Täiendkoolitusasutus Juunika Koolitus OÜ, registrikood 10835266, on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 218222).

1.     Üldsätted

1.1 Juunika Koolitus OÜ (edaspidi JK) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.2 JK lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täiendkoolituse standardist ja ettevõtte kehtestatud õppekorralduse alustest.

1.3 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides või renditavates ruumides.

1.4 Õppetöö toimub aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.

1.5 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.6 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.7 Õppetöö toimub eesti, vene või inglise keeles.

1.8 Õppetöö toimub vastavalt koolituste ajakavale, mille leiab JK kodulehelt.

1.9 JK ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.

2. Koolitajate kvaliteedi tagamine

2.1 Koolituste läbiviimiseks kasutatakse oma valdkonnas tunnustatud koolitajaid, kellel on nii teoreetiline kui ka

praktiline erialane kompetentsus.

2.2 Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendamisega.

2.3 JK ei vastuta lektori esinemisoskustest tulenevast kahjust osalejale.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise alused

3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse Eesti ettevõtete ja nende töötajate täiendõppe vajadustest ning neid muudetakse jooksvalt lähtudes ettevõtete täiendõppe vajadustes ja muutustest tööelus ning seadustes.

3.2 Õppekavade koostamisel lähtutakse muuhulgas ka toimunud koolituste tagasisidest ja lähtudes osalejate vajadusest saada teadmisi ja oskusi töö paremaks korraldamiseks.

3.3 Õppetöös kasutatakse kaasaegseid meetodeid ning lähtutakse koolitusgrupi soovist ning tasemest.

3.4 JK avalike koolituste õppekavades sisalduvad andmed:

 • õppekava nimetus
 • õppekavarühm
 • õppe-eesmärk
 • õpiväljundid
 • õppekava koostamise alus
 • sihtgrupp
 • õppekeel
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
 • õppe sisu
 • õppekeskkonna kirjeldus
 • õppemeetod
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

4. Õppekeskkonna kvaliteet

4.1 JK õppetöö toimub üldjuhul kaasaegsetele nõuetele vastavates koolitusruumides. Täiendkoolitused võivad toimuda ka ebatraditsioonilisemates kohtades, kui seda nõuad koolituse sisu ja vorm.

4.2 JK tagab igale õigeaegselt registreerunud osalejale koolitusmaterjalid paberil või elektroonselt.

4.3 JK täiendkoolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituste juures. Asutusesiseste koolituste puhul kohvipaus ja lõuna ei sisaldu hinnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

4.4 JK koolitusklassides (Riia 35, Tartu ja Pärnu mnt 139c, Tallinn) on võimalik osalejatel kasutada Internetti. Teistes koolitusruumides võib Interneti kasutamine olla erinev.

4.5 Õpperuumid on varustatud kaasaegsete koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, markerid, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).

4.6 JK koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvalt koolitusest.

5. Kliendisuhtlus

5.1 Klienditeeninduse keel on eesti keel, vastavalt vajadusele ka vene ja inglise keel.

5.2 Klienditeeninduse kontaktandmed on märgitud JK kodulehel. Vastame üldjuhul nii kiiresti kui võimalik, aga mitte rohkem kui 2 tööpäeva jooksul.

5.3 Lisakanalina on võimalik ühendust võtta ka JK Facebooki konto kaudu.

5.4 Pretensioonide ja küsimuste korral palume pöörduda JK klienditeeninduse poole.

6. Täienduskoolituste tagasiside kogumise kord

6.1 Iga koolituse järgselt kogub JK osalejatelt tagasiside koolituse korralduse, ruumide, koolitaja ja õppe sisu kohta. Osalejad saavad teha ettepanekuid koolituste paremaks muutmise kohta. Pikemate koolituste puhul kogutakse tagasisidet ka koolituste kestel. JK küsib tagasisidet ka koolitajatelt.

6.2 Tagasisidet on võimalik esitada anonüümselt.

6.3 Tagasiside küsitakse üldjuhul elektroonselt.

6.4 Tagasiside küsimisel kasutakse selgelt sõnastatud hindamisskaalasid ja ka avatuid küsimusi erinevate tasandite hindamiseks (reaktsioon,õppimine,kasutamine, mõju ja tulemused).

6.5 Vastavalt tagasisidele viiakse sisse vastavad muudatused ja täiendused, et hoida õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kvaliteeti.

7. Privaatsusreeglid, isikuandmete töötlemine.

7.1 JK privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise reeglid leiab meie kodulehelt aadressil: https://juunika.ee/koolitustingimused/isikuandmete-tootlemine

8. Vaidluste lahendamise kord

8.1 JK ja osaleja või koolitaja vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.

Täiendav info:
Tel +372 744 9600
koolitus@juunika.ee