Infotund: Muudatused 01.01.2019 rakendunud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses

20.05.2019
10:00 - 13:15
Haapsalu, Sadama 22 (Baltic Hotel Promenaadi)

78 €+km
Lektor

Ille Nakurt-Murumaa

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. On omandanud Õigusinstituudis kõrghariduse. Töötanud AS Rakvere Lihakombinaadis administratsiooni juhina, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana ja on 2013. aastast OÜ Tondihobu juhataja, töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja (kohtuvaidlused, riigihankedokumentide ettevalmistamise nõustamine jms) On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses, Interna OÜ poolt korraldatud juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusi, EVS, Bureau Veritas koolitused "Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel", "Riskijuhtimise standardid". Ka kogemus koolitajana ei ole Illel sugugi mitte väike. Alates 2003. aastast nii 8h kui ka 24h töötervishoiu koolitused. Aastate jooksul on lektorina läbi viidud sadu koolitusi. Tööõiguse 4-8tunniseid koolitusi alates aastast 2003-2013 nii SA PERH struktuuriüksuste juhtidele kui ka Juunika Koolitus OÜle 2008. aastast kuni tänaseni.
Sihtrühm: Ettevõtte juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökorraldajad, töötajate esindajad ja teised huvilised

Eesmärk
: Tuua välja muudatused alates 01.01.2019 rakendunud töötervishoiu ja tööohutuse seadusest.

Käsitletavad teemad:

- Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eesmärk (tööandja halduskoormuse vähendamine, muutunud töösuhted) ja saavutatud tulemus (millised olulised teemad on jäänud täiesti tähelepanuta);
- Ohutegurid ja riskide hindamine (riskianalüüs) – kas midagi olulist muutub?
- Ohutusalane juhendamine ja väljaõpe – muutuste sisu, juriidilised ohud tööandja vaatenurgast (registreerimine kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis jms);
- Tervisekontroll – kas midagi muutub sisuliselt või ainult vormiliselt (määrus asendub seaduse regulatsiooniga);
- Tööõnnetuste ja kutsehaiguste tuvastamine, uurimine - mis muutub?
- Töökeskkonna struktuur;
- Töökeskkonnaspetsialist, -volinik, töökeskkonnanõukogu;
- Esmaabi korraldus – kas siiski ainult kosmeetilised parandused?
- Töötervishoiu ja tööohutuse väljaõpe ja –täiendõpe, esmaabiandja väljaõpe;
- Töötaja vastutus
- leppetrahv ohutusnõuete rikkumise eest;
- uus instrument tööohutuses. Juriidilised nüansid VÕS ja TLS valguses;
- Tööandja vastutus – olulised muutused väärteovastutuses (uued koosseisud, muutunud trahvimäärad). Kas ja millal on otstarbekas väärteokaristust vaidlustada

Infotunni läbimisel osaleja:

1) Oskab hinnata töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise vajadust ettevõttes ja mõistab vastutust, kohustusi, õigusi;
2) Teab, millisteks muutusteks valmistuda;
3) Teab, millega arvestada uue seaduse rakendumisel

Infotunni läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht: auditoorne loeng koos aruteludega kokku 4 akadeemilist tundi

Infotunni hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus.

PS! Antud infotundi on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Infotunni/koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.