Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi koolitus

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tallinn

Koolituse toimumise kuupäevad on täpsustamisel.
Koolituse kestus on 15 päeva.
Kui soovite koolitusel osaleda, siis jääme ootama Teie kirja/telefonikõnet, et saaksime Teile teatada koolituse toimumisajad.


Koolitust viivad läbi:
- Mati Ruul. Koolitaja, kes on läbi viinud erinevaid juhtimis- ja meeskonnatöö koolitusprojekte rohkem kui 30 000 inimesele. Alates 2001 aasta algusest on EBS Juhtimiskoolituse Keskuse müügi, müügijuhtimise ja juhtimise partner õppejõud ning Tallinna Ülikooli lektor. On lõpetanud Helsingi Marketingi Instituudi äri- ja müügijuhtimise erialal ning täiendanud end mitmeid kordi Inglismaal, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Portugalis, USA-s.
- Marju Koor. Omab koolitajana andragoogi 6. kutsetaset ning on läbinud 2014 a. suhtlemistreenerite väljaõppe. On õppejõuks erinevates kõrgkoolides ja töötab praktiseeriva psühholoogina. Lõpetas 2002 a. Tartu Ülikooli psühholoogia osakonna ning kaitses teadusmagistrikraadi 2010.a. On töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilaspsühholoogina ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõu ja psühholoogina. Käesolevalt tegeleb Tartu Ülikooli õendusteaduskonnas arstitudengitele suhtlemis- ja kriisialaste teadmiste ja oskuste õpetamisega ning OÜ Jako Koolitus riskigruppi kuuluvatele noortele suunatud projektide juhtimisega. Samuti täiendab end erialaselt EMDR (Eye Movement Desentization and Reprocessing) teraapia ja suhtlemistreenerite väljaõppes.  Alates 2002. aastast on koolitajana keskendunud peamiselt tervishoiutöötajate ja pedagoogide psühholoogiaalaste teadmiste arendamisele. Tema peamisteks koolitusvaldkondadeks on suhtlemis- ja kriisipsühholoogia, stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine, motiveerimine ja arengupsühholoogia.
- Ülle Velt.  Omab pikaajalist (üle 15.a.) personalijuhtimise kogemust erinevates organisatsioonides - müügiorganisatsioonis (kindlustus) ja erineva suurusega ning valdkonnaga tootmisettevõtetes (AS Sangar, Lemeks Grupp). Ülle Velt on alates 2000.a. töötanud täiskasvanute koolitaja ja konsultandina, lõpetanud Self II Erakooli koolitaja-suhtlemistreeneri eriala (2003) ja omab suhtlemistreeneri kvalifikatsiooni. Ta on Äripäeva personalijuhtimise käsiraamatu arendava juhtimise peatüki kaasautor. Personalijuhina viib ta aastas läbi üle 300 tööintervjuu.

Koolituse kestvus:
180 akadeemilist tundi, sh 120 akadeemilist tundi auditoorne töö ja 60 akadeemilist tundi iseseisev töö (eneseanalüüsi ja koolitaja portfoolio koostamine, individuaalse lõputöö ettevalmistamine)
 
Koolituse eesmärgiks on anda praegustele ja tulevastele täiskasvanute koolitajatele teadmisi, oskusi vastavalt Täiskasvanute koolitaja Kutsestandardile ning kujundada väärtushinnanguid, mis on vajalikud täiskasvanute paremaks koolitamiseks.

ÕPPEPROGRAMM, MOODULID (Teemad ja võtmesõnad)
1. MOODUL
Koolitajad: Mati Ruul, Marju Koor
Andragoogika olemus
• Andragoogika olemus ja roll
• Täiskasvanuhariduse olukorrast Eestis
• Andragoogi eetika/ koolitaja eetikakoodeks
• Inimväärikuse austamine ja inimõiguste kaitsmine
• Täiskasvanute koolitaja rollid ja kompetentsid
• Täiskasvanute koolitaja kutsestandardid
• Täiskasvanute koolitajate kutse andmise kord ja esitatavad dokumendid. E-portfoolio tutvustus ja sobiva veebikeskkonna valik.
• Kutseeksamiks valmistumine ja sooritamine.

2. MOODUL
Koolitaja: Marju Koor
Õppeprotsessi kavandamine
• Õpperühma õpi- ja erivajaduste väljaselgitamine
• Õppekava koostamise põhimõtted
• Väljundipõhise õppekava eripärad ja väljundite sõnastamise reeglid.
• Hindamiskriteeriumite sõnastamine ja seosed väljunditega.
• Õppeprotsessi kirjeldamine.
• Õppekava loomine ja sobiva metoodika valik.
• Õpikeskkonna kujundamine.

