Koolitustingimused

Juunika Koolitus (edaspidi koolitusfirma) korraldab täiskasvanute tööalaseid täiendkoolitusi aastaringselt üle Eesti nii avalike kui asutusesiseste koolitustena.

Koolitusest loobumine
Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koolitusfirmat kirjalikult teavitada hiljemalt 5 tööpäeva* enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

Kui koolitusest loobumine toimub 4-2 tööpäeva* enne koolituse toimumist, siis jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele või tagastatakse soovi korral 50% tasutud arvest. Kui väljastatud arve on maksmata, siis kuulub tasumisele 50% arvest.

Kui klient loobub koolitusest 1 tööpäev* enne koolituse toimumist või ei teavita üldse enda mitteosalemisest (ei tule koolitusele kohale), siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.

* tööpäevade hulka arvatakse esmaspäev - reede

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega.

Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele. 

Koolituste kestus
Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Koolitusfirmal on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt. 

Koolitusele registreerumine ja koolituste tellimine
Koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena.
 
Koolituste hinnad
Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, õppematerjale, tunnistust, kohvipausi. Üldjuhul ei sisalda koolituse hind lõunasööki, kui ei ole koolituseinfo juures märgitud teisiti.

Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega ja ei ole avalikud teistele osapooltele.
Koolitusfirma on käibemaksukohustuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks.
 
Koolituse eest tasumine
Palume arve tasuda arvel märgitud tähtajaks. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust, kui ei ole koolitusfirmaga kokku lepitud teisiti.

Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata koolitusfirmapoolsetest meeldetuletustest antakse tasumata arve edasi inkassofirmale edasiseks käitlemiseks.
 
Tunnistuse, tõendi väljastamine
Koolituse lõpetamisel ja õppekava täies mahus läbimisel väljastatakse õppekava läbimist tõendav tunnistus või tõend.

Esmaabi, tuletöö tegija koolitusel osalemise korral märgitakse tunnistusele ka tunnistuse kehtivusaeg, mille lõppedes tuleb osalejal uuendada oma teadmisi täiendkoolitusel.
Mitmetel ohutus- ja ametikoolitustel väljastatakse osalejatele tunnistus plastikkaardi kujul. 
Kui koolitusel ei ole ettenähtud plastikkaardi väljastamist, siis saab selle tellida lisatasu eest -  10 €, lisandub 20% käibemaks.

Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse, tõendi või see on hävinud, siis ei väljastata talle uut tunnistust, vaid väljastatakse tõend, mis tõendab koolitusel osalemist. 

Tõendi hind on 10€, lisandub 20% käibemaks.
Plastikkaardi kaotamisel on duplikaadi hind 12 €, lisandub 20% käibemaks.
Rahvusvahelise plastikkaardi kaotamisel on duplikaadi hind 20 €, lisandub 20% käibemaks.

Eesti keeles toimuva koolituse tunnistuse, tõendi või plastikkaardi väljastamine inglise või vene keeles: 20 €, lisandub 20% käibemaks.
Vene keeles toimuva koolituse tunnistuse, tõendi või plastikkaardi väljastamine inglise keeles: 20 €, lisandub 20% käibemaks. 

Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ja tunnistust/tõendit ei väljastata.

Privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise põhimõtted
Juunika Koolitus OÜ on Teie andmete vastutav töötleja. Lähtume isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud põhimõtetest ja nõuetest.

Meie privaatsususreeglite ja isikuandmete töötlemise põhimõtetega saate lähemalt tutvuda siin.

Muu info
Koolitusfirma vastutab koolituste korralduse ja lektorite kvalifikatsiooni eest, samuti koolitusprogrammi koostamise ja koolituste loengu osa kvaliteedi eest, kuid ei vastuta lektori esinemisoskustest tulenevatel põhjustel osalejale tekitatava kahju eest.

Koolitusfirma ei vastuta reisikoolituse puhul partnerite, vahendajate, reisi- ning majutusteenust pakkuvate firmade ja eraisikute teenuste kvaliteedi eest.
Koolitusfirma ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.

Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub lektoritele ja Juunika Koolitus OÜ-le. Konspekti ja selle osasid ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata ilma Juunika Koolitus OÜ kirjaliku loata.
Tekkivad vaidlused püütakse kõigepealt lahendada pooltevaheliste läbirääkimistega.

 
Täiendav info:
Tel +372 744 9600
koolitus@juunika.ee