Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda juhised ära tundmaks autismispektri häiretele omaseid jooni lapse käitumises ning rakendada lapse arendamisel sobivaid võtteid ning alternatiivkommunikatsiooni vahendeid lapse vajadustest lähtuvalt.

Käsitletavad teemad

  • Ülevaade autismispektri häiretele iseloomulikest joontest lapse käitumises. Piirnemine teiste arenguhäiretega
  • Juhendamisvõtted ja alternatiivkommunikatsiooni vahendid autistliku lapse juhendamisel
  • Õppemeetodid: loeng, praktilised ülesanded rühmatööna, juhtumianalüüs

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Omab ülevaadet autismi teadaolevatest põhjustest
  • Selgitab autistliku inimese juhendamise ja põhimõtteid (ajaline ja ruumiline struktureerimine jne)
  • Kirjeldab autistlikke käitumisjooni
  • Omab ülevaadet alternatiivsete suhtlusvahendite kasutamise võimalustest (esemed, piktogrammid)

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Tagasiside