3. MOODUL
Koolitajad: Ülle Velt, Marju Koor
Õpiprotsessi elluviimine
• Õppeprotsessi kaasav juhtimine
• Olulised protsessid õpetamisel
• Õppimiseks soodsa (ja õppimist toetava) keskkonna loomine
• Õppimist soodustavad õpetamisviisid ja - meetodid
• Kaasavate ja aktiviseerivate meetodid ja võimalused
• Raskete osalejate määratlemine grupis ja nendega toimetulek
• Osalejate sisemine vs. välimine motivatsioon
• Suhtlemistehnikad
• Enesekehtestamine mitteaktsepteeritava käitumise puhul

4. MOODUL
Koolitaja: Mati Ruul
Esinemisoskused ja sõnumi edastamine
• Esitluse planeerimine, ajastamine, struktuur
• Veenmine, motiveerimine, inspireerimine
• Verbaalne ja mitteverbaalne eneseväljendus
• Esitluse alustamine ja lõpetamine
• Hääl, kõne, esitlusviis
• Enesekehtestamise võimalused

5. MOODUL
Koolitajad: Ülle Velt, Marju Koor
Õppemeetodid täiskasvanukoolituses
• Kuidas toimub õppimine?
• Õppemeetodite süsteem ja valikukriteeriumid lähtuvalt eesmärkidest, väljunditest ja sihtgrupi eripäradest
• Õppemeetodite liigitus
• Õppeprotsessi kaasav juhtimine
• Olulised protsessid õpetamisel
• Õppimiseks soodsa keskkonna loomine
• Õppimist soodustavad õpetamisviisid ja - meetodid
• Kaasavate ja aktiviseerivate meetodid ja võimalused
• Ajaplaneerimine
• Õppijate arengu tagasisidestamise põhimõtted ja meetodid

6. MOODUL
Koolitaja: Liina Laanemets
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamine koolituse planeerimisel ja läbiviimisel
• Mis eesmärki täidab IKT vahendite kasutamine koolitusel?
• Õppematerjalide ja esitluse koostamine (sh vormistamise ja viitamise nõuded)
• Tänapäevast tehniliste vahendite kasutamise võimalused koolitusel
• Tasuta vahendid ja programmid ning nende kasutusvõimalused
• e-keskkonnas õppematerjalide koostamine (Moodle, Wordpress, Weebly, jne)

7. MOODUL
Koolitaja: Marju Koor
Koolitaja eneseareng
• Koolitaja eneseareng.
• Mida märgata ja kuidas reageerida esimeste stressisümptomite korral?
• Koolitaja emotsionaalse tasakaalu seos koolitusefektiivsusega. Kovisioon.
• Erinevate stressoritega toimetulek.
• Aktsepteerimine ja emotsionaalne enesekontroll keerulistes olukordades.
• Läbipõlemise sümptomid ja sekkumine
• Relaksatsiooni jt. psühholoogilised eneseabi võimalused.

8. MOODUL
Iseseisev töö
• Eneseanalüüsi koostamine
• Koolitaja portfoolio koostamine
• E-keskkonnas materjalide koostamine

Õpiväljundid:
Praktilise koolituse tulemusena osaleja:
- alustab portfoolio koostamist;
- tunneb täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutsestandardite sisu, teab täiskasvanuhariduse terminoloogiat;
- tunneb õppeprotsessi ettevalmistamise, läbiviimise, analüüsi ja hindamise oskusi;
- oskab valida sõltuvalt koolitusgrupist erinevaid koolitusmeetodeid koolituse läbiviimiseks;
- parandab oma esinemis- ja eneseväljendusoskust.

Õppekava on koostatud lähtudes Kutsekoja täiskasvanute koolitaja tase 5 ja tase 6 kutsestandartidest.
Õppekava planeerimisel ja koolituse korraldamisel on arvesse võetud täiskasvanute koolitajale on vajalikke kompetentse (õppeprotsessi ettevalmistamine, läbiviimine,  õppeprotsessi ja õpitulemuste analüüs ning hindamine, arendus-, loome- ja teadustegevus, eneseareng)

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, individuaal-, paaris-, grupitööd, arutelud, iseseisev töö, tüüpjuhtumite analüüsid ja rollimängud

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipaus.
Portfoolio esitamise korral väljastatakse tunnistus.

