SISEKOOLITUS TELLIMISEL: Autismispektri häirega laps haridusasutuses

01.06.2020-31.07.2020

Koolituse eesmärgiks on anda juhised ära tundmaks autismispektri häiretele omaseid jooni lapse käitumises ning rakendada lapse arendamisel sobivaid võtteid ning alternatiivkommunikatsiooni vahendeid lapse vajadustest lähtuvalt.

Käsitletavad teemad:
  1. Ülevaade autismispektri häiretele iseloomulikest joontest lapse käitumises. Piirnemine teiste arenguhäiretega 
  2. Juhendamisvõtted ja alternatiivkommunikatsiooni vahendid autistliku lapse juhendamisel 
Koolituse läbinu:
  • Omab ülevaadet autismi teadaolevatest põhjustest;
  • Kirjeldab autistlikke käitumisjooni;
  • Selgitab autistliku inimese juhendamise ja põhimõtteid (ajaline ja ruumiline struktureerimine jne); 
  • Omab ülevaadet alternatiivsete suhtlusvahendite kasutamise võimalustest (esemed, piktogrammid).
Õppemeetodid: loeng, praktilised ülesanded rühmatööna, juhtumianalüüs


Täpne koolitusprogramm pannakse paika lähtuvalt asutuse vajadustest ja soovidest.
Kui olete huvitatud antud teemal või ka mõnel muul teemal sisekoolituse tellimisest, siis andke oma soovist teada koolitus@juunika.ee ja küsige pakkumust.