Eesti ametikeel ja hea tekstiloome

19.09.2019
10:00 - 15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

125 €+km
See koolitus on toimunud.
2020. a I poolaasta õigekirja koolitused:
05.03.2020, Tartu UUS! Emakeelekuu eri - Meie õige eesti keel
09.03.2020, Tallinn UUS! Emakeelekuu eri - Meie õige eesti keel

Sihtrühm: Ametnikud, sh sekretärid, juhiabid, referendid; ettevõtjad, müügirahvas ja kõik, kel vaja kirjutada häid ja õigeid tekste.

Koolituse eesmärk on:

- tuletada meelde ametisuhtluses tähtsamad õigekirjareeglid, pöörates tähelepanu probleemkohtadele (sh algustäht, kirjavahemärgid, kokku- ja lahkukirjutus ning numbrikirjutus);
- tutvustada normiuuendusi;
- selgitada hea tekstiloome aluseid, selge keele sõnastust ja lausestust;
- juhtida tähelepanu kantseliidi tüüpväljenditele ja võõrkeelenditele, mis takistavad sõnumit mõista;
- selgitada e-kirja erinevust paberkirjast, tutvustada Eesti kirja standardit ja anda juhiseid e-kirja vormistamiseks.

Käsitletavad teemad on:

- täheortograafia, arvukirjutus, lühendite õigekiri ja käänamine, kirjavahemärgid, normimuutused ja keelehooldeallikad, sh e-ressursid;
- selge keele nõuded; tarbeteksti põhimõtted ja tunnused; teksti eesmärk, sõnum ja adressaat; arusaadava lause koostamine; 
- kümme levinumat kantseliidiväljendit ja kuidas neid paremini sõnastada; tarbetu inglispärasus sõnavaras ja grammatikas, paremad omakeelsed vormid; toortõlked inglise keelest, nende eestipärasemad vasted. 
- e-kirja eripära; Eesti kirja standard EVS-882-1-2013; lugejat kaasav sõnastus; kirjaülesehitus, sh pöördumised, lõputervitused, signatuur; sõnumi esitamine, lõikude õige järjekord, kirja loogika; ABC-reegel ja KISS-reegel; lugemist ja mõistmist toetav vormistus, sh ekraaniruumi optimaalne kasutus, lõigu pikkus ja tähtsa info esiletõst; automaatteadete sõnastus.

Koolituse läbimisel osaleja:

1) tunneb ametikeeles vajalikumaid õigekirjareegleid ja oskab leida keeleabi, sh võrgust;
2) teab selge keele põhimõtteid ja hea tekstiloome aluseid, oskab tuvastada sõnumi, eesmärgi ja adressaadi, oskab koostada lühikest ja selget lauset; 
3) oskab vältida kantseliiti ja võõrapärasust;
4) tunneb e-kirja koostamise põhimõtteid, oskab seda loetavalt ja arusaadavalt sõnastada ning vormistada.

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Õppemeetod: Iga teema juurde tehakse harjutusi, seminarivorm soodustab interaktiivset suhtlemist, mis lubab igal osalejal saada endale vajalikku. 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.
PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.