Lisainfo:
- võimalus tasuda koolituse eest osade kaupa, sh igakuiselt.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
Koolitust viivad läbi:
- Mati Ruul. Koolitaja, kes on läbi viinud erinevaid juhtimis- ja meeskonnatöö koolitusprojekte rohkem kui 30 000 inimesele. Alates 2001 aasta algusest on EBS Juhtimiskoolituse Keskuse müügi, müügijuhtimise ja juhtimise partner õppejõud ning Tallinna Ülikooli lektor. On lõpetanud Helsingi Marketingi Instituudi äri- ja müügijuhtimise erialal ning täiendanud end mitmeid kordi Inglismaal, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Portugalis, USA-s.
- Marju Koor. Omab koolitajana andragoogi 6. kutsetaset ning on läbinud 2014 a. suhtlemistreenerite väljaõppe. On õppejõuks erinevates kõrgkoolides ja töötab praktiseeriva psühholoogina. Lõpetas 2002 a. Tartu Ülikooli psühholoogia osakonna ning kaitses teadusmagistrikraadi 2010.a. On töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilaspsühholoogina ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõu ja psühholoogina. Käesolevalt tegeleb Tartu Ülikooli õendusteaduskonnas arstitudengitele suhtlemis- ja kriisialaste teadmiste ja oskuste õpetamisega ning OÜ Jako Koolitus riskigruppi kuuluvatele noortele suunatud projektide juhtimisega. Samuti täiendab end erialaselt EMDR (Eye Movement Desentization and Reprocessing) teraapia ja suhtlemistreenerite väljaõppes.  Alates 2002. aastast on koolitajana keskendunud peamiselt tervishoiutöötajate ja pedagoogide psühholoogiaalaste teadmiste arendamisele. Tema peamisteks koolitusvaldkondadeks on suhtlemis- ja kriisipsühholoogia, stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine, motiveerimine ja arengupsühholoogia.
- Ülle Velt.  Omab pikaajalist (üle 15.a.) personalijuhtimise kogemust erinevates organisatsioonides - müügiorganisatsioonis (kindlustus) ja erineva suurusega ning valdkonnaga tootmisettevõtetes (AS Sangar, Lemeks Grupp). Ülle Velt on alates 2000.a. töötanud täiskasvanute koolitaja ja konsultandina, lõpetanud Self II Erakooli koolitaja-suhtlemistreeneri eriala (2003) ja omab suhtlemistreeneri kvalifikatsiooni. Ta on Äripäeva personalijuhtimise käsiraamatu arendava juhtimise peatüki kaasautor. Personalijuhina viib ta aastas läbi üle 300 tööintervjuu.
- Liina Laanemets. On koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimisarvestust. Hetkel kirjutab magistritööd finantsjuhtimine ja majandusarvestuse erialal. Varasemalt on ta töötanud raamatupidajana ning koolitus- ja müügijuhina e-arvete valdkonnas. Samuti on ta töötanud majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Omandab hetkel täiskasvanute koolitaja kutset.

Koolituse kestvus:
180 akadeemilist tundi, sh 120 akadeemilist tundi auditoorne töö ja 60 akadeemilist tundi iseseisev töö (eneseanalüüsi ja koolitaja portfoolio koostamine, individuaalse lõputöö ettevalmistamine)
 
Koolituse eesmärgiks on anda praegustele ja tulevastele täiskasvanute koolitajatele teadmisi, oskusi vastavalt Täiskasvanute koolitaja Kutsestandardile ning kujundada väärtushinnanguid, mis on vajalikud täiskasvanute paremaks koolitamiseks.

ÕPPEPROGRAMM, MOODULID (Teemad ja võtmesõnad)
1. MOODUL
Koolitajad: Mati Ruul, Marju Koor
Andragoogika olemus
• Andragoogika olemus ja roll
• Täiskasvanuhariduse olukorrast Eestis
• Andragoogi eetika/ koolitaja eetikakoodeks
• Inimväärikuse austamine ja inimõiguste kaitsmine
• Täiskasvanute koolitaja rollid ja kompetentsid
• Täiskasvanute koolitaja kutsestandardid
• Täiskasvanute koolitajate kutse andmise kord ja esitatavad dokumendid. E-portfoolio tutvustus ja sobiva veebikeskkonna valik.
• Kutseeksamiks valmistumine ja sooritamine.

2. MOODUL
Koolitaja: Marju Koor
Õppeprotsessi kavandamine
• Õpperühma õpi- ja erivajaduste väljaselgitamine
• Õppekava koostamise põhimõtted
• Väljundipõhise õppekava eripärad ja väljundite sõnastamise reeglid.
• Hindamiskriteeriumite sõnastamine ja seosed väljunditega.
• Õppeprotsessi kirjeldamine.
• Õppekava loomine ja sobiva metoodika valik.
• Õpikeskkonna kujundamine.

