Kemikaaliohutus Sinu ettevõttes

28.10.2019
10:00 - 15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

99 €+km
Lektor

Ille Nakurt-Murumaa

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. On omandanud Õigusinstituudis kõrghariduse. Töötanud AS Rakvere Lihakombinaadis administratsiooni juhina, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana ja on 2013. aastast töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja (kohtuvaidlused, riigihankedokumentide ettevalmistamise nõustamine jms) On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses, Interna OÜ poolt korraldatud juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusi, EVS, Bureau Veritas koolitused "Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel", "Riskijuhtimise standardid". Ka kogemus koolitajana ei ole Illel sugugi mitte väike. Alates 2003. aastast nii 8h kui ka 24h töötervishoiu koolitused. Aastate jooksul on lektorina läbi viidud sadu koolitusi. Tööõiguse 4-8tunniseid koolitusi alates aastast 2003-2013 nii SA PERH struktuuriüksuste juhtidele kui ka Juunika Koolitus OÜle 2008. aastast kuni tänaseni.
Sihtgrupp:Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, kemikaaliohutuse eest vastutavad isikud täiendkoolitus ettevõttele, kus käideldakse kemikaale ettevõttesiseselt.
Koolitus on vajalik ja nõutav kõigile, kes ettevõttes kemikaalide kasutamisega kokku puutuvad.

Koolituse eesmärk: on tagada õnnetustevaba töökeskkond töötamisel kemikaalidega.

Käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus: REACH, CLP, KEMIKAALISEADUS - kemikaalialane seadusandlus;
2. Kemikaalide klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine;
3. Kuidas lugeda kemikaaliohutuskaarti?
4. Ohutusnõuded: kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale;
5. Tööandja ja töötaja kohustused ning õigused.

Koolituse läbimisel osaleja:
- Teab kemikaaliohutuse seadusandlikke aluseid;
- Teab põhimõtteid, kuidas kemikaale klassifitseeritakse, kuidas nad peavad olema korrektselt pakendatud ja märgistatud, et tagada ohutu töökeskkond;
- Teab kust leida ning kuidas lugeda kemikaalist tulenevate ohtude kohta;
- Oskab töötades kemikaalidega kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid;
- Teab oma kemikaaliohutusealaseid kohustusi ja õigusi.

Kõik koolitusel läbitavad teemad seostakse praktiliste näidetega arvestades ettevõttes kasutatavaid kemikaale ning tegevusvaldkonda.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus/tõend

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste näidetega kokku 6 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi.  Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.