Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

11.10.2017
10:00 - 17:00
Võru, Räpina mnt 12 (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum, III korrus)

Lektor

Kaur Tammepuu

Tuleohutusspetsialist, kutse tase 5 (kutsetunnistus 097886). Valitud kompetents: tuleohutuskoolituste ja -õppuste  ettevalmistamine ning läbiviimine. Koolitaja kogemus üle 10 aasta. Töökogemus Kidde Eesti AS ning Antifire Tuleohutuslahendused OÜ tuleohutuse peaspetsialisti/juhina.
Eesmärk: Anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon

Sihtrühm: Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud (ettevõtte/hoone omanik, majandusjuhatajad, haldusjuhid, tehnika-ja tootmisjuhid, inimeste ohualast väljaviimise ja päästetööde tegemise eest vastutavad töötajad jt), kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine.

PS! Alates 01.01.2014 on enesekontrolli aruandlusperiood vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Käsitletavad teemad:
1. Tulekahju tekkepõhjused ja kaasnevad ohud, tuleriski analüüs
- Tulekahju mõiste
- Põlemise kulgemise tingimused
- Tulekahju tekkepõhjused
- Suits, temperatuur ja teised tulekahjuga kaasnevad ohud
- Tulekahju levimise faktorid
- Tegutsemine tulekahju korral
- Inimeste evakueerimine

2. Tuleohutuse korraldamine
- Tuleohutuse seadus, kaasnevad määrused ja õigusaktid
- Tuleohutuse eest vastutava isiku tegevused, õigused ja kohustused;
- Tuleohutust reguleerivad asutusesisesed dokumendid;
- Tuleohutusnõuded; enamlevinud puudused;
- Enesekontrolli aruande koostamine;
- Vastutus, mis kaasneb tuleohutusnõuete rikkumistega.

3. Esmased tulekustutusvahendid ja nende kasutamine
- Esmaste tulekustutusvahendite liigitus
- Kantavad tulekustutid
- Kustutite ehitus ja erinevad kustutusained

Õppemeetodid: loeng, olukordade lahendamine

Õppematerjal: loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
3. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
4. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
5. Tööohutusalased juhendamised
 
Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.

 Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.