Eesmärk

Koolitusel keskendutakse juhi oskuste arendamisele töötajate karjäärijuhtimise toetamisel ja motiveerimisel. Omandatakse teadmised ja oskused, kuidas viia läbi motiveerivaid vestluseid sh kasutades uudset job crafting meetodit. Koolituse läbinul on baasteadmised ja oskused talendijuhtimisest, karjäärinõustamisest ning arenguvestluste läbiviimisest, et toetada asutuses töötavaid inimesi nende karjäärijuhtimisel lähtudes nii inimese tugevustest ja arengusoovidest kui ka organisatsiooni eesmärkidest.

Käsitletavad teemad

  Metoodika: kasutakse erinevaid meetodeid - arutelud, supervisioon, uute teadmiste omandamine, grupitööd, uudne Job crafting meetod. 40% õppe mahust on praktiline osa (grupitööd, tehnikate ja meetodite harjutamine).

 • 1. PÄEV.
 • Karjäär, karjäärijuhtimine, karjäärikujundamine - mõisted, olemus. Karjääri mõjutavad tegurid. Karjäärinõustamise alused. Karjäärinõustamine kui KUNST ja TEADUS. Karjäärinõustamise võimalused ja väljakutsed - 3 ak t

  Tänapäevased karjäärijuhtimise teooriad: sobivuse, humanistlik ja konstruktivistlik paradigmad, Life Design lähenemine. Karjäärijuhtimise mudelid. Teooriate ja mudelite rakendamine karjäärinõustamisel. Temaatilised arutelud ja supervisioon - 4 ak t

 • 2. PÄEV.
 • Talendijuhtimine. Tänapäevased motivatsiooniteooriad (Flow , arengu, tõukejõu, ootuste ja õigluse jm teooriad) ja nende rakendamine. Isiklike kokkulepete ehk I-deals sõlmimine töötajatega. Temaatilised arutelud ja supervisioon - 3 ak t

  Karjäärinõustamise/arenguvestluse protsess ja etapid ning käsitletavad teemad (oskused, võimed, tugevused, arenguvajadused, vajadused, juhtivad isiksuseomadused, väärtused, huvid, motivatsioon jm) - 4 ak t

 • 3. PÄEV.
 • Nõustamisel kasutatavad tehnikad (kuulamisoskused, peegeldamine, ümbersõnastamine, sokraatiline dialoog, kokkuvõtete tegemine jm) ja meetodid. Eesmärkide seadmine ja sõnastamine. Sotsiodünaamiline ja lahenduskeskne meetod. Küsimuste küsimise oskus. Imeküsimus. Inimese tugevuste ja ressursside leidmine. Edulugude analüüsi meetod - 6 ak t

  Info vahendamine. Kognitiivse infotöötluse ja infootsingu mudelid, BerryPicking jt (vastuvõtmine, hindamine, kasutamine) - 1 ak t

 • 4. PÄEV.
 • Arenguvestluste läbiviimine. Näidisvorme. Job crafting ehk töö kohandamine - olemus ja võimalused. Arenguvestlus Job Crafting Exercise meetodil kui uudne meetod vestluste läbiviimiseks. Temaatilised arutelud ja supervisioon - 7 ak t

Mida oskab koolituse läbinu?

 • - Läbi viia karjäärivestluseid töötajatega lähtuvalt karjäärinõustamise alustest, karjäärijuhtimise teooriatest, motivatsiooniteooriatest ja töötajate individuaalsetest erinevustest
 • - Läbi viia arenguvestluseid integreerides vestlustesse karjäärijuhtimise teemad; juhib karjäärinõustamise ja arenguvestluse protsessi, rakendades sihipäraselt karjäärijuhtimise mudeleid, nõustamise tehnikaid ja meetodeid ning arvestades kliendi eripära

Koolituse kestus

7 ak t päevas, 4 päeva. Kokku 28 ak t

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Sisekoolitus

Koolituse kestus

7 ak t päevas, 4 päeva. Kokku 28 ak t

Обратная связь