3. MOODUL
Koolitajad: Ülle Velt, Marju Koor
Õpiprotsessi elluviimine
• Õppeprotsessi kaasav juhtimine
• Olulised protsessid õpetamisel
• Õppimiseks soodsa (ja õppimist toetava) keskkonna loomine
• Õppimist soodustavad õpetamisviisid ja - meetodid
• Kaasavate ja aktiviseerivate meetodid ja võimalused
• Raskete osalejate määratlemine grupis ja nendega toimetulek
• Osalejate sisemine vs. välimine motivatsioon
• Suhtlemistehnikad
• Enesekehtestamine mitteaktsepteeritava käitumise puhul

4. MOODUL
Koolitaja: Mati Ruul
Esinemisoskused ja sõnumi edastamine
• Esitluse planeerimine, ajastamine, struktuur
• Veenmine, motiveerimine, inspireerimine
• Verbaalne ja mitteverbaalne eneseväljendus
• Esitluse alustamine ja lõpetamine
• Hääl, kõne, esitlusviis
• Enesekehtestamise võimalused

5. MOODUL
Koolitajad: Ülle Velt, Marju Koor
Õppemeetodid täiskasvanukoolituses
• Kuidas toimub õppimine?
• Õppemeetodite süsteem ja valikukriteeriumid lähtuvalt eesmärkidest, väljunditest ja sihtgrupi eripäradest
• Õppemeetodite liigitus
• Õppeprotsessi kaasav juhtimine
• Olulised protsessid õpetamisel
• Õppimiseks soodsa keskkonna loomine
• Õppimist soodustavad õpetamisviisid ja - meetodid
• Kaasavate ja aktiviseerivate meetodid ja võimalused
• Ajaplaneerimine
• Õppijate arengu tagasisidestamise põhimõtted ja meetodid

6. MOODUL
Koolitaja: Liina Laanemets
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamine koolituse planeerimisel ja läbiviimisel
• Mis eesmärki täidab IKT vahendite kasutamine koolitusel?
• Õppematerjalide ja esitluse koostamine (sh vormistamise ja viitamise nõuded)
• Tänapäevast tehniliste vahendite kasutamise võimalused koolitusel
• Tasuta vahendid ja programmid ning nende kasutusvõimalused
• e-keskkonnas õppematerjalide koostamine (Moodle, Wordpress, Weebly, jne)

7. MOODUL
Koolitaja: Marju Koor
Koolitaja eneseareng
• Koolitaja eneseareng.
• Mida märgata ja kuidas reageerida esimeste stressisümptomite korral?
• Koolitaja emotsionaalse tasakaalu seos koolitusefektiivsusega. Kovisioon.
• Erinevate stressoritega toimetulek.
• Aktsepteerimine ja emotsionaalne enesekontroll keerulistes olukordades.
• Läbipõlemise sümptomid ja sekkumine
• Relaksatsiooni jt. psühholoogilised eneseabi võimalused.

8. MOODUL
Iseseisev töö
• Eneseanalüüsi koostamine
• Koolitaja portfoolio koostamine
• E-keskkonnas materjalide koostamine

Õpiväljundid:
Praktilise koolituse tulemusena osaleja:
- alustab portfoolio koostamist; 
- tunneb täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutsestandardite sisu, teab  täiskasvanuhariduse terminoloogiat; 
- tunneb õppeprotsessi ettevalmistamise, läbiviimise, analüüsi ja hindamise oskusi;
- oskab valida sõltuvalt koolitusgrupist erinevaid koolitusmeetodeid koolituse läbiviimiseks;
- parandab oma esinemis- ja eneseväljendusoskust.

Õppekava on koostatud lähtudes Kutsekoja täiskasvanute koolitaja tase 5 ja tase 6 kutsestandartidest.
Õppekava planeerimisel ja koolituse korraldamisel on arvesse võetud täiskasvanute koolitajale on vajalikke kompetentse (õppeprotsessi ettevalmistamine, läbiviimine,  õppeprotsessi ja õpitulemuste analüüs ning hindamine, arendus-, loome- ja teadustegevus, eneseareng)

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: loeng, praktilised ülesanded, individuaal-, paaris-, grupitööd, arutelud, iseseisev töö, tüüpjuhtumite analüüsid ja rollimängud

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipaus.
Portfoolio esitamise korral väljastatakse tunnistus.

Lisainfo:
- võimalus tasuda koolituse eest osade kaupa, sh igakuiselt.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.