Kemikaaliohutus Sinu ettevõttes. Biotsiidid

28.10.2019
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

109 €+km
Lektor

Ille Nakurt-Murumaa

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. On omandanud Õigusinstituudis kõrghariduse. Töötanud AS Rakvere Lihakombinaadis administratsiooni juhina, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana ja on 2013. aastast töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja (kohtuvaidlused, riigihankedokumentide ettevalmistamise nõustamine jms) On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses, Interna OÜ poolt korraldatud juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusi, EVS, Bureau Veritas koolitused "Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel", "Riskijuhtimise standardid". Ka kogemus koolitajana ei ole Illel sugugi mitte väike. Alates 2003. aastast nii 8h kui ka 24h töötervishoiu koolitused. Aastate jooksul on lektorina läbi viidud sadu koolitusi. Tööõiguse 4-8tunniseid koolitusi alates aastast 2003-2013 nii SA PERH struktuuriüksuste juhtidele kui ka Juunika Koolitus OÜle 2008. aastast kuni tänaseni.

8-tunnine koolitusprogramm on kinnitatud Eesti Desinfektsiooni-ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidu poolt ja igale koolituse läbijale väljastatakse peale teadmiste kontrolli Terviseameti poolt aktsepteeritav tunnistus. Tõend väljastatakse osalejale juhul kui osaleja osaleb koolitusel kuni 6 akad tundi ja/või ei tee teadmiste kontrolli.

Sihtgrupp:Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, kemikaaliohutuse eest vastutavad isikud täiendkoolitus ettevõttele, kus käideldakse kemikaale ja/või biotsiide ettevõttesiseselt.
Koolitus on vajalik ja nõutav kõigile, kes ettevõttes kemikaalide ja/või biotsiidide kasutamisega kokku puutuvad.

Koolituse eesmärk: Anda osalejatele teadmised tagamaks õnnetuste vaba töökeskkond töötamisel kemikaalidega, biotsiididega

Käsitletavad teemad:

 1. Ülevaade õiguslikust regulatsioonist (REACH; CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus). Riiklik järelevalve (Tööinspektsiooni, Terviseameti, Veterinaar- ja
  Toiduameti, Päästeameti pädevus);
 2. Mõisted – KemS – kemikaal, segu, valmistis, ohutuskaart, piktogrammohu- ja hoiatuslaused; biotsiidimäärusest (BPR) tulenevad mõisted, nt mis on biotsiid, mikroorganism, kahjulik organism, toimeained, jäägid, load, jne; kasutusvaldkonnad (tooteliigid); mikroorganismid ning nende võimalik resistentsus biotsiidi suhtes (resistentsuse tekkimisel biotsiidi loa omaniku teavitamine – töötingimused, riskide hindamine, sh ohtliku ettevõtte erinõuded);
 3. Tööandja kohustused kemikaaliohutuse (s.h. biotsiidide käitlemise ohutuse) tagamisel Riskianalüüsi (töökeskkonna riskianalüüs, hädaolukorra riskianalüüs, hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP)) alusel; ohutusjuhendid, ja isikukaitsevahendid;
 4. Töötajate üldine kemikaaliohutusalane kompetentsus (ohutuskaardid, juhendamine ja väljaõpe, pädevustunnistused);
 5. Bitosiidikäitleja eriteadmised (4. taseme kahjuritõrjuja kutsestandard; Eestis lubatud biotsiidide nimekirjade leidmine ja kasutamine; heakskiidetud või hindamisel olevate toimeainete nimekirjade leidmine ja kasutamine);
 6. Töötaja kohustused kemikaalide, s.h. biotsiidide käitlemisel (juhenditest kinnipidamine, sh ohutuskaartide lugemine; ohutud töövõtted, kaitsevahendite kasutamine);
 7. Esmaabi kemikaaliõnnetuste korral – hädaolukorras tegutsemine; evakuatsioon; vahendid, esmaabiandja väljaõpe, tegutsemine (tööandja, töötaja kohustused;
 8. Teadmiste kontroll, tunnistused
Koolituse läbimisel osaleja:

 • Teab, missugustest seadustest kemikaalide kasutusnõuded tulenevad;
 • Tunneb kemikaalide jaotumist ja märgistamist;
 • Teab kemikaalidest tulenevaid ohte ja oskab leida nende kohta lisainfot;
 • Oskab kasutada isikukaitsevahendeid;
 • On kursis enda õiguste ja kohustustega vastavate ainete kasutamisel;
 • Omab infot Eestis kasutada lubatud biotsiidide kohta.

Kõik koolitusel läbitavad teemad seostakse praktiliste näidetega.
Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus/tõend

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste näidetega kokku 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi.  Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.