Ehitusplatsi tuleohutusnõuded ja selle korraldamine

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Kaur Tammepuu

Tuleohutusspetsialist, kutse tase 5 (kutsetunnistus 097886). Valitud kompetents: tuleohutuskoolituste ja -õppuste  ettevalmistamine ning läbiviimine. Koolitaja kogemus üle 10 aasta. Töökogemus Kidde Eesti AS ning Antifire Tuleohutuslahendused OÜ tuleohutuse peaspetsialisti/juhina.
TÄHELEPANU! Koolitus lükkub edasi! Huvi korral jääme ootama Teie kirja, et saaksime Teile teatada uue toimumisaja.

Koolituse alus:
Tuleohutuse seadus ja selle rakendusaktid, Vabariigi Valitsuse määrus nr 377 "Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses"

Sihtrühm: ehitusettevõtete juhid, töödejuhatajad, ehitusplatsi koordinaatorid

Eesmärk: anda lisateadmised ja oskused erinevate tuleohutusnõuete täitmiseks ehitusplatsil

Käsitletavad teemad:
1) Ehitusliku tuleohutuse tagamine
-Tuletõkkesektsioonid, nende terviklikkuse tagamine
-Kandekonstruktsioonid, nende tulepüsivuse tagamine
-Põlevmaterjalide ladustamise nõuded
-Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine
2) Korralduslik tuleohutus
-Vastutuse jagunemine tuleohutuse tagamisel
-Nõutud dokumentatsioon
-Erinevad tulekustutusvahendid, nendele esitatud nõuded
3) Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded
-Nõutud dokumentatsioon
-Vajalikud tingimused tuletöö tegemiseks
4) Tuleohutuskoolitused
-Erinevad kohustuslikud tuleohutuskoolitused
-Läbiviimise nõuded
5) Tuleohutuskontrolli läbiviimine
-Reguleerivad õigusaktid
-Kontrolli käigus teostatavad tegevused
-Vormistamine

Koolitusmeetodid: auditoorne loeng. 

Koolitusmaterjal: loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal

Koolituse maht: 8 akad h

Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
3. Tuletöö tegija koolitus (ka Põhjamaade tuletöö tegija koolitus)
4. Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus
5. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
6. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
7. Tööohutusalased juhendamised

Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.
Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.