Õppekorralduse alused


Täiendkoolitusasutus Juunika Koolitus OÜ, registrikood 10835266, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 179617).

1.     Üldsätted

1.1 Juunika Koolitus OÜ (edaspidi JK) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.2 JK lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täiendkoolituse standardist ja ettevõtte kehtestatud õppekorralduse alustest.

1.3 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides või renditavates ruumides.

1.4 Õppetöö toimub aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.

1.5 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.6 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.7 Õppetöö toimub eesti, vene või inglise keeles.


1.8 Õppetöö toimub vastavalt koolituste ajakavale, mille leiab JK kodulehelt.

1.9 JK ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.

2. Privaatsusreeglid, isikuandmete töötlemine.

2.1 JK on Teie andmete vastutav töötleja. Lähtume isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud põhimõtetest ja nõuetest. Täpsemad privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise reeglid leiab JK kodulehelt aadressil:
https://juunika.ee/koolitustingimused/isikuandmete-tootlemine

3. Õppekavarühmad

3.1 Korraldame koolitusi erinevates õppekavarühmades.
 • Töötervishoid ja -kaitse - Esmaabi väljaõppe koolitus, Esmaabi täiendõppe koolitus, Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike välja- ja täiendõpe, Kiirgusohutuse koolitus, Kemikaaliohutuse koolitus, Ehitusplatsi koordinaatori väljaõpe, Tuleohutuse koolitus, Tuletöö koolitus, Psühhosotsiaalsed ohutegurid, Isikukaitsevahendite koolitus
 • Juhtimine ja haldus - Ettevõtluskoolitus äriplaani koostamisega
 • Isikuareng - Efektiivselt tulemusteni, Tõhus ajakasutus
 • Toiduainete töötlemine - Toiduhügieeni koolitus
 • Majandusarvestus ja maksundus - Raamatupidamise aastaaruande koolitus
 • Õendus ja ämmaemandus - Hooldustöötaja tase 3 koolitus
 • Transporditeenused - Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitus, Troppija koolitus
3.2 JK avalike koolituste õppekavades sisalduvad andmed:
 • õppekava nimetus
 • õppekavarühm
 • õppeesmärk
 • õpiväljundid
 • õppekava koostamise alus
 • sihtgrupp
 • õppekeel
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
 • õppe sisu
 • õppekeskkonna kirjeldus
 • õppemeetod
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

4. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

4.1. Koolitusele registreerumine:

4.1.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab JK kodulehe, e-maili, Facebooki või telefoni teel. Kõik registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

4.1.2 Koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena. Üldjuhul saadab JK registreerunud isikutele peale registreerumist arve, kuid on võimalikud erikokkulepped klientidega.

4.1.3 Õppijal on õigus saada täiendavat infot JK kodulehel märgitud e-posti teel.

4.2. Õppegrupi komplekteerimine:

4.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel. Õppegruppide suurused on erinevad ja sõltuvad täiendkoolitusest.

4.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Enne iga koolituse algust saadab JK registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse organisatoorse poole kohta.

4.2.3 JK-l on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt.

4.2.4 JK-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

5. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

5.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on JK poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppetasu. Kokkuleppel JK-ga on võimalik arve tasumine ka pärast koolitust.

5.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse registreerimislehel.

6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

6.1 Õppija võetakse koolitusele isikliku või ettevõtte koolitustellimuse alusel.

6.2 Õppija arvatakse koolitusgrupist välja sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumit vaatab JK läbi üksikjuhtumipõhiselt.

6.3 JK-l on õigus osaleja arvata õppegrupist välja, kui õppija käitub ebaväärikalt ja/või segab või ohustab teisi õppijaid või koolitajat.

6.4 Sõltuvalt õppekavast peab Õppija tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 81-100% auditoorsetest tundidest ja sooritama edukalt testi või mõne muu õppekavas kehtestatud tingimuse. 100% auditoorse õppetöö läbimine on kindlasti nõutud kohustuslike ja ohutusalaste koolituste läbimisel.

6.5 Koolituse läbimisel 51-80% ulatuses on soovi korral võimalik saada nende tundide läbimise kohta tõendit.

7. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

7.1 Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust ja avaldab selle JK kodulehel.

7.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

7.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist, kliendisoodustusi jms.

7.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel või e-arvena.

7.5 Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata JK-poolsest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

7.6 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, kui sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7.7 Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, enamasti ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. JK täiendkoolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituse juures. Asutusesiseste koolituste puhul kohvipaus ja lõuna ei sisaldu hinnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

7.8 Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, mis ei ole avalik teistele osapooltele.
Koolitusfirma on käibemaksukohustuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks.

8. Koolitusest loobumine:

8.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult JK kodulehel märgitud e-kirja või telefoni teel.

