Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud lasteaedade õpetajatele ja tugitöötajatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi selles osas, kuidas toetada lapse arengut läbi projektõppe. Samuti võivad osaleda ka lapsevanemad, kes soovivad saada teavet projektõppe kohta lasteaias ning kuidas selle abil toetada lapse arengut. Samuti sobib algklasside õpetajatele õpilaste arengu toetamiseks.

Koolitajad

Anneli Laamann
Anneli Laamann

Eesmärk

Anda osalejatele teadmisi lapsest lähtuvast õpikäsitusest ja projektõppest lasteaias. Valmistada osalejaid planeerima ja ellu viima õppemeetodite ja õpikeskkonna muutusi, et suurendada ja toetada laste osalust ning aktiivsust õppetöö planeerimisel ja õppetöös.

Käsitletavad teemad

    Õppeprotsess on üles ehitatud 3 moodulina:

  • Lapsest lähtuv õpikäsitus
  • Projektõppe olemus
  • Õpikeskkond, laste osalus
  • Koolituse spetsiifilised eesmärgid:

    Selgitada, mis on lapsest lähtuv õpikäsituse olemus. Anda teadmisi projektõppest – selle planeerimine, projektide läbiviimine ja projekti lõpetamine. Anda teadmisi õpikeskkonna toest ja pedagoogilisest dokumenteerimisest. Tutvustada praktilisi näiteid erinevatest projektidest, mis lasteaias lastega on tehtud. Tutvustada projektõppel baseeruvat Reggio Emilia metoodikat. Anda soovitusi kuidas alustada lasteaias projektõppega. Oskused omandatakse auditoorses õppes. Koolitus eeldab koolitatavalt aktiivset osavõttu. Teoreetiline osa vaheldub iseseisva ja paaris- või grupitöödena. Õppemeetodid on valitud õppijakesksed - rühmatööd (ajurünnak, arutelu). Koolituse läbiviimisel kasutatakse peamiselt tegevuslikke meetodeid (grupitöö, diskussioon, praktilised ülesanded jms), kus kõik õppijad on protsessi kaasatud ja aktiivsed osaleja ning kaasarääkijad. Koolitusel on kõrgelt väärtustatud vastastikune mõtete, kogemuste ja ideede jagamine ning koostöös õppimine.

Mida oskab koolituse läbinu?

  • mõistab, mida tähendab lapsest lähtuv õpikäsitlus
  • saab teadmised projektõppest - planeerimisest, läbiviimisest, lõpetamisest

Tõend

Koolituse läbinu saab koolituse läbimise kohta tõendi.

Koolituse kestus

3 akadeemilist tundi

Hind sisaldab

Reaalajas interaktiivne koolitus interneti teel põimitud praktiliste ülesannetega

Vali sobiv koolituse aeg

Testimonials