Sihtgrupp

Isikud, kes juba töötavad või on varasemalt töötanud hooldustöötajana või puutuvad kokku omastehooldusega ja soovivad täiendada enda teadmisi hooldustöö vallas.

Koolitajad

Rita Selgis
Rita Selgis
Ülle Kivisild
Ülle Kivisild
Maiken Jaanisk
Maiken Jaanisk
Tatjana Jušinski
Tatjana Jušinski
Taisi Talviste
Taisi Talviste
Aet Olle
Aet Olle
Terje Paes
Terje Paes
Kaja Solom
Kaja Solom
Kaido Voogla
Kaido Voogla
Kristel Viire
Kristel Viire
Inge Rumberg
Inge Rumberg

Eesmärk

Ette valmistada hooldajaid, kes toetaksid ja abistaksid abivajajat elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamiseks vastava plaani (sh rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan) alusel. Koolitus on sobilik ka hooldustöötaja (tase 3) kutseeksamiks ettevalmistava koolitusena.

Käsitletavad teemad

 • 1. HOOLDUSTÖÖTAJA KUTSE-EETIKA JA KUTSE TAOTLEMINE - 4 ak t
 • Kutse-eetika põhiprintsiibid. Väärtuste konflikt, konfidentsiaalsus nõuete järgimine. Kutse taotlemise protsess, nõuded ja dokumentatsioon.

 • 2. SUHTLEMISOSKUSED HOOLEKANDETÖÖS - 8 ak t
 • Olulisemad suhtlemisoskused ja sobiva suhtlemisviisi kasutamine. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Aktiivse kuulamise võtted. Positiivne enesekehtestamine. Konfliktide ennetamine ja juhtimine. Meeskonnatöös osalemine, koostööoskused.

 • 3. HOOLDUSE ALUSED. HOOLDUSTOIMINGUD – 8 ak t
 • Inimese elamise toimingud ja neid mõjutavad tegurid. Klientide põhilised terviseprobleemid. Hooldustoimingud avahoolduses, hooldus- ja tervishoiuasutustes. Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused, nende mõiste, sisu ja osutamise tingimused läbi eluetappide.

 • 4. ARENGUPSÜHHOLOOGIA, INIMESE ELUKULG - 4 ak t
 • Arengupsühholoogia alused. Elukaare teooria. Vanusega seotud füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse arengu etappide ja käitumuslike muutuste arvestamine hoolekandetöös.

 • 5. ANATOOMIA-FÜSIOLOOGIA-PATOLOOGIA – 14 ak t
 • Sissejuhatus anatoomiasse. Erialane terminoloogia. Põhimõisted. Tugi- ja liikumiselundid. Süda. Vereringe. Hingamiselundid. Hingamisteed. Seedeelundid. Seedekanal. Kuse- ja suguelundid. Närvisüsteem. Sisesekretsiooninäärmed. Meeleelundid. Katteelund.

 • 6. HÜGIEENI JA HOOLDUSTOIMINGUTE JUHENDAMINE (praktiline) - 8 ak t
 • A-ja antiseptika. Käte hügieen. Kliendi voodi korrastus. Kliendi pesemine (sh naise ja mehe intiimpesu), abistamine pesemisel. Naha seisundi hindamine. Küünte ja juuste hooldus.

 • 7. ERGONOOMIKA JA HOOLDUSABIVAHENDID (praktiline) - 6 ak t
 • Ergonoomika üldised alused. Kliendi nihutamise võtted: nihutamine ilma abivahendita, nihutamine ristlinaga ja raamiga, pöördvõte, kangivõte. Kliendi ülesnihutamise võtted: ilma abivahendita ja abivahendiga (rätik, ristlina, rull, raam). Kliendi pööramine selili asendist külili ja tagasi selili, asendi korrektsioon ja toestus. Kliendi abistamine voodi servale istuma, püsti ja kõndima. Kliendi abistamine külg-ees ja selg-ees võttega ratastoolile.

 • 8. HAIGUSED, HÄIRED JA PUUDUSED, NENDE PÕHJUSED, KLIENDI ABIVAJADUSE HINNANG NENDE TOIMINGUTE JA KÄITUMISE PÕHJAL ELUS JA OLUSTIKU TINGIMUSTES - 8 ak t
 • Tervisenäitajate (nt kehatemperatuur, pulss ja hingamine, arteriaalne vererõhk ja veresuhkur) mõõtmine ja terviseseisundi jälgimine; naha seisundi jälgimine ja hooldus, õe abistamine õendustoimingute sooritamisel. Hooldus erinevate haiguste korral: sise-, kirurgiliste-, neuroloogiliste-, nakkus-, naha-ja suguhaiguste-, nina – kõrva – kurgu – silma-, psüühika- ja käitumishäirete korral.

 • 9. RAVIMIÕPETUSE ALUSED - 4 ak t
 • Mõisted. Ravimite kasutusjuhised, toimed, annustamine, manustamine, säilitamine. Ravimvormid. Ravimite hankimine. Kliendi juhendamine ja abistamine ravimi manustamisel. Koduapteek.

