Eesmärk

Toetada kooli meeskonna motivatsiooni hoiakute muutmisel seoses õppijakeskse kooli ja õppimist toetava hindamisega. Julgustada kooli meeskonda rakendama õppimist toetava hindamise põhimõtteid õppeprotsessi tõhusa kavandamise ja juhtimise kaudu.

Käsitletavad teemad

 • Õppimist toetava hindamise põhimõtted (õppijakeskne kool, õppija, õpetaja, õppimise ja õpetamise kontseptsioon GRÕKis, hindamise käsitlus GRÕKis)
 • Tervikliku õppeprotsessi kavandamine (pingutust nõudev ülesanne, õppija valikud ja vastutus, hindamismudel kui õppimise organiseerija, hindamiskriteeriumid, eelhindamine)
 • Õppeprotsessi juhtimine (õppimise organiseerimine, enese- ja kaaslase hindamise vahendid, andmete kogumine)
 • Tagasiside (suuline ja kirjalik tagasiside, edasiside, tagasisidemudelid)

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab õppimist toetava hindamise põhimõtteid ja vajadust ning seost põhikooli/gümnaasiumi riikliku õppekavaga
 • Teab, et hindamine on pidev andmete kogumine õppija edenemise kohta õppeprotsessi jooksul ja korraldab hindamist sellest põhimõttest lähtuvalt
 • Tunneb õppimist toetava hindamise strateegiaid
 • Omab valmisolekut kavandada ja juhtida terviklikku õppeprotsessi
 • Teab, kuidas kasutada hindamismudeleid õppimise organiseerimisel
 • Teab erinevaid tagasiside andmise võimalusi
 • On valmis tegema kolleegidega koostööd õppeprotsessi kavandamisel ja juhtimisel

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Tagasiside