Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike koolitused

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed peavad läbima töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse. Samuti võiksid töökeskkonnaspetsialistide koolituse läbida ka keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes.

Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus" (uus redaktsioon alates 01.01.2019), mis kohustab tööandjat võimaldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.

Milliseid töökeskkonnaspetsialistide koolitusi me pakume?


Juunika Koolitus pakub erinevaid töökeskonnaspetsialistide ja -volinike koolitusi:
E-koolitused, järelvaadatavad 24/7:

Töökeskkonnaalased sisekoolitused ettevõttes kohapeal – vastavalt kliendi soovidele, erineva kestuse ja teemakäsitlusega – tellimiseks palun kirjutage koolitus@juunika.ee või täitke vorm meie kodulehel siin.


Meie töökeskkonnaspetsialistide ja töökeskkonnavolinike koolitused sobivad
töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmetele, keskastmejuhtidele ja tööandjatele, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes. Oodatud on ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Töökeskkonnakoolitusi viivad läbi pikaajalise koolitamiskogemusega koolitajad eesti ja vene keeles.
Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga ja selle edukal läbimisel väljastatakse tunnistus.

Tallinnas ja Tartus korraldame töökeskkonnaspetsialistide ja töökeskkonnavolinike koolitusi igal kuul. Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Raplas, Kuressaares, Valgas, Võrus, Paides, Rakveres, Jõhvis ja Narvas korraldame töökeskkonnakoolitusi tavaliselt vähemalt kaks korda aastas.

Meie töökeskkonnaspetsialistide koolituste kalendri leiate siit.


Kui soovite tellida töökeskkonna sisekoolitust ettevõttesse või ei leidnud sobivat töökeskkonnaspetsialistide koolitust meie kalendrist, siis palun kirjutage koolitus@juunika.ee või täitke vorm meie kodulehel siin.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

✳️ Mis on töötervishoiu ja tööohutuse koolituse eesmärk?

Töötervishoid ja tööohutus tähendab hoolitsemist tervise ja ohutuse eest praegusel hetkel ja tulevikus, et ennetada võimalikult suurel hulgal riske töötaja tervisele. Terviklik lähenemine töötervishoiu ja tööohutuse teemade tutvustamisele peab alguse saama juba koolist. Varajane riskiennetuskultuuri levitamine noorte seas aitab tagada nende ohutuse kogu tööelu jooksul.

✳️ Kellele on töötervishoiu ja tööohutuse koolituse läbimine kohustuslik?

Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist, kes tunneb töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte, ettevõtte töötingimusi, jälgib ja kontrollib neid ning vajadusel võtab kasutusele abinõud ohutu töö tagamiseks.

Volinike arv sõltub ettevõtte suurusest ja töökorraldusest – võimalus volinik valida tuleb töötajatele anda igas ettevõttes, territoriaalselt eraldatud struktuuriüksuses või vahetuses, milles töötab üle 10 töötaja.

✳️ Millal ja kui tihti peab ettevõte töökeskkonnaspetsialistiks või -volinikuks valitud inimese väljaõppele suunama?

Tööandja korraldab töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutuse koolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Koolitust viivad läbi täienduskoolitusasutuse pidajad vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele 24-tunnise õppekava alusel.
Mõnel juhul, näiteks olulise muudatuse puhul õigusaktis või töökeskkonnas, võib osutuda vajalikuks täienduskoolituse korraldamine voliniku volituste kehtimise ajal. Tööandja peab saatma voliniku täienduskoolitusele ka juhul, kui tööinspektor peab seda vajalikuks. Kui eelmine koolitus toimus volinikuks valimise järgselt neli aastat tagasi, on õige läbida koolitus uuesti.

Tööandja huvides on koolitada töökeskkonnaspetsialisti, et see oskaks korraldada ettevõtte töökeskkonnaalast tegevust vastavuses õigusaktide nõuetele. Nii on võimalik vältida mitte ainult seda, et tööõnnetuse või tööga seotud haigestumise puhul ei esitataks nõudeid, ennekõike rahalisi, tööandja vastu, vaid seda, et neid juhtumeid üldse ei oleks.

Selleks et töökeskkonnaspetsialist oleks pädev, peab ta vähemalt:

  • tundma töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte;
  • olema teadlik töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise põhimõtetest;
  • omama teadmisi töökeskkonna ohuteguritest ja oskama välja selgitada, millised neist ettevõttes esinevad;
  • olema teadlik ohuteguri mõju vähendamiseks kasutatavatest abinõudest;
  • teadma, milliseid töid ja millistes tingimustes ettevõttes tehakse;
  • olema kursis töövahendite ohutuse ja töövahendite ohutu kasutamisega.

Meie üle Eesti toimuvate töötervishoiu- ja tööohutusalaste koolitustega saate tutvuda siin.

Oled oodatud koolitusele!


Töökeskonnaspetsialistide, töökeskkonnavolinike, töökeskkonnanõukogu liikmete koolitus. Juunika Koolitus

Tagasiside koolitusele:
"Algusaeg 10:00 on suurepärane, pole ummikuid ja vajadusel jõuab töölt läbi lipsata, õppematerjalid põhjalikud
Koolitajale tuhat tänu! Koolitaja teab täpselt, millest räägib, on praktilise töökogemusega ja oskab näha olukordi mitmest küljest, seostab praktiliste juhtumitega, innustab, julgustab.
Tänan Teid: läbi telefonivestluse koolitustepakkujaga on "näha" kõneleja naeratust,  e- kirjadele vastate kiiresti, arvetel arvestate soovi maksetähtaja suhtes jm. Teie koolitajat soovitan julgesti kõigile kuulama minna. Hoidkem üksteist!"