8.2 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koolitusfirmat kirjalikult teavitada hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

8.3. Kui koolitusest loobumine toimub 4-2 tööpäeva enne koolituse toimumist, siis jääb kogu tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele või tagastatakse soovi korral 50% tasutud arvest. Kui väljastatud arve on maksmata, siis kuulub tasumisele 50% arvest.

8.4 Kui klient loobub koolitusest 1 tööpäev enne koolituse toimumist või ei teavita üldse enda mitteosalemisest (ei tule koolitusele kohale), siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.

8.5 Tööpäevade hulka arvatakse esmaspäev - reede.

8.6 Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata.

8.7 Asutusesisestest koolitustest loobumine ja muutmine toimub erikokkulepete alusel. Kui JK-le tekivad sellega seoses lisakulud, siis kuuluvad need kliendi poolt tasumisele.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1 Õppijal on õigus:

9.1.1 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.2 saada JK kodulehel kirjeldatud koolitust vastavalt ettenähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;

9.1.3 nõuda õppemaksu tagastamist JK tõttu ära jäänud koolituse eest;

9.1.4 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

9.1.5 saada koolituse 100%-l läbimisel osalemist kinnitav Tunnistus;

9.1.6 saada koolituse vähemalt 51%-l läbimisel osalemist kinnitav Tõend.

9.2 Õppija on kohustatud:

9.2.1 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara

9.2.2 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja õigeaegselt

9.2.3 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele

9.2.4 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja JK töötajate või koolituse toimumiskoha korraldustele

10. Õppematerjalid

10.1 Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub koolitajatele ja JK-le. Konspekti ja selle osasid ei tohi kasutada, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata ilma Juunika Koolitus OÜ kirjaliku loata.

11. Tunnistuste, tõendite ja duplikaatide väljastamine

11.1 Väljastatud tunnistused ja tõendid on nummerdatud ning JK peab nende üle arvestust.

11.2 JK tunnistused ja tõendid vastavad täiendkoolituse standardile ja sisaldavad järgmisi andmeid:

 • koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteate või tegevusloa regist-reerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.

11.3 Esmaabi ja tuletöö tegija koolitusel osalemise korral märgitakse tunnistusele tunnistuse kehtivusaeg, mille lõppedes tuleb osalejal uuendada oma teadmisi täiendkoolitusel.

11.4 Mitmetel ohutus- ja ametikoolitustel väljastatakse osalejatele tunnistus plastikkaardi kujul.  Kui koolitusel ei ole ettenähtud plastikkaardi väljastamist, siis saab selle tellida lisatasu eest - 10 €, lisandub 20% käibemaks.

11.5 Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse, tõendi või see on hävinud, siis ei väljastata uut

tunnistust, vaid väljastatakse tõend, mis tõendab koolitusel osalemist.

 • Tõendi hind on 10€, lisandub 20% käibemaks.
 • Plastikkaardi duplikaadi hind on 12 €, lisandub 20% käibemaks.
 • Rahvusvahelise plastikkaardi duplikaadi hind on 20 €, lisandub 20% käibemaks. 
11.6 Eesti keeles toimuva koolituse tunnistuse, tõendi või plastikkaardi väljastamine inglise või vene keeles: 20 €, lisandub 20% käibemaks. Vene keeles toimuva koolituse tunnistuse, tõendi või plastikkaardi väljastamine inglise keeles: 20 €, lisandub 20% käibemaks.

12. Õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise alused. Tagasiside küsimine

12.1 Õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise alused ning tagasiside küsimine on kirjeldatud JK kodulehel "Kvaliteedi tagamise aluste" all.

13. Kliendisuhtlus
 
13.1 Klienditeeninduse keel on eesti keel, vastavalt vajadusele ka vene ja inglise keel.

13.2 Klienditeeninduse kontaktandmed on märgitud JK kodulehel. Vastame üldjuhul nii kiiresti kui võimalik, aga mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul.

13.3 Lisakanalina on võimalik ühendust võtta ka JK Facebooki konto kaudu.

13.4 Pretensioonide ja küsimuste korral palume pöörduda JK klienditeeninduse poole.

14. Tulumaksutagastus tasutud koolituskuludelt

14.1 Tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt reguleerib Tulumaksuseadus.

14.2 Koolituskuludelt on võimalik saada tulumaksutagastust, kui õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Kui õppekaval pole sellist eesmärki, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.

15. Reisiettevõtjana tegutsemine

15.1 JK-le on väljastatud 17.04.2015 majandustegevusteade nr TRE000799 reisiettevõtjana tegutsemiseks.

15.2 JK ei vastuta reisikoolituse puhul partnerite, vahendajate, reisi- ning majutusteenust pakkuvate firmade ja eraisikute teenuste kvaliteedi eest.

16. Vaidluste lahendamise kord

16.1 JK ja osaleja või koolitaja vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.


Täiendav info:
Tel +372 744 9600
koolitus@juunika.ee