Töökeskkonna dokumendihaldus

15.11.2017
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Ille Nakurt-Murumaa

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. On omandanud Õigusinstituudis kõrghariduse. Töötanud AS Rakvere Lihakombinaadis administratsiooni juhina, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana ja on 2013. aastast töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja (kohtuvaidlused, riigihankedokumentide ettevalmistamise nõustamine jms) On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses, Interna OÜ poolt korraldatud juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusi, EVS, Bureau Veritas koolitused "Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel", "Riskijuhtimise standardid". Ka kogemus koolitajana ei ole Illel sugugi mitte väike. Alates 2003. aastast nii 8h kui ka 24h töötervishoiu koolitused. Aastate jooksul on lektorina läbi viidud sadu koolitusi. Tööõiguse 4-8tunniseid koolitusi alates aastast 2003-2013 nii SA PERH struktuuriüksuste juhtidele kui ka Juunika Koolitus OÜle 2008. aastast kuni tänaseni.
Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus".

Sihtrühm: Väikeettevõtete juhid, töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma põhitöö kõrvalt täitvad töötajad ja teised töökeskkonna parandamisest huvitatud isikud

Käsitletavad teemad:
1. Õiguslik regulatsioon (EL raamdirektiiv, muud EL nõuded, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, Töölepingu seadus, Võlaõigusseadus)
2. Tööohutuse süsteem (võrdlus ISO 9001, ISO 18001-OHSAS nõuetega)
3. Poolte (töötaja, tööandja) õigused ja kohustused, vastutuse sõltuvus süsteemi nõuetelevastavusest, järelevalveasutuste tegevus
4. Tööohutuse dokumendid, ülevaade , erinevate dokumentide sisu, koostamise võimalused (kuidas tagada, et dokumendid on juriidiliselt korrektsed, aga samas mõistlikud)
- Töökeskkonna riskianalüüs
- Sisekontrolli reeglid
- Tegevuskava terviseriskide vähendamiseks
- Ohutusjuhendid (sissejuhatav, tehtavale tööle, kasutatavatele töövahenditele)
- Korraldavad dokumendid (töökeskkonnaspetsialisti ja esmaabi andja määramiseks, voliniku valimiseks, töökeskkonna nõukogu moodustamiseks)
- Toimingute registreerimine (juhendamise, väljaõppe läbiviimine, iseseisvale tööle lubamine, isikukaitsevahendite väljastamine jne)

Koolituse läbimisel osaleja:
- teab töötervishoiu ja tööohutuse korralduse nõudeid riigi ja ettevõtte tasandil;
- orienteerub tööseadusandluses, töökeskkonna süsteemis ning riikliku järelevalve tavades;
- tunneb erinevaid erinevaid tööohutuse dokumente
- kirjeldab sisekontrolli läbiviimist, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava ning töötajate sisekontrolli kava koostamist.

Koolituse maht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.