Infotund: Muudatused uues Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses alates 01.01.2019 (hommikune grupp)

02.11.2018
09:00-12:15
Tallinn, Tehnopol, Teaduspargi 6/1, ruum Saturn

Lektor

Ille Nakurt-Murumaa

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. On omandanud Õigusinstituudis kõrghariduse. Töötanud AS Rakvere Lihakombinaadis administratsiooni juhina, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana ja on 2013. aastast töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja (kohtuvaidlused, riigihankedokumentide ettevalmistamise nõustamine jms) On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses, Interna OÜ poolt korraldatud juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusi, EVS, Bureau Veritas koolitused "Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel", "Riskijuhtimise standardid". Ka kogemus koolitajana ei ole Illel sugugi mitte väike. Alates 2003. aastast nii 8h kui ka 24h töötervishoiu koolitused. Aastate jooksul on lektorina läbi viidud sadu koolitusi. Tööõiguse 4-8tunniseid koolitusi alates aastast 2003-2013 nii SA PERH struktuuriüksuste juhtidele kui ka Juunika Koolitus OÜle 2008. aastast kuni tänaseni.
TÄHELEPANU! HOMMIKUNE GRUPP ON TÄIS!
Veel on vabu kohti 02.11.2018 õhtusel ajal (kell 13-16:30 toimuvasse koolitusgruppi. Lisainfo leiate siia vajutades.

Sihtrühm
:
Ettevõtte juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökorraldajad, töötajate esindajad ja teised huvilised

Eesmärk
: Tuua välja alates 01.01.2019 rakenduva töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused võrreldes hetkel kehtiva seadusega

Käsitletavad teemad:

- Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eesmärk (tööandja halduskoormuse vähendamine, muutunud töösuhted) ja saavutatud tulemus (millised olulised teemad on jäänud täiesti tähelepanuta);
- Ohutegurid ja riskide hindamine (riskianalüüs) – kas midagi olulist muutub?
- Ohutusalane juhendamine ja väljaõpe – muutuste sisu, juriidilised ohud tööandja vaatenurgast (registreerimine kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis jms);
- Tervisekontroll – kas midagi muutub sisuliselt või ainult vormiliselt (määrus asendub seaduse regulatsiooniga);
- Tööõnnetuste ja kutsehaiguste tuvastamine, uurimine - mis muutub?
- Töökeskkonna struktuur;
- Töökeskkonnaspetsialist, -volinik, töökeskkonnanõukogu;
- Esmaabi korraldus – kas siiski ainult kosmeetilised parandused?
- Töötervishoiu ja tööohutuse väljaõpe ja –täiendõpe, esmaabiandja väljaõpe;
- Töötaja vastutus
- leppetrahv ohutusnõuete rikkumise eest;
- uus instrument tööohutuses. Juriidilised nüansid VÕS ja TLS valguses;
- Tööandja vastutus – olulised muutused väärteovastutuses (uued koosseisud, muutunud trahvimäärad). Kas ja millal on otstarbekas väärteokaristust vaidlustada

Infotunni läbimisel osaleja:

1) Oskab hinnata töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise vajadust ettevõttes ja mõistab vastutust, kohustusi, õigusi;
2) Teab, millisteks muutusteks valmistuda;
3) Teab, millega arvestada uue seaduse rakendumisel

Infotunni läbimisel väljastatav dokument:  Väljastatakse osalejale soovi korral tõend

Õppemaht: auditoorne loeng koos aruteludega kokku 4 akadeemilist tundi

PS! Antud infotundi on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Infotunni/koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Infotunni hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.