Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)

17.12.2018 - 19.12.2018
10:00 - 17:00
Rapla, Hariduse 3 (Rapla Tarbijate ühistu seminariruum)

170 €+km
Lektor

Ille Nakurt-Murumaa

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. On omandanud Õigusinstituudis kõrghariduse. Töötanud AS Rakvere Lihakombinaadis administratsiooni juhina, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana ja on 2013. aastast töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja (kohtuvaidlused, riigihankedokumentide ettevalmistamise nõustamine jms) On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses, Interna OÜ poolt korraldatud juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusi, EVS, Bureau Veritas koolitused "Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel", "Riskijuhtimise standardid". Ka kogemus koolitajana ei ole Illel sugugi mitte väike. Alates 2003. aastast nii 8h kui ka 24h töötervishoiu koolitused. Aastate jooksul on lektorina läbi viidud sadu koolitusi. Tööõiguse 4-8tunniseid koolitusi alates aastast 2003-2013 nii SA PERH struktuuriüksuste juhtidele kui ka Juunika Koolitus OÜle 2008. aastast kuni tänaseni.
Tagasiside koolitusele:
 • "Koolitaja oli väga hea: avatud, teadja, huumorilembeline ja paindliku mõttelaadiga."
 • "Õppisin väga palju. Palju räägiti seadustest ja tööandja kohustustest, samuti töötajate võimalustest parandada töökeskkonda. Plaanin rakendada paremaid töövõtteid, et parandada kvaliteeti ja töötulemust. "
Sihtrühm
: Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus".


Käsitletavad teemad:
1. teema: Üldsätted

 • 1.1. Töökeskkonna mõiste
 • 1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
 • 1.3. Tööolme
 • 1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
 • 1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
 • 1.6. Õnnetusoht
 • 1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
 • 1.8. Riiklik järelevalve
2. teema: Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus
 • 2.1. Riigi tasandil:
 • – struktuur töökeskkonnasüsteemis
 • – õiguslikud alused
 • 2.2. Ettevõtte tasandil:
 • – töökeskkonnaspetsialist
 • – töökeskkonnavolinik
 • – töökeskkonnanõukogu
 • 2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
 • 2.4. Töötajate tervisekontroll
 • 2.5. Koostöö
3. teema: Riskianalüüs
 • 3.1. Riskianalüüsi mõiste
 • 3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
 • – füüsikalised ohutegurid
 • – keemilised ohutegurid
 • – bioloogilised ohutegurid
 • – füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
 • 3.3. Riski hindamise meetodid
 • 3.4. Riskide ohjamise abinõud
 • 3.5. Ergonoomia
Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga.

Koolituse läbimisel osaleja:

 1. tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
 2. koostab ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
 3. teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.
Koolituse maht: auditoorne loeng 24 akadeemilist tundi

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.