Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi koolitus

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tallinn

Koolituse toimumise kuupäevad on täpsustamisel.
Koolituse kestus on 15 päeva.
Kui soovite koolitusel osaleda, siis jääme ootama Teie kirja/telefonikõnet, et saaksime Teile teatada koolituse toimumisajad.


Koolituse kestus:
180 akadeemilist tundi, sh 120 akadeemilist tundi auditoorne töö ja 60 akadeemilist tundi iseseisev töö (eneseanalüüsi ja koolitaja portfoolio koostamine, individuaalse lõputöö ettevalmistamine)
 
Koolituse eesmärgiks on anda praegustele ja tulevastele täiskasvanute koolitajatele teadmisi, oskusi vastavalt Täiskasvanute koolitaja Kutsestandardile ning kujundada väärtushinnanguid, mis on vajalikud täiskasvanute paremaks koolitamiseks.

ÕPPEPROGRAMM, MOODULID (Teemad ja võtmesõnad)
1. MOODUL
Andragoogika olemus
• Andragoogika olemus ja roll
• Täiskasvanuhariduse olukorrast Eestis
• Andragoogi eetika/ koolitaja eetikakoodeks
• Inimväärikuse austamine ja inimõiguste kaitsmine
• Täiskasvanute koolitaja rollid ja kompetentsid
• Täiskasvanute koolitaja kutsestandardid
• Täiskasvanute koolitajate kutse andmise kord ja esitatavad dokumendid. E-portfoolio tutvustus ja sobiva veebikeskkonna valik.
• Kutseeksamiks valmistumine ja sooritamine.

2. MOODUL
Õppeprotsessi kavandamine
• Õpperühma õpi- ja erivajaduste väljaselgitamine
• Õppekava koostamise põhimõtted
• Väljundipõhise õppekava eripärad ja väljundite sõnastamise reeglid.
• Hindamiskriteeriumite sõnastamine ja seosed väljunditega.
• Õppeprotsessi kirjeldamine.
• Õppekava loomine ja sobiva metoodika valik.
• Õpikeskkonna kujundamine.

3. MOODUL
Õpiprotsessi elluviimine
• Õppeprotsessi kaasav juhtimine
• Olulised protsessid õpetamisel
• Õppimiseks soodsa (ja õppimist toetava) keskkonna loomine
• Õppimist soodustavad õpetamisviisid ja - meetodid
• Kaasavate ja aktiviseerivate meetodid ja võimalused
• Raskete osalejate määratlemine grupis ja nendega toimetulek
• Osalejate sisemine vs. välimine motivatsioon
• Suhtlemistehnikad
• Enesekehtestamine mitteaktsepteeritava käitumise puhul

4. MOODUL
Esinemisoskused ja sõnumi edastamine
• Esitluse planeerimine, ajastamine, struktuur
• Veenmine, motiveerimine, inspireerimine
• Verbaalne ja mitteverbaalne eneseväljendus
• Esitluse alustamine ja lõpetamine
• Hääl, kõne, esitlusviis
• Enesekehtestamise võimalused

5. MOODUL
Õppemeetodid täiskasvanukoolituses
• Kuidas toimub õppimine?
• Õppemeetodite süsteem ja valikukriteeriumid lähtuvalt eesmärkidest, väljunditest ja sihtgrupi eripäradest
• Õppemeetodite liigitus
• Õppeprotsessi kaasav juhtimine
• Olulised protsessid õpetamisel
• Õppimiseks soodsa keskkonna loomine
• Õppimist soodustavad õpetamisviisid ja - meetodid
• Kaasavate ja aktiviseerivate meetodid ja võimalused
• Ajaplaneerimine
• Õppijate arengu tagasisidestamise põhimõtted ja meetodid

6. MOODUL
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamine koolituse planeerimisel ja läbiviimisel
• Mis eesmärki täidab IKT vahendite kasutamine koolitusel?
• Õppematerjalide ja esitluse koostamine (sh vormistamise ja viitamise nõuded)
• Tänapäevast tehniliste vahendite kasutamise võimalused koolitusel
• Tasuta vahendid ja programmid ning nende kasutusvõimalused
• e-keskkonnas õppematerjalide koostamine (Moodle, Wordpress, Weebly, jne)

7. MOODUL
Koolitaja eneseareng
• Koolitaja eneseareng.
• Mida märgata ja kuidas reageerida esimeste stressisümptomite korral?
• Koolitaja emotsionaalse tasakaalu seos koolitusefektiivsusega. Kovisioon.
• Erinevate stressoritega toimetulek.
• Aktsepteerimine ja emotsionaalne enesekontroll keerulistes olukordades.
• Läbipõlemise sümptomid ja sekkumine
• Relaksatsiooni jt. psühholoogilised eneseabi võimalused.

8. MOODUL
Iseseisev töö
• Eneseanalüüsi koostamine
• Koolitaja portfoolio koostamine
• E-keskkonnas materjalide koostamine

Õpiväljundid:
Praktilise koolituse tulemusena osaleja:
- alustab portfoolio koostamist;
- tunneb täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutsestandardite sisu, teab täiskasvanuhariduse terminoloogiat;
- tunneb õppeprotsessi ettevalmistamise, läbiviimise, analüüsi ja hindamise oskusi;
- oskab valida sõltuvalt koolitusgrupist erinevaid koolitusmeetodeid koolituse läbiviimiseks;
- parandab oma esinemis- ja eneseväljendusoskust.

Õppekava on koostatud lähtudes Kutsekoja täiskasvanute koolitaja tase 5 ja tase 6 kutsestandartidest.
Õppekava planeerimisel ja koolituse korraldamisel on arvesse võetud täiskasvanute koolitajale on vajalikke kompetentse (õppeprotsessi ettevalmistamine, läbiviimine,  õppeprotsessi ja õpitulemuste analüüs ning hindamine, arendus-, loome- ja teadustegevus, eneseareng)

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, individuaal-, paaris-, grupitööd, arutelud, iseseisev töö, tüüpjuhtumite analüüsid ja rollimängud

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipaus.
Portfoolio esitamise korral väljastatakse tunnistus.

Lisainfo:
- võimalus tasuda koolituse eest osade kaupa, sh igakuiselt.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.