Õppimist toetav hindamine

01.01.2017
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Leelo Tiisvelt

 Randvere kooli direktor. Töötanud 37 aastat õpetaja ja koolijuhina. Viinud läbi õppimist toetava hindamise ja õppeprotsessi juhtimise koolitusi koolide meeskondadele ja professionaalsetele õpikogukondadele alates 2011. aastast. 
PS! Ühest asutusest 3-4 osaleja korral on koolitustasu 70 €/osaleja (lisandub 20% käibemaks)
PS! Ühest asutusest 5 ja enama osaleja korral on koolitustasu 60€/osaleja
(lisandub 20% käibemaks)

Sihtgrupp:
Koolide meeskonnad (õpetajad, õppealajuhatajad, direktorid jt hindamisega kokku puutuvad töötajad)

Koolituse eesmärgiks on toetada kooli meeskonna motivatsiooni hoiakute muutmisel seoses õppijakeskse kooli ja õppimist toetava hindamisega. Julgustada kooli meeskonda rakendama õppimist toetava hindamise põhimõtteid õppeprotsessi tõhusa kavandamise ja juhtimise kaudu.

Käsitletavad teemad:
1. Õppimist toetava hindamise põhimõtted (õppijakeskne kool, õppija, õpetaja, õppimise ja õpetamise kontseptsioon GRÕKis, hindamise käsitlus GRÕKis)
2. Tervikliku õppeprotsessi kavandamine (pingutust nõudev ülesanne, õppija valikud ja vastutus, hindamismudel kui õppimise organiseerija, hindamiskriteeriumid, eelhindamine)
3. Õppeprotsessi juhtimine (õppimise organiseerimine, enese- ja kaaslase hindamise vahendid, andmete kogumine)
4. Tagasiside (suuline ja kirjalik tagasiside, edasiside, tagasisidemudelid)

Koolituse tulemusena osaleja:
1. mõistab õppimist toetava hindamise põhimõtteid ja vajadust ning seost põhikooli/gümnaasiumi riikliku õppekavaga;
2. teab, et hindamine on pidev andmete kogumine õppija edenemise kohta õppeprotsessi jooksul ja korraldab hindamist sellest põhimõttest lähtuvalt;
3. tunneb õppimist toetava hindamise strateegiaid;
4. omab valmisolekut kavandada ja juhtida terviklikku õppeprotsessi;
5. teab, kuidas kasutada hindamismudeleid õppimise organiseerimisel;
6. teab erinevaid tagasiside andmise võimalusi;
7. on valmis tegema kolleegidega koostööd õppeprotsessi kavandamisel ja juhtimisel. Õppemeetodid

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Loeng, esitlus, praktilised ülesanded rühmatööna

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, ootused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.