 • 10. MAJAPIDAMISTÖÖD - 6 ak t
 • Kodumajanduse olemus ja üldised põhimõtted. Koristustööde tähtsus ja planeerimine. Koristustekstiilid- mikrokiud tekstiilide kasutamine ja hooldus. Kaasaegse kodukoristuseks vajalikud tarvikud ja puhastusained. Eluruumide olmehügieen-hoolduskoristus, suurpuhastus. Olmeparasiidid ja nende hävitamine. Ohutusnõuete järgimine korrastustöödel.

 • 11. TOITLUSTAMISE ALUSED - 4 ak t
 • Tervisliku toitumise alused. Toitumisprobleemid. Toitumine erinevates kultuurides.

 • 12. SURIJA HOOLDUS - 4 ak t
 • Suremine ja surm. Mõisted, liigid, põhjused. Surm erinevatel eluetappidel. Surm peres, pereliikmete reaktsioonid. Kriisi etapid, hingehoid, surmaks valmistumine. Väärikas lahkumine. Surnu korrastamine.

 • 13. ENESEANALÜÜS PRAKTILISE TÖÖKOGEMUSE KOHTA - 8 ak t
 • Nõuded tööalasele eneseanalüüsile. Eneseanalüüsi struktuur ja sisu. Praktilised nõuanded hooldustöötaja kutseeksami eneseanalüüsi koostamiseks. Eneseanalüüsi läbiviimine iseseisva tööna.

 • 14. ESMAABI VÄLJAÕPPE KOOLITUS - 16 ak t
 • Põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

  NB! Osaleja soovi korral võib jätta esmaabi mooduli ka tegemata. Sel juhul on koolituse hind 85 eur soodsam

 • 15. TOIDUHÜGIEENI KOOLITUS - 6 ak t
 • Põhiteadmised toiduhügieeni ja isikliku hügieeni nõuete ning tagamise osas

  NB! Osaleja soovi korral võib jätta toiduhügieeni mooduli ka tegemata. Sel juhul on koolituse hind 28 eur soodsam

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab haiguse - tervise käsitust, teab põhimõisteid: haigus, diagnoos, sümptom, sündroom, funktsionaalne toimetulek
 • Kasutab majapidamises erinevaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid ja oskab järgida ohutustehnikat
 • Tunneb enamlevinumaid olmeparasiite ja teab kuidas toimida nende leviku tõkestamiseks
 • Tunneb toiduohutuse aluseid, teab ealise toitumise iseärasusi, jälgib tervisliku toitumise aluseid
 • Oskab selgitada kliendile toidukordade, toidu, toidutalumatuste, toiduallergiate mõju tervisele
 • Teab hooldusplaani koostamise põhimõtteid, planeerib ja teostab vajalikud hooldus- ja ilutoimingud
 • Oskab kasutada ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid hooldustoimingutes
 • Mõistab inimkeha kui terviku toimimist, tunneb peamisi füsioloogilisi protsesse ja nende normaalse toimimise vajalikkust organismis, soovitab võimalusi terviseriskide vähendamiseks
 • Järgib hügieenireegleid ning kasutab isikukaitsevahendeid enda ja kliendi kaitsmiseks
 • Tunneb isikliku ja kliendi hügieenihoolduse põhitõdesid, hooldaja välimuse suhtes kehtivaid reegleid
 • Teab ravimiõpetuse põhimõisteid, tunneb erinevaid ravimvorme, teab nende hankimise, manustamise korda
 • Teab sureva inimese hoolduse ja hingehoiu põhimõtteid ning kuidas toetada surijat ja lähedasi kriisietappide läbimisel
 • Oskab koostada eneseanalüüsi praktilise töökogemuse kohta
 • Oskab anda esmaabi

Tunnistus

Õpiväljundite kontroll toimub teadmiste kontrolltestiga (valikvastused/ avatud küsimused), praktiliste ja grupitööde alusel Õpingute lõpetamisel väljastatakse lõpetajale tunnistus kui osaleja on osa võtnud ja läbinud vähemalt 80% õppekavast ja sooritanud positiivsele tulemusele kirjaliku teadmiste kontrolli testi. Osalejale väljastatakse tõend, kui õppija võttis osa vähem kui 80% õppekavast. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule ja läbitud teemadele.

Koolituse kestus

Koolituse maht kokku 108 ak t, millest 104 tundi interaktiivset auditoorset tööd, sh 21 ak t praktilist tööd ja 4 ak t iseseisvat tööd

Hind sisaldab

Auditoorne loeng, arutelud, praktilised harjutused, õppematerjalid, sh õppevideod, tunnistus/tõend

Kui osalejal on esmaabi väljaõppe ja/või toiduhügieeni koolitus läbitud või plaanis läbida see kuskil mujal, siis osaleja soovi korral võib jätta esmaabi ja/või toiduhügieeni mooduli käesoleva koolituse raames tegemata. Sel juhul on koolituse hind vastavalt 85 (esmaabi) / 28 (toiduhügieen) eur soodsam.

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside