Lecturer: Kaire Parve
Estonian Viroksi
Luokkahuone tai verkkokoulutus
10.06.2024
kell 09:00 - 14:30
Tallinn, Karamelli 2
(7. korrus)
Also available as an e-training
View e-training
Also available as an e-training
View e-training

Ilmoittaudu koulutukseen

Palume sisestada vormil osaleja e-posti aadress, mida osaleja reaalselt kasutab.
Sinna saadame olulise koolituse info (aeg, asukoht, online link, praktika ja testi info, tõend jne).

Participants details

Add participant

Contact info

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Töökeskkonnaspetsialistide, -volinike ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus (6 ak t)
107
Value-Added Tax
23.54

Total
130.54
Terms & conditions can be found here .

Kohderyhmä

Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, keskastme juhid, tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, üksuses.

Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (uus redaktsioon alates 01.07.2023). Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusega nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.

Tarkoitus

Täienduskoolitus tuleb läbida, kui töökeskkonnas on uued ohutegurid või terviseriskid, kui töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi ja kui töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige, tööandja või Tööinspektsioon peab seda vajalikuks. Anda ülevaade peamistest seadusandluse muudatustest alates aastast 2019.

Käsitellyt aiheet

  Töökeskkonna andmekogu, Tööandja ja Tööinspektsiooni suhtlusportaal TEIS ja selle kasutamise kohustus

  TTOS kohaldumine, riiklik järelevalve ja vastutus

  Tööandja ja Töötaja peamised kohustused töötervishoiu ja töökeskkonna osas ja infoallikad

  Mis on töötervishoiuteenus ja kes on töötervishoiu teenuse osutaja

  Kaugtöö regulatsioonid, kuidas koostada kaugtöö (kodukontori) riskianalüüsi

  Iseseisev otsustuspädevus ja valveaja muutunud regulatsioonid

  Töökeskkonna peamised ohutegurid, nende tuvastamine ja riskianalüüsi koostamine ja tegevuskava

  Muutused töökeskkonna spetsialisti määramises ja töökeskkonna voliniku valimises

  Sisekontrolli nõuded ja näited

  Tööõnnetused ja kutsehaigestumised

  Füüsiline töö, staatilised tööasendid ja nende mõju tervisele

  Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja nende mõju tervisele

  Töötajate väljaõppe ja juhendamise olulisus ja vormistamine

Mitä opiskelija tietää koulutuksen jälkeen?

 • Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust
 • Oskab koostada ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava
 • Oskab koostada riskianalüüsi
 • Teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida

Todistus / sertifikaatti

Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koulutuksen kesto

Loeng 6 ak t

Hinta sisältää

koolitus, õppematerjalid, tunnistus

Testimonials