Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Põhivarade arvestus kohaliku omavalitsuse ja riigiettevõtte finantsspetsialistile

23.10.2018
10:00 - 15:30
Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)

Lektor

Monika Karniol

omab vandeaudiitorina üle kahekümne aasta pikkust töökogemust, peamiselt Audiitorbüroos ELSS AS. Hetkel tegutseb ta vandeaudiitorina oma ettevõtte, audiitorettevõtja OÜ Loodi Finantsid kaudu. Monikal on avaliku sektori vandeaudiitori kutsetase alates 27.12.2012 ja ta on jätkuvalt vastutavaks vandeaudiitoriks auditite läbiviimisel mitmetes suuremates ja väiksemates kohalike omavalitsuste konsolideerimisgruppides. Arvestusvaldkonna tunnustatud lektorina on Monika tegev alates aastast 2001.

TÄHELEPANU! Ühest asutusest 3 ja enama osaleja korral on koolitustasu soodustus -5%.

Põhivara moodustab kohaliku omavalitsusüksuse, riigiettevõtte ja tema konsolideerimisgrupi varadest olulisema osa, üldjuhul on see üle 90% varadest, koosnedes peamiselt materiaalsest põhivarast. Vead selles arvestuslõigus võivad märkimisväärset mõju avaldada nii üksuse finantstulemustele kui selle põhjal tehtud otsustele.
Seetõttu on oluline aeg-ajalt meelde tuletada põhivara arvestuse põhialused ja eesmärgid ning saada kasulikku praktilist nõu. Värskendatud teadmised vähendavad edaspidiseid suurte vigade tekkimise riske

Sihtrühm
: Kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhid ja raamatupidajad, kohaliku omavalitsusüksuse valitseva mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute, äriühingute, riigiettevõtete raamatupidajad ja kõik teised huvilised

Eesmärk
:
- Anda ülevaade põhivara, eeskätt kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara arvestuse ja aruandluse üldistest põhimõtetest avalikus sektoris, lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist.
- Keskenduda teemade käsitlusel kohaliku omavalitsusüksuse eripäradele ning võttes sealjuures aluseks arvestuse põhimõtted avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis ja selles viidatud raamatupidamise toimkonna juhendites.
- Jagada kogemusi arvestuses ja aruandluses enamlevinud puuduste osas ning anda praktilisi soovitusi nendest hoidumiseks.

Käsitletavad teemad:
1. Põhivara arvestuse üldised põhimõtted ja reeglid.
2. Eeldus nõuetekohaseks arvestuseks – kehtestatud sisekontrollimehhanismid, sise-eeskirjad ja juhendid.
3. Soetusmaksumuse arvestuse alampiir 5 000 eurot käibemaksuta summas – kas ja milleks vajalik jälgida?
4. Põhivaraobjekti ja selle soetusmaksumuse määratlemise kriteeriumid – teooria ja praktika. Mida silmas pidada ehitatud ja parendatud, tasuta saadud ja renditud varade ning varakogumite soetusmaksumuse arvutamisel?
5. Infrastruktuuritrasside arvestuse eripärad ja võimalused.
6. Põhivaraobjekti markeerimine inventarinumbriga – millal vajalik?
7. Kes ikkagi peaks kehtestama amortisatsiooninormi ehk määrama põhivara eluea? Mida tuleb seoses põhivara elueaga kindlasti meeles pidada oluliste parenduste lisamisel varasemale soetusmaksumusele.
8. Vara klassifitseerimine õigesse alagruppi ja õigele alakontole, muuhulgas näiteks ehitise klassifitseerimine, millest osa on välja renditud.
9. Põhivara arvestusregistrid ja põhivarakaardid.
10. Põhivara allahindlused, mahakandmised, ümberhindlused, võõrandatud ja võõrandamise ootel vara - tehingute sisu, õige arvestusperioodi valik.
11. Täiendav informatsioon põhivara kohta bilansivälistel kontodel – milleks vajalik?
12. Inventuuri eesmärgid. Kuidas läbi viia ja vormistada korrektne kõikehõlmav ning tulemuslik inventuur.
13. Põhivara majandusaasta aruandes.

Õppeväljund:  Koolituse tulemusena oskab koolitusel osaleja:
• hinnata, kas temaga seotud omavalitsustes on arvestus põhivara üle korraldatud nii, et see tagab õiged andmed finantsaruannetes;
• otsustada, millised täiendavad tegevused oleksid vajalikud põhivara arvestuse täpsustamiseks ja vigade tegemise riski vähendamiseks ning need tegevused ka ellu viia


Õppemeetodid: Loeng
Õppemaht: 6 akadeemilist tundi

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus, lõuna.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.