Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Põhjamaade tuletöökaardi koolitus

01.01.2017
9:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Alates 1. jaanuarist 2016 on Põhjamaade tuletööde koolitusest ("sinine kaart") ja katuse- ning veeisolatsioonitöödega seotud tuletööde koolitusest ("must kaart") saanud ühine ühepäevane koolitus, millel osaleja (teadmiste kontrolli läbimisel) tohib teha kõikides Põhjamaades (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja ka Eestis) tuletöid ning veeisolatsiooni ja katusetuletöid. 

Sihtrühm: kõik Põhjamaades tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning kõik teised, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega 

Eesmärk: Antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist,  tunneb tuletöid reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju ning  mõistab tuletööde eelneva planeerimise ja tuletööloa tähtsust ning oskab teha tuletöid ohutult. 

Tuletöödeks on erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Käsitletavad teemad:
1. Mis on tuletöö. Tuletöökohad.
2. Tuletöökeskonna ohud ja nende ennetamine.
3. Seadustest tulenevad kohustused ja vastutus.
4. Töövahendid ja -meetodid. Gaasiballoonide käsitlemine ja kasutamine.
5. Tegevus õnnetuse puhul.
6. Tuletööluba.

Õppemeetodid: loeng, praktika. Viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus, mille käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppel osalejad peavad harjutuse läbima.

Õppematerjal: loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.

Õppemaht:  Koolituse teoreetiline osa kestab vähemalt 6 akadeemilist tundi, millele lisandub praktiline osa ja teadmiste kontroll. Tunnistuse kehtivusaeg on 5 aastat.

Õpiväljund:  Koolituse edukalt läbinule väljastatakse plastikust tuletöötunnistus (tulityökortti), mis kehtib 5 aastat ja on kehtiv Põhjamaades (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis). Kõik koolituse läbinud isikud registreeritakse Soome Päästeala Keskorganisatsioonis (SPEK-is).
PS! Vastavalt Eesti tuleohutuse seadusele aktsepteeritakse Põhjamaade tuletöökaarti Eestis tuletöötunnistusena.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, praktiline tulekustustusharjutus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.


PS! Põhjamaade tuletöödekaardi koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena ja viiakse siis läbi vastavalt kliendi soovile eesti, inglise või vene keeles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
3. Tuletöö tegija koolitus (ka Põhjamaade tuletöö tegija koolitus)
4. Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus
5. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
6. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
7. Tööohutusalased juhendamised

Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.
Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.