Asbestitöid teostava töötaja koolitus

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)

Sihtrühm: Eesti ehitusettevõtete tööjuhid, tööandjad ja kõik töötajad, kes teostavad asbestitöid (sh ka lühiajalisi)

Eesmärk: Anda koolitusel osalejale ülevaade asbestitööde tegemise nõuetest, tööde ohutust korraldamisest ja isikukaitsevahendite valimisest, juhindudes seejuures VV määrusest nr 224, 01.01.2008, Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded.

Antud koolitus annab 4,5 TP. Koolituskava on hinnatud EELi Kutsekomisjoni poolt.
Täienduspunktid lisatakse tunnistustele, mis väljastatakse alates 05.02.2018 toimuvatel koolitustel.

Käsitletavad teemad:
- Asbesti tervistkahjustav toime ja tervisekahjustuse riski suurendavad tegurid (sh suitsetamine). Kutsehaigused;
- Töötajate tervisekontrolli kord; 
- Asbestiga seonduvad õigusaktid, nõuded tööandjale asbestiga töötamisel; 
- Asbesti sisaldavate toodete ja materjalide liigid, nende tuvastamine töökohal; 
- Tegevused, mille käigus võidakse asbestitolmuga kokku puutuda; 
- Juhised tegutsemiseks, kui töö käigus ootamatult avastatakse asbesti sisaldavaid materjale; 
- Asbestitöö kavandamine ja töökava koostamine;
-Asbestitöö hügieeninõuded; 
- Ohutud töövõtted, ohumärguanded; 
- Isikukaitsevahendid (sh hingamisteede kaitsed, kaitseriided jms) – sortiment, valimine, kasutamine; 
- Jäätmete kõrvaldamine (utiliseerimine, märgistamine, transportimise nõuded), prügila valik, nõuded prügilatele;
- Saastest puhastamine; 
- Lammutamise ja asbesti eemaldamise tehnika.

Koolituse tulemusena osaleja:
- Mõistab asbesti käitlemisega kaasnevaid ohtusid ja terviseriske; 
- Oskab tuvastada asbesti sisaldavaid materjale ja oskab käituda neis olukordades; 
- Mõistab asbestitöö kavandamisega kaasnevaid tegevusi ja oskab koostada asbestitöö kava (sh arvutada mahtusid);
- Oskab korraldada töökoha; 
- Oskab valida ohutud töövõtted ja järgida hügieeninõudeid; 
- Orienteerub isikukaitsevahendite sortimendis ja oskab teha õige valiku; 
- Omab ülevaadet asbestjäätmete käitlemise nõuetest ja saastest puhastamise vajalikkusest.

Õppemeetodid:  Auditoorne loeng 8 akad tundi koos iseseisva tööga. Praktiline individuaalne- ja rühmatöö (materjali mahtude arvutamine, töökava koostamine ja töökoha plaani joonistamine). Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (mitteeristav hindamine, test valikvastustega (lävend 82%) ja töökava koostamine).

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: teadmiste kontrolli edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus, teistele väljastatakse tõend

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki. 

PS! Soovitame antud koolitust
tellida ka asutusesisese koolitusena.
Korraldame koolitust eesti keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise. 

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostöö partner.