Korrastustööde tähtsus. Kaasaegsed korrastus- ja koduhooldusvahendid. Eluruumide igapäevane hooldus, suurpuhastus. Plekkide eemaldamine. Olmeparasiidid ja nende hävitamine. Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine. Olmetehnika kasutamine vastavalt instruktsioonidele. Ohutusnõuete järgimine olmetehnika kasutamisel ja korrastustöödel. Riiete ja jalanõude korrashoid. Tekstiilide hooldamise üldised põhimõtted. Riiete ja pesu korrashoid.

 • 12. TOITLUSTAMISE ALUSED - 4 ak t
 • Tervisliku toitumise alused. Toitumisprobleemid. Toitumine erinevates kultuurides.

 • 13. ENESEANALÜÜS PRAKTILISE TÖÖKOGEMUSE KOHTA - 4 ak t
 • Nõuded tööalasele eneseanalüüsile. Eneseanalüüsi struktuur ja sisu. Praktilised nõuanded hooldustöötaja kutseeksami eneseanalüüsi koostamiseks.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • OSALEJA TEAB JA TUNNEB
 • Hooldustöötaja tööd puudutavat kutse-eetikat
 • Hooldaja välimuse suhtes kehtivaid reegleid
 • Isikliku ja kliendi hügieenihoolduse põhitõdesid
 • Hooldajate vastutusest klientide ohutuse ja turvalisuse eest
 • Majapidamistööde üldiseid põhimõtteid
 • Erinevaid mõisteid, mis on seotud hooldustööga
 • Kaasaegseid suhtlemisviise, erinevaid suhtlemisvorme ja –tasandeid
 • Klienditeeninduse põhimõtteid, teenindushoiakuid ja nendel põhinevaid käitumisviise
 • Eetiliste aluste ja väärtuste kujunemist
 • Kliendi ja hooldaja õigused ja kohustused
 • Kuidas toita patsienti või osutada toitumise abi
 • Ravimiõpetuse alusteadmisi
 • Kuidas hooldaja saab teha patsiendi elu kergemaks ja vältida kahju tekkimist patsiendile ja tema tervisele
 • Õigest patsiendi kehaasendi muutmisest, siirdamisest, mis on seotud tema haigusega
 • Kuidas õigesti teostada patsiendi enesehooldust (pesemine, voodipesu vahetamine, riietumine, toitumine, mähkmete vahetamine)
 • OSALEJA OSKAB
 • Rakendada tervishoiu-, ohutus-, ja hügieeninõuded, tunda tervist kahjustavaid tegureid oma töös
 • Lahendada erinevaid probleemsituatsioone
 • Ja praktiseerib ergonoomilisi töövõtteid oma töös
 • Toetada klienti kriiside läbimisel
 • Oma tegevusi eetilisest aspektist hinnata ja analüüsida
 • Teadlikult arendada endas tolerantsust ja empaatiavõimet
 • Märgata inimõiguste rikkumist igapäevases töös
 • Mõista sotsiaalseid probleeme ja nende leevendamise võimalusi
 • Konflikte ennetada ja konstruktiivselt lahendada
 • Suhelda korrektselt ja efektiivselt klientidega, tema lähedastega, arstiga ja teiste töötajatega

Tunnistus

Koolituse läbimisel väljastatakse tunnistus.

Koolituse kestus

Auditoorne loeng, veebiloeng, arutelud, õppevideod, koolituse maht kokku 80 ak t

Hind sisaldab

Auditoorne ja veebiloeng, õppematerjalid, tunnistus.

NB! Hooldustöötaja tase 3 saavutamiseks on vajalik esmaabi väljaõppe koolitus (16 ak t), mis praeguses koolituskavas ei sisaldu. Kuna enamasti osalevad meie hooldustöötaja koolitusel juba töötavad hooldustöötajad, kes on esmaabi koolituse läbinud, siis tuleks alustavatel hooldustöötajatel esmaabikoolitus juurde võtta. Kui teil on esmaabi 16-tunnine koolitus läbimata, siis saate selle valida meie esmaabi koolituste alt.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside