Sihtgrupp

Lasteaiaõpetajad, õpetajat abistav personal (assistent, abiõpetaja, õpetaja abi).

Eesmärk

Anda osalejatele teadmisi lapsest lähtuvast õpikäsitusest ja projektõppest lasteaias. Valmistada osalejaid planeerima ja ellu viima õppemeetodite ja õpikeskkonna muutusi, et suurendada ja toetada laste osalust ning aktiivsust õppetöö planeerimisel ja õppetöös.

Käsitletavad teemad

 • Õppeprotsess on üles ehitatud 3 moodulina:
 • 1. Lapsest lähtuv õpikäsitus

  2. Projektõppe olemus

  3. Õpikeskkond, laste osalus ja pedagoogiline dokumenteerimine

 • Koolituse spetsiifilised eesmärgid:
 • Selgitada, mis on lapsest lähtuv õpikäsituse olemus. Anda teadmisi projektõppest – selle planeerimine, projektide läbiviimine ja projekti lõpetamine. Anda teadmisi õpikeskkonna toest ja pedagoogilisest dokumenteerimisest. Tutvustada praktilisi näiteid erinevatest projektidest, mis lasteaias lastega on tehtud. Tutvustada projektõppel baseeruvat reggio emilia metoodikat. Anda soovitusi kuidas alustada lasteaias projektõppega.

 • Oskused omandatakse auditoorses õppes. Koolitus eeldab koolitatavalt aktiivset osavõttu. Teoreetiline osa vaheldub iseseisva ja paaris- või grupitöödena.
 • Õppemeetodid on valitud õppijakesksed - rühmatööd (ajurünnak, arutelu). Koolituse läbiviimisel kasutatakse peamiselt tegevuslikke meetodeid (grupitöö, diskussioon, praktilised ülesanded jms), kus kõik õppijad on protsessi kaasatud ja aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad. Koolitusel on kõrgelt väärtustatud vastastikune mõtete, kogemuste ja ideede jagamine ning koostöös õppimine.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab õpikeskkonna rolli lastes huvi tekitamises, õppimises ja teadmiste kinnitamises
 • Tunneb projekti erinevaid etappe
 • Oskab siduda projekti õppekava väljunditega
 • Oskab kaasata lapsi projekti teema valikusse ja uurimisküsimuste püstitamisse
 • Teab, mis on pedagoogiline dokumenteerimine ja kuidas seda kasutada projekti edasi arendamiseks, tagasiside saamiseks laste õppimisest ja huvidest
 • Oskab planeerida projekti

Koolituse kestus

8 ak t
Sisekoolitus

Koolituse kestus

8 ak t

Tagasiside