Töötervishoiu ja tööohutuse täiendkoolitus tervishoiu- ja hoolekandeasutustele

05.10.2016
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Ille Nakurt-Murumaa

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. On omandanud Õigusinstituudis kõrghariduse. Töötanud AS Rakvere Lihakombinaadis administratsiooni juhina, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana ja on 2013. aastast töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja (kohtuvaidlused, riigihankedokumentide ettevalmistamise nõustamine jms) On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses, Interna OÜ poolt korraldatud juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusi, EVS, Bureau Veritas koolitused "Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel", "Riskijuhtimise standardid". Ka kogemus koolitajana ei ole Illel sugugi mitte väike. Alates 2003. aastast nii 8h kui ka 24h töötervishoiu koolitused. Aastate jooksul on lektorina läbi viidud sadu koolitusi. Tööõiguse 4-8tunniseid koolitusi alates aastast 2003-2013 nii SA PERH struktuuriüksuste juhtidele kui ka Juunika Koolitus OÜle 2008. aastast kuni tänaseni.
Sihtrühm: asutuse juht, personalitöötaja, töökeskkonnaspetsialist või töötaja, kes korraldab tervishoiu- või hoolekandeasutuses töökeskkonnaalast tegevust

Eesmärk: Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus".


Käsitletavad teemad:
1. Õiguslik regulatsioon
2. Tööohutusalase töö korraldamine tervishoiu- ja hoolekandeasutuses
3. Poolte õigused ja kohustused, vastutus
4. Ohutegurid – kuidas eristada olulist ebaolulisest
- Füsioloogilised ohutegurid (raskuste teisaldamine, tööasendid ja –liigutused)
- Keemilised ohutegurid (des. vahendid, ravimid)
- Bioloogilised ohutegurid
- Füüsikalised ohutegurid (sh kiirgus meditsiinis)
- Vägivallaoht töökeskkonna ohutegurina
5. Kohustuslikud tööohutuse dokumendid tervishoiu- ja hoolekandeasutuses, kuidas neid siduda muude nõuetega (hügieenireeglid jms)
6. Tööõnnetused ja kutsehaigused tervishoius ja hoolekandeasutuses. Nõuded töötajate tervisekontrollile – kas arstid vajavad ka tervisekontrolli?

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi