Juunika Koolitus OÜ pakub eraisikutele ja juriidilistele isikutele erinevaid täiendkoolitusi ja programme, mille käigus puututakse kokku klientide isikuandmetega.

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Privaatsusreeglites tutvustame, milliseid isikuandmeid Juunika Koolitus OÜ kogub ja töötleb. Anname ülevaate andmete kogumise alustest, eesmärkidest ja säilitamisest. Samuti tutvustame, mis on klientide isikuandmete töötlemisega seotud õigused.

Milliseid isikuandmeid Juunika Koolitus kogub ja mis alustel?
Teenuse osutamiseks vajaliku lepingu ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks kogume üldjuhul järgmisi isikuandmeid:

 • täiendkoolitustel:
  • koolitusel osaleja nimi;
  • isikukood;
  • kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, aadress; vajame koolituse materjalide, korraldusliku info ja arve edastamiseks);
 • programmides:
  • programmis osaleja nimi, vanus, sünnipäev (päev ja kuu), haridusasutus, isikukood;
  • info programmis osaleja tervisliku seisundi kohta (tervislikud probleemid, mis võivad valmistada raskust võtta programmist osa täiel määral);
  • lapsevanema(te)/hooldaja nimi ja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress; vajame korraldusliku info, arve ja järelkaja edastamiseks).


Juunika Koolitus OÜ on esitanud majandustegevusteate täiendkoolituste läbiviimise kohta, seega oleme kohustatud täitma täiskasvanute koolituse seadust. Sellest tulenevalt vastavad meie tunnistused ja tõendid Täiendkoolituse standardile ja sisaldavad isiku nime ning isikukoodi (§ 3 lg 3 p 1).

Õigustatud huvist lähtuvalt võime juba olemasolevate klientide kontaktandmeid kasutada samalaadsete teenuste pakkumiste ja uudiskirjade edastamiseks. Kui klient siiski ei soovi meie pakkumisi, siis on võimalik nendest igal ajahetkel loobuda. Teadaannetest loobumiseks palume saata vastav soov vastuseks teile saadetud e-kirjale või kirjutades koolitus@juunika.ee.

Uutele klientidele ja uudiskirjaga liitunutele edastame turunduslikke teadaandeid, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Nõusoleku saab igal ajahetkel tagasi võtta.

Kui kaua isikuandmeid säilitame?
Meie poolt osutatud teenuste käigus kogutud isikuandmeid säilitame võimalike õigusvaidluste lahendamiseks 10 aastat alates lepinguliste suhete lõppemisest.

Meie poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitame Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni täiendkoolitusasutus tegutseb. Selle alusel on võimalik koolitusel osalenul endale tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.

Kuidas isikuandmeid säilitame?
Meie töötajad kasutavad tööks isikliku parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks usaldusväärse teenusepakkuja serveris asuvat e-posti aadressi. Samuti on isikliku parooliga kaitstud kliendihaldustarkvara, raamatupidamisprogramm ja erinevad pilveteenuses hoitavad failid, mis võivad sisaldada isikuandmeid. Andmete edastamiseks kasutame krüpteeritud kanaleid.

Töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepingute vormide alusel töötavatel töötajatel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

Kellega võime isikuandmeid jagada?
Juunika Koolitus OÜ võib teha koostööd erinevate kolmandate isikutega ja meie volitatud andmetöötlejateks võivad olla teenusepakkujad erinevates valdkondades (nt turundusteenused, õigusabi, IT-teenused, maksehäireregister, inkassoteenused). Isikuandmete töötlemine toimub teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ja järgides minimaalsuse põhimõtet.

Seadusest tulenevalt on meil kohustus edastada isikuandmeid mitmetele riiklikele institutsioonidele (nt Haridus- ja Teadusministeerium, Maksu- ja Tolliamet).

Maksu- ja Tolliametile edastame iga aasta füüsiliste isikute makstud koolitustasud, mille alusel on neil võimalik taotleda tulumaksutagastust. Rohkem infot EMTA kodulehel.

Kui koolitusel osaleja ja arve maksja on erinevad, siis võime maksjale edastada info koolitusel osalenu kohta. Näiteks on see vajalik Töötukassa poolt tellitavate koolituste puhul.

Isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber) jagame enda koolitajatega, kui see on vajalik koolituse läbiviimiseks. Lapse isikuandmeid (nimi, vanus, sünnipäev ja haridusasutus) jagame programmi juhendajaga, sest see on vajalik programmi planeerimiseks ja läbiviimiseks. Lapsevanema(te)/hooldaja nime ja kontakttelefoni ning lapse kontaktaadressi ja isikukoodi jagame programmi juhendajaga juhtudeks kui on vaja kontakteeruda lapsevanema(te)/hooldajaga või anda laps üle meditsiinitöötajatele. Infot lapse tervisliku seisundi kohta jagame selleks, et programmide juhendajad oskaksid arvestada lapse võimalike vajadustega ning saaksid tagada kõigile osalejatele täiel määral programmist osavõtmise. Samuti võib olla isikuandmete kasutamine vajalik kuller- või postiteenuste osutamiseks meie klientidele.


Teie isikuandmetega seotud õigused:

 • saada teavet, milliseid isikuandmeid on kogutud ja töödeldud;
 • parandada või täiendada enda isikuandmeid;
 • kustutada enda isikuandmeid (kui see ei ole vastuolus seadustega);
 • tagasi võtta nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel);
 • esitada kaebus, kui Teie õigusi on rikutud.


Võimalike andmekaitsega seotud küsimuste korral, saate meiega kontakteeruda järgnevatel kontaktidel: e-mail: koolitus@juunika.ee, tel: 7449604.