Eesmärk

Vaimse tervise alase töökultuuri loomine oma meeskonnas. Ettevõtte meeskonnaliikmete oskuste arendamine. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada kasulikud teadmised enda igapäevases töös ja tegevuses ettevõtte soovitud eesmärkide saavutamiseks, samuti ka enda igapäevaelus.

Käsitletavad teemad

 • Psühholoogiline heaolu e. mis on vaimne tervis ja millest koosneb vaimne vorm?
 • Psühho-sotsiaalsed ohutegurid: Erinevad ohutegurid sõltuvalt töö iseloomust ja ümbritsevast keskkonnast
 • Juhi roll – interaktiivne küsimustik
 • Vaimse tervise raskused töökeskkonnas, nende märgid: Igaühe tasakaaluratas, vaimset vormi toetavad tegevused
 • Individuaalne töö – kõigepealt tunne iseennast, tööleht kaasa: Tööstress ja selle põhjustajad
 • Individuaalne töö – tööstressi kaardistaja – tööleht kaasa: Emotsioonide reguleerimine ning emotsionaalne intelligentsus, selle komponendid ja tähtsus juhtimises
 • Läbipõlemine, s.h organisatsioonist ja välistest oludest tingitud põhjused: Läbipõlemisele viitavad ohumärgid ja ennetus
 • Vaimse tervise raskused ja vaimse tervise esmaabi võtted: Depressioon, selle märgid ja ennetus, toetus depressioonis inimesele; häbimärgistamine (stigmatiseerimine ja selle vältimine), elustiil, sõltuvushäired, vaimse tervise esmaabi võtted; näited, praktikad
 • Iseenda ja meeskonna vaimse vormi hoidmine ja toetamine: Aktiivse kuulamise tehnikad
 • Praktiliste oskuste harjutamine - juhtumite lahendamine, grupitööd; positiivne enesekehtestamine; fookuse seadmine ja toetus eesmärkide saavutamisel
 • Vaimset tervist toetava töökultuuri loomine, praktilised näited vaimset tervist toetava kultuuri loomisest ja selle komponentidest
 • Töötajate kaasamine, vaimse tervise töögruppi(de) loomine; igaühe erinev töörütm ning selle aktsepteerimine; mikropuhkuse olulisus igas tööpäevas
 • Praktilised võtted mõtete puhkuseks ja tasakaalustamiseks
 • Positiivne psühhohügieen meeskonnas, juhi enesehoolevõtted; sisekõne, enesehinnangu mõju vaimsele heaolule; ümberhäälestamine eneseaktsepteerimisele
 • Kaasaegne vaimse heaolu teooria ja praktika; näited, harjutused koju kaasa
 • Hoiakud, suhtumised ja nende positiivne ümberpööramine
 • Juhi vaimse tervise hoidmise ja tugevdamise võtmed
 • Individuaalne töö – oma vaimse tervise riskide maandamine

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskused märgata ja aidata meeskonnaliiget vaimse tervise raskuse korral
 • Arusaam, kuidas hoida ennast
 • Oskab läheneda uutest vaatenurkadest ja teadvustada kolleegide arusaama
 • Omandatud on teadmised riskide väljaselgitamiseks ja ennetamiseks
 • Riskide realiseerumise olukorras osatakse oskuslikult kasutada võimalikke maandamise võtteid meeskonnas.

Tagasiside